POLITYKA JAKOŚCI - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

POLITYKA JAKOŚCI

ISO 9001:2015-10

W Zarządzie Dróg Miejskich funkcjonuje certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji  S.A. system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Zakres certyfikacji obejmuje procesy administrowania i zarządzania drogami na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Priorytety, którymi kieruje się ZDM przy wyznaczaniu strategicznych kierunków i celów jakościowych, znajdują się w Polityce Jakości.

Dokument ten, podpisany przez Najwyższe Kierownictwo Zarządu Dróg Miejskich zawiera także zobowiązanie wszystkich pracowników ZDM do aktywnego działania na rzecz doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz spełniania wymagań jakościowych.

1

 

Polityka jakości

Dążymy do skutecznej realizacji zadań statutowych ZDM przy zapewnieniu wysokiej jakości usług dla mieszkańców. Dbamy, aby Warszawa posiadała sprawną i bezpieczną infrastrukturę drogową, zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju i zabezpieczającą potrzeby wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

logotyp IQNET

Nasze cele osiągamy poprzez:

  • wykonywanie zadań w sposób sprawny, kompetentny i etyczny, w trybie i terminach określonych przepisami prawa,
  • kierowanie się zasadami praworządności, prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron zainteresowanych w postępowaniu oraz uwzględnienia interesu społecznego,
  • celowe i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, zgodnie z przyjętym budżetem,
  • prowadzenie otwartego dialogu z mieszkańcami, zmierzającego do lepszego identyfikowania potrzeb użytkowników dróg oraz zwiększania ich zadowolenia,
  • partycypacyjne podejście, które angażuje użytkowników dróg w proces planowania miejskich inwestycji,
  • zachowanie gwarancji bezpieczeństwa i poufności powierzanych informacji,
  • zapewnienie skutecznego działania przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzani i infrastruktury teleinformatycznej,
  • stwarzanie warunków dla ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników
  • właściwe kwalifikowanie dostawców oraz nadzorowanie jakości ich działań
  • poszanowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałości o ochronę środowiska.

2

Kierownictwo i wszyscy pracownicy ZDM zobowiązują się do przestrzegania polityki jakości, spełniania mających zastosowanie wymagań oraz aktywnego działania na rzecz doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Powered by Projectic.pl