ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
28-02-2018

Prawne aspekty opłaty dodatkowej

  • Korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
  • W przypadku nieuiszczenia opłaty za postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.
  • Obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej powstaje z mocy prawa (art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), w momencie parkowania pojazdu na terenie strefy, bez uiszczenia opłaty za postój. Oznacza to, że obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej powstaje bez wydawania jakichkolwiek indywidualnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych czy innych rozstrzygnięć.
  • Należności z tytułu opłat dodatkowych pobiera ZDM. Sposób poboru opłat określa Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868, z późn. zm.).
  • W przypadku nieuiszczenia opłat dodatkowych, podlegają one egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).
  • Kwestia przedawnienia opłat dodatkowych została uregulowana w art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który stanowi, iż opłaty dodatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powinny zostać uiszczone.
  • Zarówno opłata za postój, jak i opłata dodatkowa, stanowią daninę publicznoprawną (opłata dodatkowa nie jest więc grzywną/mandatem karnym nakładanym za wykroczenie).

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie