REALLOCATE - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

REALLOCATE

Zrównoważona mobilność miejska, rozwiązania neutralne dla klimatu, optymalne zarządzanie przestrzenią publiczną czy innowacyjne projektowanie urbanistyczne, które zaspokaja potrzeby różnych grup i społeczności – to zagadnienia będące kluczowymi obszarami zainteresowań międzynarodowego projektu REALLOCATE, w którym uczestniczy Zarząd Dróg Miejskich. Ważnym aspektem projektu jest również transfer wiedzy i uczenie się poprzez mentoring i współpracę partnerską z innymi miastami oraz instytucjami badawczymi. W tym projekcie miasta będą swego rodzaju laboratoriami dla testowanych działań. Celem jest wypracowanie takich rozwiązań, które będą mogły być powielane przez inne miasta.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

REALLOCATE: Przekształcenia ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Horyzont Europa, współfinansowany ze środków unijnych. Horyzont Europa jest największym programem w zakresie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

Łączny budżet projektu REALLOCATE to 11 998 600 €, z czego 309 555 € to kwota dofinansowania dla m.st. Warszawy. Projekt rozpoczął się 1 maja 2023 r. i potrwa do końca kwietnia 2027 r. Liderem projektu jest Uniwersytet w Dublinie.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

Konsorcjum stanowi łącznie 37 partnerów. Poza Warszawą, w projekcie bierze udział również 9 innych miast europejskich, tj.: Göteborg, Tampere, Heidelberg, Utrecht, Lyon, Budapeszt, Zagrzeb, Barcelona i Bolonia. Ponadto, dużą część konsorcjum stanowią organizacje pozarządowe, instytucje badawcze oraz placówki naukowe, które swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierały miasta we wdrażaniu pilotażowych rozwiązań. Zarząd Dróg Miejskich najściślej będzie współpracował z Fundacją Na miejscu, odpowiedzialną za wymiar edukacyjny oraz włączenie mieszkańców w proces projektowania zmian, które później będziemy wprowadzać.

Miasta biorące udział w projekcie są podzielone na cztery grupy tematyczne. W każdej grupie są miasta występujące w roli lidera oraz miasta uczące się, podpatrujące doświadczenia i działania liderów.

Grupa tematyczna 1: Innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Uczestnicy: Barcelona, Tampere, Göteborg

Grupa tematyczna 2: Interwencje w obszarze ważnych korytarzy transportowych
Uczestnicy: Goteborg, Heidelberg, Budapeszt, Zagrzeb

Grupa tematyczna 3: Przekształcanie kluczowych przestrzeni
Uczestnicy: Heidelberg, Budapeszt, Barcelona

Grupa tematyczna 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy szkołach
Uczestnicy: Lyon, Utrecht, Warszawa, Bolonia

CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

W ramach projektu planujemy przeprowadzić interwencje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz jakości przestrzeni publicznych w rejonie wybranych szkół podstawowych. Wybór obszarów interwencji będzie oparty o dostępne dane, a zwłaszcza wyniki przeprowadzonego w latach 2016-2020 audytu przejść dla pieszych, który objął ponad 4 tys. lokalizacji. Kolejnym etapem będzie analiza istniejącego zagospodarowania terenu i potencjału przekształcenia przestrzeni tak, aby w jak największym stopniu wypełnić jeden z celów misji klimatycznej dotyczący zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej. Wypracowanie rozwiązań będzie się odbywać poprzez proces partycypacyjny włączający społeczność szkolną oraz badania komunikacyjne osób objętych projektem.

W efekcie zostanie przygotowana koncepcja, a następnie wdrożony projekt przekształcenia przestrzeni w bezpośrednim oddziaływaniu szkoły podstawowej.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac w projekcie oraz o jego efektach.

Aktualności

  • CZYTAJ WIĘCEJ
    Spotkanie inauguracyjne projektu REALLOCATE w Dublinie

    Spotkanie inauguracyjne projektu REALLOCATE w Dublinie

    Spotkanie w Dublinie było pierwszym z kilku zaplanowanych spotkań, w których – dzięki projektowi REALLOCATE – będzie uczestniczyć m.st. Warszawa w najbliższych latach. Spotkanie miało na celu omówienie i przedstawienie założeń projektu REALLOCATE, było doskonałą okazją …

Powered by Projectic.pl