Usuwanie pojazdów - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Usuwanie pojazdów

Powiększ obraz: Ikona pojazdu holowniczego

Zarząd Dróg Miejskich usuwa (odholowuje) pojazdy tylko na podstawie dyspozycji wydanych przez uprawnione do tego podmioty – straż miejską, policję lub osoby dowodzące akcją ratowniczą. Pojazdy są usuwane na podstawie art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W przypadku podejrzenia, że usunięto Państwu pojazd, w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Strażą Miejską m.st. Warszawy w celu ustalenia, czy rzeczywiście tak się stało i na jakiej podstawie. Od tego zależy dalsze postępowanie.

Telefon do straży miejskiej – 986 (całodobowy)

Pojazd został usunięty. Co dalej?

Odholowanie pojazdu odbyło się na podstawie jednego z dwóch artykułów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

1. Pojazdy usunięte w trybie art. 130a

Jeśli pojazd usunięto w trybie art. 130a, właściciel powiadamiany jest o tym pisemnie przez organ, który wydał dyspozycję usunięcia (straż miejska, policja). Po otrzymaniu informacji o usunięciu pojazdu należy zgłosić się do jednostki, która wydała dyspozycję usunięcia (oddział terenowy straży miejskiej, komisariat policji itp.) po zezwolenie na odbiór pojazdu (jeśli jest wymagane przepisami).

Następnie z zezwoleniem na odbiór pojazdu należy udać się na parking wskazany przez straż miejską lub policję i odebrać pojazd.

Informację telefoniczną w sprawach pojazdów usuniętych w trybie art. 130a można uzyskać w Wydziale Windykacji w dni robocze w godz. 8.00-15.00 pod numerami telefonów:

Zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym właścicielu pojazdu jest zobowiązany uiścić opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu, a jej wysokość jest określona w uchwale Rady m.st. Warszawy. Wysokość należności zostanie również wskazana w dokumencie przesłanym do właściciela pojazdu.

W związku z wygaśnięciem z dniem 13.09.2019 r., na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05 grudnia 2018 roku (sygn. akt K 6/17), przepisów art. 130a ust. 5c i 130a ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (w zakresie w jakim odnoszą się do uzależnienia wydania pojazdu od uiszczenia opłaty) przy odbiorze pojazdu nie jest wymagane okazanie dowodu wpłaty.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu (w trybie art. 130a)

Wysokość opłat na rok 2024 określa Uchwała nr XC/2932/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 12727) (plik PDF).

Rodzaj pojazdu
  Stawka za
usunięcie pojazdu
Stawka za każdą dobę
przechowywania pojazdu
 Rower lub motorower
166 zł
32 zł
Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego
166 zł
32 zł
Motocykl
324 zł
43 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 
697 zł
60 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 
871 zł
79 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
1230 zł
112 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
1813 zł
199 zł
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
2205 zł
290 zł

Wpłaty można dokonać:

 • na wskazany rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa:

Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 34 1030 1508 0000 0005 5005 9006
w tytule przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie „koszt usunięcia pojazdu: marka i numer rejestracyjny”

Należność z tytułu usunięcia pojazdu należy wpłacać tylko w sposób wskazany powyżej. Opłat nie dokonuje się na parkingu strzeżonym.

Skutki nieodebrania pojazdu

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy, nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, że Prezydent m.st. Warszawy wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ustalone i nałożone na właściciela, wszystkich współwłaścicieli i użytkowników w decyzji administracyjnej.

Informację telefoniczną w sprawach pojazdów nieodebranych w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie art. 130a można uzyskać w Wydziale Parkowania w dni robocze w godz. 8.00-14.00 pod numerami telefonów:

Odstąpienie od usunięcia pojazdu (art. 130a ust. 2a)

W sytuacji, gdy w trakcie procedury usuwania pojazdu na miejscu interwencji zjawi się osoba kierująca pojazdem, możliwe jest odstąpienie od dalszych czynności związanych z holowaniem.

Zgodnie z przepisami, jeżeli powstały już koszty związane z wyjazdem holownika, użytkownik pojazdu – solidarnie z właścicielem/właścicielami pojazdu – będzie zobowiązany do ich zapłaty. Koszty zostaną ustalone przez Prezydenta m.st. Warszawy (w imieniu którego działa dyrektor ZDM) w decyzji administracyjnej, a ich wysokość jest określana corocznie w uchwałach Rady m.st. Warszawy (obowiązują stawki z roku, w którym miało miejsce odstąpienie od usunięcia).

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku

Rodzaj pojazdu
Stawka za odstąpienie od usunięcia pojazdu
Rower lub motorower
50 zł
Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego
50 zł
Motocykl
97 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
209 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t
261 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
369 zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
544 zł
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
662 zł

Informację telefoniczną w sprawach pojazdów usuniętych w trybie art. 130a 2a można uzyskać w Wydziale Windykacji w dni robocze w godz. 8.00-14.00 pod numerami telefonów:

2. Pojazdy usunięte w trybie art. 50a

Dyspozycję usunięcia wydają uprawnione do tego podmioty – straż miejska lub policja.

Jeśli pojazd usunięto w trybie art. 50a, właściciel pojazdu jest o tym powiadamiany pisemnie przez Zarząd Dróg Miejskich. Pojazd może być usunięty z drogi zgodnie z art. 50a ustawy Prawo u ruchu drogowym, jeśli jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany (podstawa prawna).

Informacji o usunięciu pojazdu i miejscu jego przechowywania udziela straż miejska (tel. 986 – całodobowo) lub pracownicy ZDM (tel. 22 55 89 261 – w dni robocze w godzinach 8.00-14.00).

W sprawach pojazdów usuniętych w trybie art. 50a należy się kontaktować z Wydziałem Parkowania w dni robocze w godz. 8.00-14.00 pod numerem telefonu 22 55 89 261.

Warunkiem odbioru pojazdu jest okazanie na parkingu:

 • dokumentu tożsamości;
 • dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji).

Właściciel/posiadacz pojazdu zobowiązany jest pokryć koszty związane z usunięciem pojazdu. Informacja o wysokości kosztów będzie wskazana w zawiadomieniu o usunięciu pojazdu wysłanym do właściciela. Można ją również uzyskać telefonicznie, pod numerem telefonu 22 55 89 261 – w dni robocze w godzinach 08.00-14.00.

Wpłaty można dokonać:

na wskazany rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa:

Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 92 1030 1508 0000 0005 5005 9126 

w tytule przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie „koszt usunięcia pojazdu: marka i numer rejestracyjny”

Skutki nieodebrania pojazdu:

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy, nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje uznaniem go za porzucony z zamiarem wyzbycia się, a sam pojazd przechodzi na własność gminy (m.st. Warszawa) z mocy ustawy. Nieopłacone koszty usunięcia pojazdu zostaną wyegzekwowane od jego właściciela w drodze postępowania cywilnego.

3. Odwołania

 1. Zastrzeżenia dotyczące zasadności usunięcia pojazdu powinny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały – Straż Miejska lub Policja.

 2. Zastrzeżenia dotyczące innych spraw związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów należy kierować do Zarządu Dróg Miejskich.

  • Mailowo na adres kancelaria@zdm.waw.pl (korespondencja mailowa powinna zawierać: imię i nazwisko nadawcy oraz jego dokładny adres. Mail nie może zawierać żadnych treści obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, itp., a jego forma, brzmienie i treść winna mieścić się w ogólnie przyjętych zasadach kultury i dobrego wychowania, a także wyraźnie wskazywać podnoszone kwestie/zarzuty). Maile anonimowe oraz niespełniające któregokolwiek z powyższych warunków pozostaną bez odpowiedzi.

   Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła),
   a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

  • Pisemnie na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Podstawa prawna

Art. 130a. [Usunięcie pojazdu z drogi. Przepadek pojazdu. Koszty usunięcia]

 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

 1. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

 1. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

 Zezwolenie na odbiór pojazdu jest konieczne we wszystkich przypadkach art. 130a ust. 1.

Art. 50a.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Powered by Projectic.pl