Ogłoszenie - oddanie w dzierżawę terenu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

02-05-2019

Ogłoszenie – oddanie w dzierżawę terenu

Miasto Stołeczne Warszawa (reprezentowane przez Pana Łukasza Puchalskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich) informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 811/2017 z 05-05-2017 podaje się informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę terenu położonego w Warszawie w Dzielnicy Włochy przy ul. 17 Stycznia, stanowiącego własność m. st. Warszawy z przeznaczeniem na zorganizowanie komercyjnego parkingu samochodowego zgodnie z planem sytuacyjnym:

  1. oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka nr 12/6, obręb 2-04-07,
    nr księgi wieczystej: WA5M/00470631/9
  2. łączna powierzchnia dzierżawy: do 5500 m2
  3. opis nieruchomości: grunt niezabudowany
  4. termin dzierżawy: do 2 lata
  5. forma sprzedaży lub oddania nieruchomości: dzierżawa gruntu
  6. wysokość opłat: minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 3,44 zł/m2 miesięcznie netto
  7. termin wnoszenia opłat:  z góry do 21-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat:
Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana w IV kwartale roku kalendarzowego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. O nowej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego. Zaktualizowana stawka czynszu wiąże strony, gdy dzierżawca nie dokona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Powered by Projectic.pl