Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540215660-N-2019 z dnia 10-10-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 604095-N-2019
Data: 2019-10-01
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Chmielna  120, 00-801  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 211.
Adres strony internetowej (url): www.zdm.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu Data: 11.10.2019 r. godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu Data: 15.10.2019 r. godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych