FAQ Sprzedaż odholowanych samochodów – pytania i odpowiedzi - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

FAQ Sprzedaż odholowanych samochodów – pytania i odpowiedzi

FAQ Sprzedaż odholowanych samochodów – pytania i odpowiedzi

Na jakiej podstawie samochody są odholowywane z ulic?  

Zarząd Dróg Miejskich odholowuje (usuwa) pojazdy tylko na podstawie dyspozycji wydanych przez uprawnione do tego podmioty – straż miejską, policję lub osoby dowodzące akcją ratowniczą. Pojazdy są usuwane na podstawie m.in. art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (PoRD). Odholowane właśnie w tym trybie samochody są wystawione na sprzedaż w przetargu ogłoszonym 22 września 2022 r. 

Odholowane samochody ZDM wystawia na sprzedaż. Na jakiej podstawie kieruje je na licytacje?  

Odholowane w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (PoRD) samochody trafiają na parkingi firm, z którymi mamy podpisane stosowne umowy. Tam czekają na właściciela lub osobę uprawnioną do odbioru pojazdu. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nikt po auta się nie zgłosi pomimo otrzymanego od ZDM wezwania do jego odbioru, przechodzą one na własność miasta z mocy ustawy. Na tej podstawie możemy wystawiać takie samochody na sprzedaż w formie przetargu. 

Jak przystąpić do zakupu samochodów wystawionych w przetargu ogłoszonym 27 września 2022 r.?  

Należy złożyć ofertę w zaklejonej kopercie (na każdy pojazd oddzielnie) oraz dołączyć niezbędne dokumenty do formularza ofertowego, m.in. podpisaną klauzulę informacyjną. Formularz dostępny jest na naszej stronie tutaj: ttps://zdm.waw.pl/wp-content/uploads/2022/09/Zalacznik-nr-2-do-Ogloszenia-formularz-ofertowy.pdf

Na kopercie należy napisać „Wydział Parkowania – oferta przetargowa na zakup pojazdów w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym”. 

Uwaga, ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu dostępnym na naszej stronie.

Jaka jest cena wystawionych na sprzedaż samochodów i na jakiej podstawie jest ona ustalana?  

Każdy przeznaczony do sprzedaży samochód jest wyceniany na podstawie aktualnego stanu technicznego i oceny dalszej jego przydatności. Wycenę wykonują biegli skarbowi w zakresie wycen pojazdów. 

Ceny aut podawane są w dołączonej do przetargu dokumentacji – w pliku „ceny wywoławcze oraz informacja o stanie prawnym pojazdu i ich dokumentach”: https://zdm.waw.pl/wp-content/uploads/2022/09/Zalacznik-nr-1-do-Ogloszenia-info.-stanie-prawnym…..-47-pozycji-4.pdf

Ceny są wywoławcze, a więc samochody mogą być sprzedane za kwotę wyższą niż zaproponowaną przez biegłego. W przypadku dwóch lub więcej oferentów, auta kupuje ta osoba lub firma, która złoży wyższą ofertę. 

Czy trzeba wpłacać wadium, aby móc brać udział w licytacji i kupić samochód?  

Nie. Samochody są sprzedawane w formie przetargu, co oznacza, że dane auto kupuje ta osoba lub firma, która złoży wyższą ofertę.

Czy wystawione na sprzedaż samochody posiadają kluczyki? 

Nie. Są to samochody odholowane, zatem miasto, stając się ich właścicielem z mocy ustawy PoRD, dysponuje tylko nimi i nie posiada do nich żadnych dodatkowych elementów, w tym przedmiotów służących do otwierania i zamykania zamka oraz uruchamiania silnika. Właściciel kupionego takiego pojazdu jest zobowiązany do wyrobienia kluczyków we własnym zakresie.

Czy wystawione na sprzedaż samochody posiadają dowód rejestracyjny i kartę pojazdu?  

Ponieważ są to samochody odholowane, po które nie zgłosił się właściciel, trafiły na stan miasta bez dokumentów takich jak karta pojazdu i dowód rejestracyjny. Wyrobienie dokumentów jest w gestii nowego właściciela pojazdu – właściciel pojazdu kupionego na rynku wtórnym ma obowiązek przerejestrować go na siebie w terminie nieprzekraczającym 30 dni (podstawa prawna: art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym). 

Przypominamy, że od 4 września 2022 r. nie ma już obowiązku wydawania kart pojazdu. Jeśli jednak w trakcie rejestracji samochodu właściciel na piśmie zażyczy sobie wydania takiego dokumentu, to go otrzyma. 

Czy wystawione na sprzedaż samochody posiadają polisę OC?  

Tak. Z uwagi na fakt, że ZDM w imieniu miasta jest właścicielem samochodów, muszą być one ubezpieczone od chwili przejęcia przez m.st. Warszawa.

Czy znany jest stan techniczny wystawionych na sprzedaż pojazdów?  

Nie. W gestii właściciela jest sprawdzenie stanu technicznego kupionego samochodu i dokonanie w nim niezbędnego serwisu oraz ewentualnych napraw, aby umożliwiły bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych, a samo auto nie stwarzało zagrożenia innym uczestnikom ruchu. 

Chciałbym obejrzeć samochody przeznaczone na sprzedaż. Kiedy mogę to zrobić?  

Sprzedawane samochody można oglądać 4 i 11 października w godzinach od 9 do 14 na terenie bazy ZDM przy ul. Gołdapskiej 7 w Warszawie. Oglądanie aut możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikami ZDM pod numerami telefonów 514 603 722 i 695 790 390

Po przyjeździe na parking prosimy o kontakt pod podanymi wyżej numerami telefonów. Wejście na parking będzie możliwe o pełnych godzinach.

Do kiedy można składać oferty?  

Ofertę/oferty można składać: 

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15 w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie,
  • przesyłką pocztową na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,
  • przesyłką kurierską na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

Ofertę/oferty należy złożyć (osobiście lub przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską) najpóźniej w piątek, 14 października 2022 r., do godziny 15:00. 

Złożyłem ofertę. Kiedy dowiem się, czy udało mi się kupić samochód?  

  • Oferta musi być ważna i złożona na załączonym do przetargu formularzu. O ważności oferty decyduje data i godzina jej wpływu na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. 
  • O wyniku przetargu lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, Komisja Przetargowa poinformuje na stronie internetowej www.zdm.waw.pl w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu na składanie ofert.

Przypominamy, że w przypadku, gdy na dane auto wpłyną dwie lub więcej ofert, auto kupuje osoba lub firma, której oferta była wyższa.

Moja oferta została wybrana. Do kiedy muszę opłacić zakup samochodu?  

Opłatę za wylicytowany samochód należy uiścić w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu i poinformowania oferenta o wyborze oferty. 

Kupiłem wystawiony na sprzedaż samochód. Czy go zarejestruję?  

Tak. Procedura zakupu i rejestracji samochodu jest standardowa, taka jak w przypadku kupna auta od osoby fizycznej, która była dotychczasowym właścicielem. Kupujący auto otrzymuje fakturę VAT, poświadczającą opłatę za nabycie pojazdu, oraz umowę kupna-sprzedaży, na której znajduje się informacja, że samochód przeszedł na stan miasta na mocy art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Następnie z tymi dokumentami udaje się do wydziału komunikacji starostwa powiatowego lub wydziału komunikacji urzędu dzielnicy (w zależności gdzie kupujący jest zameldowany) i tam rejestruje auto – otrzymuje czasowy dowód rejestracyjny, a potem w ciągu 30 dni odbiera stały dowód rejestracyjny.

Powered by Projectic.pl