ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
29-11-2014

Prawne aspekty opłaty dodatkowej

  • Korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN).
  • W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.
  • Obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej powstaje z mocy samego prawa w momencie parkowania pojazdu na terenie SPPN bez uiszczenia opłaty za parkowanie. Oznacza to, iż obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej powstaje, z mocy samego prawa, bez wydawania jakichkolwiek indywidualnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych czy innych rozstrzygnięć.
  • Należności z tytułu opłat dodatkowych pobiera ZDM. Sposób poboru opłat określa Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 (ze zm.).
  • W przypadku nieopłacenia opłat dodatkowych podlegają one egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014.1619 j.t. ze zm.).
  • Kwestia przedawnienia opłat dodatkowych została uregulowana w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 j.t. ze zm.) w art. 40d ust. 3 który mówi, iż opłaty dodatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powinny zostać uiszczone.
  • Zarówno opłata za parkowanie jak i opłata dodatkowa stanowią daninę publicznoprawną (opłata dodatkowa nie jest więc grzywną/mandatem karnym nakładanym za wykroczenie).

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - zgłoś pomysł
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie