Zasady umieszczania reklam wyborczych - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

04-09-2018

Zasady umieszczania reklam wyborczych

Przedstawiamy zasady udzielania zezwoleń na reklamę wyborczą w pasie drogowym zarządzanym przez ZDM.

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta RP terminu wyborów samorządowych na 21 października (I tura) i 4 listopada (II tura) wzorem lat ubiegłych możliwe będzie sytuowanie reklam wyborczych na terenach znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich jedynie na wybranych obiektach inżynierskich takich jak: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych. Lista obiektów jest dostępna poniżej.

Dopuszcza się umieszczanie ww. materiałów wyborczych na zewnętrznej stronie balustrad nad jezdnią z ruchem w kierunku obiektu inżynierskiego, a w przypadku ulicy z jedną jezdnią, możliwe będzie umieszczanie reklam wyborczych nad całą ulicą. Wysokość banneru nie może przekraczać 1 m. Umieszczenie banneru nie może powodować przesłaniania znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Reklamy nie mogą też być umieszczane na tej części kładki, wiaduktu, na której znajdują się ekrany. Banery mogą być zamontowane jedynie za pomocą plastikowych obejm niepowodujących niszczenia powłok malarskich.

W celu umieszczenie reklamy wyborczej na ww. obiekcie inżynierskim należy złożyć wniosek do Zarządu Dróg Miejskich o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej ZDM pod adresem: www.zdm.waw.pl bądź bezpośrednio w kancelarii przy ul. Chmielnej 120).

Wniosek powinien zawierać:

– nazwę i siedzibę komitetu wyborczego występującego o zajęcie pasa drogowego;

– plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją reklamy wyborczej,

– planowany okres umieszczenia reklamy wyborczej,

– wymiary banneru reklamowego (wysokość x szerokość),

– podpis pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie 1 m² reklamy. Wysokość dziennej stawki opłaty z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym została określona w załączniku nr 3 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2004 r., Nr 148, poz. 3717 ze zm.) i jest zależna od kategorii drogi, na której usytuowana jest dana kładka dla pieszych, oraz powierzchni reklamowej banneru wyborczego.

O otrzymaniu zezwolenia decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl