Przedmiot działalności - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Przedmiot działalności

Wieczorne zdjęcie zaświeconych latarni drogowych przedzielających pasy jezdni w dwóch kierunkach

 

Zarząd Dróg Miejskich to jednostka budżetowa m.st. Warszawy, której głównym zadaniem jest utrzymanie istniejących dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad. W naszej gestii znajduje się blisko 800 km dróg. To nie wszystkie drogi w mieście. Duża ich część to ulice gminne, które są w gestii urzędów dzielnic, z kolei drogami ekspresowymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Warszawska sieć uliczno-drogowa liczy 2 856 km. 2 530 km to drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, ekspresowe i autostrady), a 326 km to drogi wewnętrzne (osiedlowe, zakładowe, itp.).

Sieć składa się z:

 • 44 km dróg ekspresowych i autostrad (w zarządzie GDDKiA)
 • 57 km dróg krajowych (w zarządzie ZDM)
 • 184 km dróg wojewódzkich (w zarządzie ZDM)
 • 558 km dróg powiatowych (w zarządzie ZDM)
 • 1687 km dróg gminnych (w zarządach Zarządu Terenów Publicznych lub urzędów dzielnic)
 • 326 km dróg wewnętrznych (w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych czy zakładów pracy)

W pasie drogowym ZDM na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych:

 • konserwacja, remonty i bieżące utrzymanie jezdni, chodników i dróg dla rowerów to zadania Zarządu Dróg Miejskich
 • budowę i przebudowę (remont generalny z wymianą podbudowy i całej infrastruktury) ulic realizuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
 • zielenią zajmuje się Zarząd Zieleni
 • za czystość odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta
 • o organizacji ruchu decyduje Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym
 • utrzymanie monumentów i pomników to zadanie realizowane przez Urzędy Dzielnic oraz Zarząd Terenów Publicznych (dla dzielnicy Śródmieście)

Dbamy o to, aby Warszawa miała sprawną i bezpieczną infrastrukturę drogową, zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju i zabezpieczającą potrzeby wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Naszym priorytetem jest dobry kontakt z mieszkańcami. Usprawniamy obsługę spraw, dostosowując ją zarówno do potrzeb rynku, jak i oczekiwań mieszkańców Warszawy. Usprawniamy system wydawania abonamentów, identyfikatorów i innych decyzji.

Wprowadzamy nowe rozwiązania poprawiające obsługę, np. opłatomaty. Zastąpiły one tradycyjną kasę, znacznie usprawniając dokonywanie opłat.

Dyrektorzy ZDM spotykają się z mieszkańcami na specjalnie wyznaczonych dyżurach.

Zadania ZDM na drogach publicznych (gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe):

Eliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu

Zabezpieczenie pasa drogowego w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach w Warszawie realizuje Pogotowie Drogowe ZDM. Są to zapadnięcia jezdni, studzienek czy innych urządzeń infrastruktury drogowej.

Sygnalizacja świetlna

Ok. 800 skrzyżowań i przejść z sygnalizacją świetlną jest zarządzanych przez ZDM. Budujemy, modernizujemy i konserwujemy sygnalizację na drogach publicznych (gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe). Nie zarządzamy sygnalizacją w pasie drogowym GDDKiA oraz obiektów przemysłowych (drogi wewnętrzne).

Zaświecone latarnie wieczorem, w tle wieże kościołaOświetlenie uliczne

113 000 latarni oświetleniowych jest w konserwacji ZDM na drogach publicznych. Stawiamy nowe i modernizujemy istniejące oświetlenie tylko na drogach ZDM. Nie utrzymujemy oświetlenia w parkach i na drogach wewnętrznych.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Zarządzamy Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Jest to obecnie ok. 37 tys. miejsc postojowych. Wspólnie z dzielnicami wnioskujemy do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym o poszerzenie SPPN o kolejne dzielnice. Poszerzenie SPPN o konkretną ulicę gminną w ramach dzielnicy objętej SPPN to wyłączna kompetencja urzędów dzielnic. Decyzję o zmianie granic SPPN podejmuje Rada Warszawy.

Tablice adresowe – Miejski System Informacji

Zarządzamy Miejskim Systemem Informacji. Stawiamy, wymieniamy i konserwujemy tablice w ramach MSI w pasie drogowym. Są to: tablice ulicowe i rozprowadzające ruch pieszy, tablice rozprowadzające ruch kołowy, podświetlane punkty informacyjne, moduły o patronach ulic i ważnych obiektach historycznych, kasetony w przejściach podziemnych. Nie zarządzamy tablicami adresowymi na budynkach prywatnych.

Warszawski Rower Publiczny Veturilo

Zarządzamy systemem i stacjami rowerowymi Veturilo na drogach publicznych. Stawiamy, wymieniamy i konserwujemy je. Obecnie jest to ponad 390 stacji i 5 700 rowerów. W ramach systemu dostępne są również rowery zwykłe, elektryczne, dziecięce oraz tandemy. Pierwsze 20 minut każdego wypożyczenia jest bezpłatne. Dodatkowe stacje rowerowe na ulicach gminnych są ustawiane pod warunkiem sfinansowania ich z budżetów urzędów dzielnic (m.in. w Rembertowie, Bielanach i Ursynowie. Od marca 2019 r. nowe stacje dzielnicowe powstały na terenie Ochoty i Targówka) lub podmiotów prywatnych (centra handlowe, kompleksy biurowe, deweloperzy).

Iluminacja zimowa

Zaświecona iluminacja z logiem I love Warsaw

Zarządzamy iluminacją zimową na głównych ciągach w centrum miasta – np. na Trakcie Królewskim. Stawiamy, wymieniamy i konserwujemy ją. Montaż iluminacji na latarniach ulicznych rozpoczyna się co roku w listopadzie, a start zaplanowany jest w pierwszej połowie grudnia. Są to iluminacje latarniowe, przewieszki, girlandy, kurtyny świetlne, sople i dekoracje wolnostojące. Demontaż iluminacji rozpoczyna się w pierwszej połowie lutego. Iluminacja zimowa poza walorem estetycznym wpływa również na podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki dodatkowemu oświetleniu ulice są doświetlone, co szczególnie istotne jest w najkrótszych dniach roku. Poszerzanie iluminacji o kolejne ulice jest zadaniem urzędów dzielnic.

Identyfikatory C-5/C-10 i C-16 dla pojazdów ciężarowych

Identyfikator uprawnia do wjazdu na teren stref 5- i 10-tonowych, znajdujących na terenie Warszawy. W przypadku konieczności wjazdu w ulicę gminną (zarządzaną przez dzielnicę), wniosek przekazywany jest do odpowiedniego Urzędu Dzielnicy, z prośbą o wydanie opinii. Po uzyskaniu jej przygotowywany jest identyfikator. Wyjątkiem jest Urząd Dzielnicy Białołęka, który sam wydaje identyfikatory C-5/C-10. Na terenie Warszawy obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 16 ton, w godzinach 7.00-10.00 oraz 16.00-20.00. Ruch tranzytowy niezwiązany z obsługą aglomeracji warszawskiej odbywa się po sieci dróg objazdowych wyznaczonych drogami krajowymi nr 50 i 62 oraz drogą krajową nr 60. Pojazdy, które potrzebują wjechać do stref ograniczenia tonażowego, muszą posiadać stosowny identyfikator wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Identyfikatory TK (wjazd na Trakt Królewski)

Identyfikator TK upoważnia do poruszania się samochodem po obszarze Traktu Królewskiego, wyłączonym z ruchu i oznakowanym znakiem typu B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach). Strefa ta to ulice: Nowy Świat na odcinku Smolna-Krakowskie Przedmieście, Krakowskie Przedmieście (z wyłączeniem posesji 42/44 oraz odcinka od posesji nr 81 do posesji nr 89), ul. Bednarska na odcinku Furmańska-Krakowskie Przedmieście, ul. Miodowa na odcinku Senatorska-Krakowskie Przedmieście, ul. Ossolińskich na odcinku Moliera-Krakowskie Przedmieście.

Zadania ZDM na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych (bez gminnych):

Maszyny drogowe podzas prac remontowych nawierzchni, w tle Pałac Nauki i Kultury

Frezowania i remonty nawierzchni

Remontujemy jezdnie, chodniki i drogi dla rowerów. W ciągu 54 godzin przeprowadzany weekendowe remonty dróg, nazywane również frezowaniami. Taki remont rozpoczyna się w piątek o godz. 22.00, a kończy w poniedziałek o godz. 4.00. W ramach takiego remontu frezujemy starą asfaltową warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną. Następnie układana jest nowa warstwa wiążąca, skroplenie emulsją asfaltową i ułożenie nowej warstwy ścieralnej. Ostatnim etapem remontu jest nanoszenie oznakowania poziomego na asfalcie.

Pogotowie Drogowe

W trybie całodobowym patroluje ulice i czuwa nad stanem infrastruktury drogowej. Zauważone wykruszenia jezdni zgłaszane są do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg, który dla ZDM zajmuje się bieżącym utrzymaniem jezdni, chodników i dróg dla rowerów. Pogotowie Drogowe interweniuje również w przypadku uszkodzenia oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej czy braków w oznakowaniu jezdni. Zauważone awarie najlepiej zgłaszać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Poprawa bezpieczeństwa

Budujemy i konserwujemy aktywne przejścia dla pieszych, azyle, progi zwalniające, stawiamy słupki blokujące, zmieniamy geometrię skrzyżowań, budujemy wyniesione przejścia dla pieszych i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach zarządzanych przez ZDM. Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Na tej podstawie jest zmieniana organizacja ruchu.

Oświetlony barwami narodowymi Mosta Śląsko-DąbrowskiObiekty mostowe

Zarządzamy ok. 500 obiektami mostowymi. To nie tylko mosty, ale również ekrany akustyczne, wiadukty, przepusty, kładki, estakady, windy i platformy, przejścia podziemne, tunele. Codzienna konserwacja polega na miejscowych naprawach nawierzchni bitumicznych, powierzchni betonowych przęseł czy barier energochłonnych, wymianie belek prefabrykowanych, zabezpieczeniach antykorozyjnych czy myciu ekranów akustycznych.

Zarządzanie i kontrolowanie pasa drogowego

Na drogach ZDM funkcjonuje wiele obiektów niezwiązanych z ich funkcjami. Działają na podstawie zgody na zajęcie pasa drogowego, pod warunkiem zachowania estetyki i bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Są to stoiska i kioski handlowe, ogródek gastronomiczny czy reklamy. Zgody ZDM wymaga również zajęcia pasa drogowego dla potrzeb organizowania imprezy, wystawy lub realizacji zdjęć do filmu. Sprawdzamy również  czy w pasie drogowym znajdują się nielegalne obiekty, które wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. ograniczają widoczność, rozpraszają kierowców lub zaśmiecają pas drogowy). Mogą to być reklamy, kioski, kontenery, które usuwamy.

Likwidacja barier architektonicznych

Zbliżenie na rampę dla wózków i listę informacyjnąW rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych obniżamy krawężniki, montujemy płyty ostrzegawcze, pasy prowadzące czy pola uwagi dla osób z niepełnosprawnościami. Prace takie prowadzimy w pojedynczych lokalizacjach, ale również przy większych pracach, jak remonty chodników, dróg rowerów,  przebudowa ulic, skrzyżowań czy przystanków komunikacji miejskiej.

Raporty roczne

Więcej informacji o działaniach Zarządu Dróg Miejskich jest dostępna w raportach rocznych.

Powered by Projectic.pl