Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy

Wstęp Deklaracji

Zarząd Dróg Miejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zarządu Dróg Miejskich – zdm.waw.pl.

Data publikacji strony internetowej: I kwartał 2003 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-03

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  3. niektóre filmy nie posiadają dostępnych napisów,
  4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  6. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
  7. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  8. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  9. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
  10. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:

  1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  2. niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie reaudytu oceny dostępności wykonanego przez Fundację Widzialni w dniach 20-23.06.2023.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku uwag i problemów związanych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Cieślińska, adres poczty elektronicznej m.cieslinska@zdm.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

[Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień]

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się w dzielnicy Wola i położony jest przy ulicy Chmielnej 120. Dojście piesze jest możliwe od zachodu od strony ulicy Żelaznej, od południa od strony alej Jerozolimskich oraz od wschodu od strony alei Jana Pawła II.

 • Przejście dla pieszych przez ulicę Żelazną u zbiegu z ulicą Chmielną nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną.
 • Przejście dla pieszych przez Aleje Jerozolimskie u zbiegu z ulicą Żelazną jest wyposażone w sygnalizację świetlną nieposiadającą sygnalizacji dźwiękowej.
 • Przejścia dla pieszych u zbiegu alei Jana Pawła II z ulicą Chałubińskiego są wyposażone w sygnalizację świetlną oraz dźwiękową.

Na chodnikach nie jest dopuszczony ruch rowerowy.

Najbliższe stacje kolejowe to, Stacja WKD Warszawa Śródmieście, Stacja PKP Warszawa Ochota i Dworzec PKP Warszawa Centralna. Znajdują się one w odległości kolejno: 200 metrów , 360 metrów i 600 metrów od siedziby ZDM. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, poza Dworcem PKP Warszawa Centralna gdzie dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, schodów ruchomych oraz wind.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:

 • w odległości 100 m – przystanek Plac Starynkiewicza 06 (w kierunku północnym)
 • w odległości 350 m – przystanek Plac Starynkiewicza 01 (w kierunku wschodnim)
 • w odległości 400 m – przystanek Plac Starynkiewicza 02 (w kierunku zachodnim)

Przystanki autobusowe są wolne od barier architektonicznych.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się:

 • w odległości 250 m – przystanek Plac Starynkiewicza 04 (w kierunku zachodnim)
 • w odległości 300 m – przystanek Plac Starynkiewicza 03 (w kierunku wschodnim)

Przystanki tramwajowe są wolne od barier architektonicznych.

Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ulicy Chmielnej w zatoce postojowej w odległości kilku metrów.

Najbliższy postój taksówek znajduje się na ulicy Siennej w odległości 380 metrów od siedziby ZDM.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do siedziby ZDM jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ulicy Chmielnej – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Sala do obsługi petentów usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu sali obsługi dojście do toalet przez korytarz. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

Korytarz na parterze prowadzący do w.c. nie jest wydzielony drzwiami i umożliwia wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl