POLITYKA JAKOŚCI - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

POLITYKA JAKOŚCI

ISO 9001:2015

W Zarządzie Dróg Miejskich funkcjonuje certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji  S.A. system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Zakres certyfikacji obejmuje procesy administrowania i zarządzania drogami na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Priorytety, którymi kieruje się ZDM przy wyznaczaniu strategicznych kierunków i celów jakościowych, znajdują się w Polityce Jakości.

Dokument ten, podpisany przez Najwyższe Kierownictwo Zarządu Dróg Miejskich zawiera także zobowiązanie wszystkich pracowników ZDM do aktywnego działania na rzecz doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz spełniania wymagań jakościowych.

Polityka jakości

Dążymy do skutecznej realizacji zadań statutowych ZDM przy zapewnieniu wysokiej jakości usług dla mieszkańców. Dbamy, aby Warszawa posiadała sprawną i bezpieczną infrastrukturę drogową, zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju i zabezpieczającą potrzeby wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

Nasze cele osiągamy poprzez:

  • wykonywanie zadań w sposób sprawny, kompetentny i etyczny, w trybie i terminach określonych przepisami prawa,
  • kierowanie się zasadami praworządności, prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron zainteresowanych w postępowaniu oraz uwzględnienia interesu społecznego,
  • celowe i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, zgodnie z przyjętym budżetem,
  • prowadzenie otwartego dialogu z mieszkańcami, zmierzającego do lepszego identyfikowania potrzeb użytkowników dróg oraz zwiększania ich zadowolenia,
  • partycypacyjne podejście, które angażuje użytkowników dróg w proces planowania miejskich inwestycji,
  • zachowanie gwarancji bezpieczeństwa i poufności powierzanych informacji,
  • zapewnienie skutecznego działania przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzani i infrastruktury teleinformatycznej,
  • stwarzanie warunków dla ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników
  • właściwe kwalifikowanie dostawców oraz nadzorowanie jakości ich działań
  • poszanowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałości o ochronę środowiska.

Kierownictwo i wszyscy pracownicy ZDM zobowiązują się do przestrzegania polityki jakości, spełniania mających zastosowanie wymagań oraz aktywnego działania na rzecz doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Powered by Projectic.pl