Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji

 • Kim jesteśmy?

  ZDM jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, której głównym zadaniem jest utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad. Zajmujemy się konserwacją, remontami i bieżącym utrzymaniem jezdni, chodników i dróg dla rowerów. Więcej informacji o nas – https://zdm.waw.pl/o-nas/przedmiot-dzialalnosci/.

  Zatrudniamy prawie 700 osób, z różnymi kompetencjami, umiejętnościami i doświadczeniem. Każdy z nas jest inny, ale razem tworzymy niepowtarzalny zespół.

 • Dlaczego my?

  Ludzie są najważniejsi. Dzięki pasji i zaangażowaniu naszych pracowników zmieniamy warszawskie drogi na lepsze. Cenimy sobie duże doświadczenie i wiedzę, ale też świeże spojrzenie tych, którzy są dopiero na początku swojej kariery zawodowej.

 • Kogo poszukujemy?

  Szukamy osób zaangażowanych, odpowiedzialnych za powierzane im zadania, samodzielnych, lubiących pracę w zespole oraz ukierunkowanych na własny rozwój.

  Pracownikom zapewniamy:

  1. Stabilną i ciekawą pracę
  2. Wynagrodzenie – zasadnicze + dodatki za staż pracy, motywacyjne, 13. pensję
  3. Rozwój zawodowy – udział w szkoleniach, konferencjach, pracę z nowymi technologiami
  4. Benefity – m.in. prywatna opieka medyczna i karta multisport
  5. Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Jak przebiega proces rekrutacji?

  Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych rekrutacja do ZDM jest otwarta. Aktualne oferty pracy publikowane są na stronie internetowej ZDM. Każda oferta pracy zawiera opis stanowiska pracy oraz zakres obowiązków, wymagania niezbędne oraz termin. Aplikacje złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

  Jeśli Twoja oferta zostanie złożona prawidłowo Komisja ds. Rekrutacji zweryfikuje ją pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu.

  Ze wszystkimi kandydatami którzy złożyli prawidłowe oferty skontaktujemy się i zaprosimy do kolejnego etapu. Będzie nim rozmowa kwalifikacyjna, poprzedzona ewentualnie testem wiedzy. Test przeprowadzany jest jeśli wpłynie więcej niż 10 poprawnie złożonych aplikacji w procesie rekrutacji. Test wiedzy dotyczy zagadnień merytorycznych i prawnych związanych ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Odbywa się w jednym terminie dla wszystkich. Składa się z pytań zamkniętych i otwartych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

  Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja. Celem rozmowy jest osobiste poznanie kandydata, sprawdzenie informacji zawartych w złożonej przez niego ofercie oraz sprawdzenie wiedzy specjalistycznej i umiejętności wymaganych w ogłoszeniu.

  Informacja o wynikach postępowania – wyborze najlepszego kandydata lub braku rozstrzygnięcia postępowania – publikowana jest na stronie internetowej ZDM i na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120.

 • Co jest ważne?

  Pamiętaj o podaniu aktualnego adresu mailowego i prawidłowego numeru telefonu. Komunikujemy się najpierw telefonicznie. Jeśli nie możemy skontaktować się w ten sposób, piszemy mail. Sprawdzaj regularnie skrzynkę – również spam i śmieci. Jeśli nie przyjdziesz na któryś z etapów procesu rekrutacji oznacza, że rezygnujesz z udziału w dalszym postępowaniu.

 • Jakie dokumenty są wymagalne?

  Dokumenty niezbędne:

  • Kwestionariusz osobowy
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień wymaganych na danym stanowisku
  • Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii oraz posiadanym obywatelstwie
  • Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530)

  Dokumenty dodatkowe:

  • Referencje
  • Rekomendacje
 • Jak sprawdzić czy aplikacja dotarła?

  Po otrzymaniu dokumentów system mailowo informuje o ich otrzymaniu.

 • Jak przygotować się do rozmowy?

  Jeśli chcesz się lepiej przygotować do rozmowy, zapoznaj się dokładnie z ogłoszeniem o pracę. Przeczytaj uważnie opis stanowiska. Przeczytaj informacje o ZDM – czym się zajmuje. Przemyśl kryteria przyjęcia i poszukaj w swojej karierze zawodowej jak najwięcej argumentów za swoją kandydaturą. Przygotuj się na pytania o najmocniejsze strony, główne cechy charakteru, największe sukcesy i wnioski wyciągnięte z porażek, dlaczego aplikujesz na stanowisko.

  Bądź sobą, nie udawaj. Nie bój się zadawać pytań.

  Podczas rozmowy zapytamy o Twoje oczekiwania finansowe.

 • Jak poznać wynagrodzenie na danym stanowisku?

  Zgodnie z wewnętrznym regulaminem wynagrodzeń, każde stanowisko podlega zaszeregowaniu, ma kategorię płacową według wartościowania oraz „widełki” płacowe. O wysokość płacy zasadniczej minimalnej i maksymalnej możesz zapytać dzwoniąc do Wydziału Spraw Pracowniczych i Płacowych lub podczas rozmowy.

 • Czy można ponownie aplikować w razie otrzymania odpowiedzi odmownej?

  W przypadku otrzymania odpowiedzi odmownej można aplikować na inne stanowiska pracy. Lista trwających postępowań dostępna jest na stronie https://zdm.waw.pl/praca_w_zdm/praca/

 • Czy ZDM prowadzi bazę kandydatów?

  ZDM nie prowadzi bazy kandydatów. Każdy nabór jest otwarty dla wszystkich chętnych spełniających kryteria na danym stanowisku.

Powered by Projectic.pl