9/2019 Petycja w sprawie organizacji ruchu i egzekucji przepisów prawa o ruchu drogowym w rejonie ul. Bednarskiej oraz Traktu Królewskiego

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Stowarzyszenie Mieszkańców Mariensztatu, Mieszkańcy ul. Bednarskiej

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

10.04.2019

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

11.04.2019 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

23.04.2019 – przekazanie petycji do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją do Biura Polityki Mobilności i Transportu, Urzędu Dzielnicy Śródmieście oraz Straży Miejskiej.

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl