ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
05-10-2016

TKR

Zadaniem Wydziału Kontroli Ruchu drogowego jest kontrola pojazdów użytkowych, poruszających się w obszarze m.st. Warszawa, na podstawie art. 129d ustawy prawo o ruchu drogowym. Kontrola dotyczy masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu. Kontrolerzy sprawdzają również stan techniczny pojazdów, w celu wyeliminowania z ruchu tych, które niszczą lub zanieczyszczają stołeczne drogi

Na podstawie stwierdzonych w trakcie kontroli pojazdu przekroczeń dozwolonych parametrów dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku osi bądź jego wymiarów, kontrolerzy wydziału prowadzą postępowania administracyjne i mają prawo wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej i unieruchomieniu pojazdu. Kary wynoszą od 500 zł do 15 tys. zł. Postępowania prowadzone są na podstawie art. 140aa ustawy prawo o ruchu drogowym.

Działania kontrolne mają w praktyce doprowadzić do wyeliminowania z ruchu pojazdów niszczących miejską infrastrukturę drogową, polepszyć w ten sposób stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunki uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami.

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie