Wybory Parlamentarne - zasady umieszczania reklam - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

21-08-2023

Wybory Parlamentarne – zasady umieszczania reklam

Przedstawiamy zasady udzielania zezwoleń na reklamę wyborczą w pasie drogowym zarządzanym przez ZDM.

Warszawskie mosty ujęte z drona

15 października tego roku odbędą się wybory parlamentarne. Wzorem lat ubiegłych możliwe będzie sytuowanie reklam wyborczych na terenach znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich jedynie na obiektach inżynierskich takich jak: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych.

Dopuszcza się umieszczanie ww. materiałów wyborczych na zewnętrznej stronie balustrad nad jezdnią z ruchem w kierunku obiektu inżynierskiego, a w przypadku ulicy z jedną jezdnią, możliwe będzie umieszczanie reklam wyborczych nad całą ulicą: wysokość banneru nie może przekraczać 1 metra. Umieszczenie banneru nie może powodować przesłaniania znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, reklamy nie mogą być umieszczane na tej części kładki, wiaduktu na której znajdują się ekrany, banery mogą być zamontowane jedynie za pomocą plastikowych obejm niepowodujących niszczenia powłok malarskich.

W celu umieszczenie reklamy wyborczej na ww. obiektach inżynierskich, należy złożyć wniosek do Zarządu Dróg Miejskich o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej ZDM pod adresem: zdm.waw.pl w zakładce sprawy w zdm/zezwolenia i identyfikatory /wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, umieszczenie reklamy – druk KU19a, bądź bezpośrednio w kancelarii przy ul. Chmielnej 120).

Powyższy wniosek powinien zawierać: nazwę i siedzibę komitetu wyborczego występującego o zajęcie pasa drogowego, plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją reklamy wyborczej, planowany okres umieszczenia reklamy wyborczej, wymiary baneru reklamowego (wysokość x szerokość), podpis pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie 1 m2

Wysokość dziennej stawki opłaty z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym została określona w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy nr XI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2004 r., Nr 148, poz. 3717 ze zm.) i jest zależna od kategorii drogi, na której usytuowana jest dana kładka dla pieszych, oraz powierzchni reklamowej banera wyborczego:

Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia, dzienną stawkę opłaty pobiera się w pełnej wysokości.

Za umieszczenie reklamy w liniach granicznych pasa drogowego, stawkę należnej opłaty ustala się jak za zajęcie pasa drogowego drogi danej kategorii.

O otrzymaniu zezwolenia decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl