ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
29-11-2014

Wskaźniki parkingowe

Fragment Uchwały Nr LXXXII/2746/2006
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 października 2006 r.

Planowane uprzywilejowanie komunikacji publicznej i ograniczenie dostępności obszaru centrum Warszawy dla ruchu samochodowego oznacza potrzebę zróżnicowania środków realizacji polityki transportowej w zależności od charakteru obszaru, dla którego będą zastosowane. Podział obszaru miasta na strefy pozwoli na zidentyfikowanie standardów obsługi komunikacją publiczną oraz norm i wskaźników parkingowych.

W związku z tym dokonano podziału miasta na 3 główne strefy różniące się:

 • stopniem uprzywilejowania transportu publicznego;
 • stopniem ograniczenia ruchu samochodów osobowych i ciężarowych;
 • wymaganiami dotyczącymi liczby miejsc parkingowych.

Charakterystyka stref

strefa I – śródmiejska, w tym:

 • podstrefa I a – obejmująca obszar ścisłego śródmieścia lewo- i prawobrzeżnego z obszarami istniejącej
 • intensywnej zabudowy
 • podstrefa I b – obejmującą obszary ścisłego śródmieścia lewo- i prawobrzeżnego przewidziane do przekształceń i intensyfikacji istniejącej zabudowy;
 • podstrefa I c – obejmująca pozostałe obszary śródmieścia oraz tereny wielofunkcyjne w ramach centrów dzielnicowych


strefa II – miejska – obejmująca pozostałe obszary zwartej zabudowy oraz obszary wielofunkcyjne w ramach centrów dzielnicowych i lokalnych

strefa III – przedmieść – obejmująca pozostałe tereny w granicach administracyjnych miasta.

W strefie I przewiduje się:

 • priorytet dla obsługi obszaru transportem zbiorowym poprzez zapewnienie najwyższej w mieście gęstości sieci i przystanków oraz organizację ruchu preferującą pojazdy komunikacji zbiorowej - odległość dojścia pieszego do przystanków komunikacji zbiorowej nie powinna przekraczać 300 metrów;
 • ograniczenie ruchu samochodowego poprzez odpowiednią organizację ruchu oraz utrzymanie stref płatnego parkowania niestrzeżonego;
 • zrównoważoną politykę parkingową polegającą na dostosowaniu ilości miejsc parkingowych do wielkości wynikającej z przepustowości ulic.

W następnych strefach dopuszczona jest większa swoboda użytkowania samochodu i parkowania.

W strefach tych należy zapewnić odległość dojścia pieszego do przystanków komunikacji zbiorowej:
a) dla strefy II < 400 m,
b) dla strefy III < 500 m.

Działania zmierzające do uporządkowania parkowania słuŜyć będą zachowaniu równowagi pomiędzy dostępnością i przepustowością układu drogowego, a chłonnością parkingową. Umożliwią one także uzyskanie oszczędności w przestrzeni ulic z możliwością ich wykorzystania na potrzeby transportu publicznego i rowerowego, utrzymanie koncentracji przewozów transportem publicznym (zwiększenie efektywności jej funkcjonowania) oraz przeciwdziałanie degradacji przestrzeni.

Podstawowe działania w zakresie uporządkowania systemu parkowania będą polegać na:

 • rozszerzeniu strefy płatnego parkowania w strefie I
 • budowie systemu strategicznych parkingów typu Parkuj i Jedź (P+R)
 • stosowaniu limitów budowy nowych miejsc parkingowych w zależności od strefy miasta - w obszarze centralnym miasta niezbędne jest wprowadzenie górnego limitu dopuszczalnej liczby miejsc parkingowych realizowanych wraz z nową zabudową
 • uporządkowaniu parkowania w liniach rozgraniczających ciągów ulicznych, w tym w szczególności
 • ograniczenie możliwości parkowania wzdłuż ciągów ulic klasy GP i G, przy jednoczesnym wprowadzaniu pasów postojowych dla samochodów na ulicach klasy Z i L
 • porządkowaniu parkowania w strefach mieszkaniowych, w tym w szczególności w obszarach zabudowy wysokiej
 • ograniczeniu możliwości parkowania na chodnikach i placach miejskich poza wyznaczonymi miejscami postojowymi.


Należy przewidzieć miejsca postojowe dla rowerów w ilości min. 10 miejsc/100 miejsc postojowych dla samochodów. Program parkingowy dla poszczególnych inwestycji powinien być realizowany na terenie działek własnych poszczególnych inwestycji. Dopuszcza się możliwość stosowania innych niż zalecane wskaźników parkingowych dla budownictwa
o charakterze socjalnym, w zależności od specyfiki i struktury zabudowy.

Wskaźniki parkingowe

 

 

dla biur i urzędów

dla handlu i usług

dla mieszkańców

Strefa I

 

 

 

Podstrefa I a

nie więcej niż 5 miejsc/1000 m kwadr. pow. użytk. biur i urzędów

nie więcej niż 10 miejsc/1000 m kwadr. pow. użytk. handlu i usług

1 miejsce /1 mieszkanie/

lub mniej

Podstrefa I b

nie więcej niż 10 miejsc/1000 m kwadr. pow. użytk. biur i urzędów

nie więcej niż 15 miejsc/1000 m kwadr. pow. użytk. handlu i usług

1 miejsce /1 mieszkanie/

lub mniej

Podstrefa I c

10-18 miejsc/1000 m kwadr. pow. użytk. biur i urzędów

15-25 miejsc/1000 m kwadr. pow. użytk. handlu i usług

1 miejsce /1 mieszkanie/

Strefa II

18-30 miejsc/1000 m kwadr. pow. użytk. biur i urzędów

25-38 miejsc/1000 m kwadr. pow. użytk. handlu i usług

1 miejsce /1 mieszkanie/

nie mniej jednak niż 1 miejsce na 60 metrów kwadr. pow. mieszkania

Strefa III

25-30 miejsc/1000 m kwadr. pow. użytk. biur i urzędów

30-60 miejsc/1000 m kwadr. pow. użytk. handlu i usług

1 miejsce /1 mieszkanie/

nie mniej jednak niż 1 miejsce na 60 metrów kwadr. pow. mieszkania

 

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie