Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540212193-N-2019 z dnia 07-10-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 604095-N-2019
Data: 01/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Chmielna  120, 00-801  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 55 89 000, e-mail zzp@zdm.waw.pl, faks 228 909 211.
Adres strony internetowej (url): www.zdm.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: 2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.), zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) - Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania. 1. Architekt krajobrazu z wykształceniem wyższym na kierunku architektura krajobrazu lub równoważne - 1 osoba – nie dotyczy – 2 lata – podstawa dysponowania. Osoba wymienione powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.)). Stanowisko określone powyżej może zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
W ogłoszeniu powinno być: 7.2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) - Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania. 1. Architekt krajobrazu z wykształceniem wyższym na kierunku architektura krajobrazu lub równoważne - 1 osoba – nie dotyczy – 2 lata – podstawa dysponowania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6,2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2019-10-10 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2019-10-11 godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych