Status prawny - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Status prawny

Zarząd Dróg Miejskich to jednostka budżetowa m.st. Warszawy. Działa na podstawie:

 1. uchwały Nr XLV/259/93 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich,
 2. uchwały Nr 403/93 Zarządu Związku Dzielnic-Gmin Warszawy z dnia 15 czerwca 1993 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Miejskich,
 3. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 460 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869. z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 203),
 7. ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817),
 8. statutu
 9. innych przepisów prawa.

 

Tekst ujednolicony

Uchwały nr XXXIV/1023/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą:

 1. Nr XCIV/2771/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 201, poz. 5779)
 2. Nr XVIII/409/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8631)
 3. Nr XXXIV/1023/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 8599)
 4. Nr LXX/2303/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 8 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9752)
 5. Nr LXXXI/2658/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 6838)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Zarządowi Dróg Miejskich statut w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Uchyla się statut Zarządu Dróg Miejskich stanowiący załącznik do uchwały Nr XLII/993/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. nr 309, poz. 9571).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r.

 

 

STATUT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

 

§ 1

Zarząd Dróg Miejskich działa na podstawie:

 1. uchwały Nr XLV/259/93 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich,
 2. uchwały Nr 403/93 Zarządu Związku Dzielnic-Gmin Warszawy z dnia 15 czerwca 1993 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Miejskich,
 3. ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470) zwanej dalej ustawą,
 4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 203),
 7. ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1817),
 8. niniejszego statutu,
 9. innych przepisów prawa.

 

§ 2

 1. Zarząd Dróg Miejskich, zwany dalej ZDM, jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą ZDM jest m.st. Warszawa.
 3. Obszarem działania ZDM jest m.st. Warszawa.
 4. Nadzór nad działalnością ZDM sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy.
 5. ZDM użytkuje i zarządza przekazanym mu mieniem m.st. Warszawy.

 

§ 3

 1. ZDM jest zarządem drogi w rozumieniu ustawy, przy pomocy którego Prezydent m.st. Warszawy wykonuje swoje obowiązki jako zarządca dróg publicznych krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich i powiatowych, oraz wykonuje inne zadania określone w niniejszym statucie.
 2. Do zadań ZDM należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji zarządu drogi na drogach publicznych, o których mowa w ust.1 oraz wykonywanie na tych drogach zadań zarządcy drogi określonych w ustawie i innych przepisach prawa, z wyłączeniem zadań przekazanych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy i komórkom organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy,

2) realizacja zadań związanych z wprowadzeniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskiego systemu informacji na obszarze m. st. Warszawy,

3) realizacja zadań w zakresie poboru opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, uwzględniając również drogi gminne, w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, w tym wykonywanie kontroli uiszczania opłat za postój oraz pobieranie opłat dodatkowych,

3a) (uchylony),

3b) realizacja zadań związanych z instalacją, zarządzaniem i utrzymaniem urządzeń do pobierania opłat w strefie płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefie płatnego parkowania,
uwzględniając również obszar dróg gminnych,

3c) prowadzenie badań i analiz w strefie płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wykonywanie i składanie do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu oraz wdrażanie zmian w organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, a także w zakresie zgodnym z porozumieniem z właściwym zarządcą drogi gminnej wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego na podstawie projektów organizacji ruchu wykonanych przez ZDM w zakresie miejsc postojowych w obydwu ww. strefach płatnego parkowania, oraz oznakowania pionowego informującego o wjeździe do ww. stref i wyjeździe z nich,

4) uzgadnianie tras przejazdu po zarządzanych drogach pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

4a) inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji systemu komunikacji rowerowej oraz tworzenie korzystnych warunków dla jego rozwoju,

4b) realizacja zadań związanych z wdrożeniem, zarządzaniem i eksploatacją systemów zorganizowanego, współdzielonego użytkowania pojazdów samochodowych (carsharing),

4c) realizacja zadań związanych z wdrożeniem, zarządzaniem i eksploatacją systemu Warszawski Rower Publiczny,

4d) utrzymanie, konserwacja i modernizacja oświetlenia na drogach krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, wojewódzkich, powiatowych oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia na drogach gminnych,

4e)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg, w tym dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych przez ich użytkowników poprzez   ustanawianie, w uzgodnieniu z właściwym urzędem dzielnicy oraz organem zarządzającym ruchem, ograniczeń dla pojazdów ciężarowych w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rzeczywistej masy całkowitej pojazdu i dopuszczalnego nacisku na pojedynczą oś napędową pojazdu na drogę, wydawanie zezwoleń lub identyfikatorów dla pojazdów upoważnionych do wjazdu do tych stref, prowadzenie kontroli pojazdów ciężarowych w zakresie art. 129d. ustawy Prawo o ruchu drogowym i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

5) prowadzenie racjonalnej gospodarki gruntów zabudowanych i niezabudowanych pozostających we władaniu ZDM oraz gospodarki pojazdami, maszynami i urządzeniami użytkowanymi przez ZDM,

6) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego,

7) wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji przez Prezydenta m.st. Warszawy,

 1. Zadania określone w ust. 2 pkt 1 obejmują w szczególności:

1) wykonywanie obowiązków zarządcy dróg określonych w art. 20 ustawy nie przekazanych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy i komórkom organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy,

2) sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym dróg publicznych oraz gospodarowanie tymi gruntami w granicach określonych ustawą, a także gospodarowanie innymi nieruchomościami nabytymi na potrzeby zarządzania drogami,

3) wykonywanie badań, analiz, opinii, ekspertyz oraz innych zadań związanych z organizacją ruchu na drogach publicznych w m.st. Warszawy.

 1. Zadania określone w ust. 3 pkt 3 obejmują w szczególności:

1) realizację zadań technicznych wynikających z zatwierdzonych projektów organizacji ruchu oraz innych decyzji lub zaleceń przekazanych przez organ zarządzający ruchem, w szczególności umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, oświetlenia, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

2) opiniowanie i opracowywanie projektów organizacji ruchu,

3) wdrażanie lub przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji jednostkom zobowiązanym do ich wdrożenia,

4) wykonywanie bieżącej i okresowej kontroli zgodności przekazanej do wdrożenia organizacji ruchu na drogach publicznych z zatwierdzonymi projektami,

5) opiniowanie tras przewozu materiałów niebezpiecznych w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

6) opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanych na terenach przyległych do pasa drogowego dróg publicznych, w zakresie należącym do kompetencji zarządcy drogi,

7) prowadzenie pomiarów ruchu oraz zbiorów danych o ruchu i wypadkach drogowych,

8) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie m.st. Warszawy,

9) wykonywanie innych zadań technicznych z zakresu zarządzania ruchem na drogach publicznych, powierzonych do realizacji przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 

§ 4

ZDM wykonuje zadania m.st. Warszawy określone w art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz działa w imieniu starosty w zakresie określonym w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

§ 5

 1. Pracą ZDM kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców i głównego księgowego.
 2. Stosunek pracy z Dyrektorem ZDM nawiązuje i rozwiązuje Prezydent m.st. Warszawy, który udziela niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień.
 3. ZDM jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, w imieniu którego Dyrektor ZDM wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
 4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora ZDM wykonuje Prezydent m.st. Warszawy.

 

§ 6

 1. Do zakresu działania Dyrektora ZDM należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ZDM i kierowanie jego działalnością,

2) reprezentowanie ZDM wobec podmiotów zewnętrznych, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy,

3) składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym ZDM,

4) organizowanie i kierowanie działalnością ZDM w zakresie obronności kraju.

 1. Dyrektor ZDM może powoływać rady oraz zespoły, jako organy pomocnicze i opiniodawczo-doradcze, o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, skład osobowy, organizację i zakres działania.

 

§ 7

Schemat organizacyjny, z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, określa regulamin organizacyjny ZDM wprowadzony przez Dyrektora ZDM, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy, przy pomocy której wykonywany jest nadzór nad działalnością ZDM, oraz po zatwierdzeniu przez Prezydenta m.st. Warszawy lub osobę przez niego upoważnioną.

 

§ 8

ZDM:

1) posiada rachunek bankowy;

2) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego;

3) prowadzi ewidencję księgową majątku przekazanego w zarząd lub użytkowanie;

4) prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 9

Zmian w statucie ZDM dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl