O Systemie MSI - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

O Systemie MSI

O Systemie MSI

Wstęp

Współczesne światowe metropolie to skomplikowane organizmy miejskie. Charakteryzuje je ogromna koncentracja funkcji, zgęszczona struktura wewnętrzna, silna ekspansja terytorialna i ludnościowa. Aby skutecznie pełnić swoją rolę, muszą posiadać rozbudowaną infrastrukturę. Żywe i atrakcyjne miasto to przede wszystkim funkcjonalna sieć komunikacyjna doprowadzająca do stale rosnącej liczby instytucji współczesnej metropolii, osiedli mieszkaniowych, biur, urzędów, punktów handlowych, teatrów, kościołów, szpitali, cmentarzy, hoteli, dworców i stadionów.

 

Elementy struktury miejskiej

Elementem struktury współczesnego, wielomilionowego miasta jest informacja. Poprzez rzetelne opisanie struktury miejskiej staje się ona czytelna, dostępna, przyjazna i otwarta dla mieszkańców i gości. Ta właśnie konstatacja legła u podstaw pomysłu Miejskiego Systemu Informacji (MSI).

Dokonany został przegląd tego, co na świecie w tym zakresie zrobiono i porównano ze stanem w Warszawie. Paradoksalnie, ale brak systemu w Warszawie, chaos i dezinformacja stały się atutem. Po pierwsze okazało się, że w Polsce nie istnieją żadne regulacje ustawowe czy w ogóle prawne dotyczące informacji miejskiej. Ostatnie normy straciły ważność w latach osiemdziesiątych. Ustawa samorządowa dała zatem możliwość wprowadzenia przepisów prawa lokalnego, określających zasady i wzory oznakowań. Przejęcie tej sfery przez samorząd miejski i związanie jej z zadaniami własnymi miasta stanowi zmianę jakościową – wreszcie władze miasta przejmują odpowiedzialność za stan informacji lokalnej będącej elementem ładu przestrzennego i porządku publicznego. Po drugie brak systemowych rozwiązań pozwolił nam na całościowe, nowe spojrzenie na Warszawę.

Wprowadzenie Systemu

Korzystając z wzorów zagranicznych stworzono oryginalny, autorski, komplementarny i w pełni warszawski system. Został on wprowadzony Uchwałą Nr 389/XXXVI/96 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 19 września 1996 r. wraz z późniejszymi zarządzeniami tj.: Zarządzeniem Nr 804/96 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 1996r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Warszawa-Centrum na obszary dla potrzeb Miejskiego Systemu Informacyjnego w Gminie Warszawa-Centrum oraz Zarządzeniem Nr 1163/97 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 1997r. w sprawie uzupełnienia i korekty Miejskiego Systemu Informacji, obejmując swoim zasięgiem ówczesną Gminę Centrum. W kolejnych latach, po zmianie ustroju m.st. Warszawy wszystkie pozostałe Dzielnice podjęły uchwały wprowadzające System MSI na swoim terenie.

Miejski System Informacji to przedsięwzięcie interdyscyplinarne. Jego wprowadzenie wymagało uzgodnień i umów z różnymi instytucjami miejskimi i centralnymi. Jest pierwszym tak kompletnym i rozbudowanym systemem realizowanym w Polsce.

Tym samym MSI stało się elementem konstytuującym nowy ustrój Warszawy sprzyjając zachowaniu jednolitych rozwiązań scalających miasto.

MSI jest również propozycją dla innych miast w Polsce. Przede wszystkim przetarty został szlak i powstała możliwość zaproponowania drogi dojścia do stworzenia prawa miejscowego regulującego tę sferę. Warszawskie rozwiązania systemowe mogą stać się inspiracją dla innych – analogicznych projektów.

Wszystkie elementy Miejskiego Systemu Informacji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83] wraz z dalszymi nowelizacjami.

 

Obecnie MSI w m.st. Warszawa to:

216 zespołów tablic kat. 1 rozprowadzających do dzielnic i głównych dworców

377 znaków tablic kat. 2 równoległości lub prostopadłości do Wisły

1094 zespołów tablic kat. 3 rozprowadzających do obszarów i ważnych obiektów

około 48 487 tablic ulicowych kat. 6 i 13 naściennych i na własnych nośnikach

około 4 580 tablic informacyjnych kat. 8 i 16 rozprowadzających ruch pieszy (na własnych i obcych nośnikach)

około 37 061 tablic kat. 7 i 14 naściennych adresowych

1293 modułów informacyjnych o ważnych obiektach historycznych i patronach ulic, placów i skwerów kat. 17

300 podświetlanych punktów informacyjnych jedno i dwustronnych obrazujących pełny zasięg informacji na obszarach 1,4 x 1,4 tys. m wraz z planami ogólnymi miasta lub informacji o działalności służb miejskich kat. 9, 10 i 15

837 tablic informacyjnych o 2 strefie TAXI

1274 tabliczek informujących o SPPN

294 elementów Informacji Płatnej

249 podświetlanych kasetonów w przejściach podziemnych

630 tablic informujących o przebywaniu na obszarze monitorowanym

 

Tablica adresowa (kat. 7)

Zawiera informację o numerze posesji, nazwie ulicy, obszarze MSI, w którym znajduje się dany adres i kierunku wzrostu numerów. Stosownie do kolorystyki pozostałych elementów MSI tablice przyjmują zasadę niebieskiego tła i białych liter. Nazwa obszaru umieszczona jest na czerwonym pasku.

Tablica adresowa w strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim (kat. 14)

Zawiera informację o numerze posesji, nazwie ulicy, obszarze MSI, w którym znajduje się dany adres i kierunku wzrostu numerów. W rejonie turystycznym przyjęto zasadę brązowego tła i białych liter. Nazwa obszaru umieszczona jest na czerwonym pasku.

Tablica ulicowa naścienna (kat. 6)

Tablice ulicowe w centralnej części zawierają nazwę ulicy, w lewym górnym rogu typ arterii (ulica/aleja), w części środkowej imię patrona (jeżeli występuje) w prawym górnym rogu zakres numeracji adresowej pierzei. Na dolnym czerwonym pasku występuje nazwa obszaru. Kolor niebieski.

Tablica ulicowa naścienna w strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim (kat. 13)

Tablice ulicowe w centralnej części zawierają nazwę ulicy, w lewym górnym rogu typ arterii (ulica/aleja), w części środkowej imię patrona (jeżeli występuje) w prawym górnym rogu zakres numeracji adresowej pierzei. Na dolnym czerwonym pasku występuje nazwa obszaru. Kolor brązowy.

Słupek z tablicami ulicowymi (kat. 46)

Tablice ulicowe w centralnej części zawierają nazwę ulicy, w lewym górnym rogu typ arterii (ulica/aleja), w części środkowej imię patrona (jeżeli występuje) w prawym górnym rogu zakres numeracji adresowej pierzei. Na dolnym czerwonym pasku występuje nazwa obszaru. Kolor niebieski.

Słupek z tablicami ulicowymi w strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim (kat. 1213)

Tablice ulicowe w centralnej części zawierają nazwę ulicy, w lewym górnym rogu typ arterii (ulica/aleja), w części środkowej imię patrona (jeżeli występuje) w prawym górnym rogu zakres numeracji adresowej pierzei. Na dolnym czerwonym pasku występuje nazwa obszaru. Kolor brązowy.

Tabliczka SPPN

Tabliczki mają za zadanie informować, że kierowca przebywa w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego. Stanowią dodatkową informację o konieczności uiszczenia opłaty parkingowej. Kolor niebieski.

Tabliczka SPPN w strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim

Tabliczki mają za zadanie informować, że kierowca przebywa w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego. Stanowią dodatkową informację o konieczności uiszczenia opłaty parkingowej. Kolor brązowy.

Tablica ulicowa na istniejącym nośniku (kat. L6)

Tablice ulicowe w centralnej części zawierają nazwę ulicy, w lewym górnym rogu typ arterii (ulica/aleja), w części środkowej imię patrona (jeżeli występuje) w prawym górnym rogu zakres numeracji adresowej pierzei. Na dolnym czerwonym pasku występuje nazwa obszaru. Kolor Niebieski.

Tablica ulicowa na istniejącym nośniku w strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim (kat. L13)

Tablice ulicowe w centralnej części zawierają nazwę ulicy, w lewym górnym rogu typ arterii (ulica/aleja), w części środkowej imię patrona (jeżeli występuje) w prawym górnym rogu zakres numeracji adresowej pierzei. Na dolnym czerwonym pasku występuje nazwa obszaru. Kolor brązowy.

Słupek z informacją kierunkującą dla pieszych (kat. 48)

Prowadzi do wszystkich ważnych instytucji publicznych, do pobliskich placów, parków, osiedli i ważniejszych ulic, do teatrów, muzeów i innych obiektów związanych z życiem kulturalnym. Informację zawartą na drogowskazach uzupełniono o piktogramy. Kolor słupków niebieski.

Słupek z informacją kierunkującą dla pieszych w strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim (kat. 1216)

Prowadzi do wszystkich ważnych instytucji publicznych, do pobliskich placów, parków, osiedli i ważniejszych ulic, do teatrów, muzeów i innych obiektów związanych z życiem kulturalnym. Informację zawartą na drogowskazach uzupełniono o piktogramy. Kolor słupków brązowy.

Informacja kierunkująca dla pieszych w strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim na istniejącym nośniku (kat. L16)

Prowadzi do wszystkich ważnych instytucji publicznych, do pobliskich placów, parków, osiedli i ważniejszych ulic, do teatrów, muzeów i innych obiektów związanych z życiem kulturalnym. Informację zawartą na drogowskazach uzupełniono o piktogramy. Kolor Brązowy.

Tablica rozprowadzająca do dzielnic i głównych dworców (kat. S1, L1)

Zawiera informację o nazwie arterii, którą się poruszamy i jej relacji do Wisły oraz wskazują główne kierunki dojazdu do dzielnic, głównych dworców kolejowych i lotniska. Przy informacji kierującej do dworców i lotniska dodany jest piktogram.

Tablica rozprowadzająca do obszarów i obiektów (kat. S3, L3)

Na tablicach obszary MSI wyróżniono na czerwonym tle. Na niebieskim tle uwzględniono informacje o szpitalach, komisariatach i najważniejszych obiektach. Wyróżniono również place, ronda i pomniki.

Znaki równoległości i prostopadłości (na istniejących nośnikach, kat. 2)

Określają relacje do Wisły najważniejszych arterii Warszawy. Położenie strzałki wobec znaku wody komunikuje kierowcom, po którym brzegu Wisły się poruszają, czy zbliżają się, czy oddalają od rzeki.

Dwustronny punkt informacyjny (kat. 9)

W dwustronnych punktach informacyjnych (podświetlanych) po jednej stronie umieszczany jest schemat miasta z zaznaczonymi obszarami, arteriami, i najważniejszymi obiektami, a po drugiej szczegółowy plan okolicy o zasięgu 1,4 km, z wyróżnionym miejscem, w którym się znajdujemy.

Dwustronny punkt informacyjny w strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim (kat. 15)

W dwustronnych punktach informacyjnych (podświetlanych) po jednej stronie umieszczany jest plan Traktu Królewskiego z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami zabytkowymi, a po drugiej szczegółowy plan okolicy o zasięgu 1,4 km, z wyróżnionym miejscem, w którym się znajdujemy.

Naścienne moduły informacyjne o patronach ulic, skwerów i placów (kat. 17)

Moduły zawierają syntezę informacji o patronie ulicy lub placu wraz z ikonografią. Tekst i ilustracja nadrukowane są na przeźroczystej płycie poliwęglanowej mocowanej do ściany budynku. Taka forma zapewnia eksponowanie informacji nie ingerując w otoczenie.

Naścienne moduły informacyjne o obiektach zabytkowych (kat. 17)

Moduły zawierają informacje o obiekcie (w języku polskim i angielskim) i jeżeli istnieje to ikonografie. Tekst i ilustracja nadrukowane są na przeźroczystej płycie poliwęglanowej mocowanej do ściany budynku. Taka forma zapewnia eksponowanie informacji nie ingerując w otoczenie.

Punkt Informacji Płatnej (kat. 18)

Punkty Informacji Płatnej dedykowane są dla obiektów o charakterze handlowym, usługowym itp. Element tablicy składa się z 2 lub 4 podświetlanych paneli. Każdy panel podzielony jest na część informacyjną (logo, nazwa firmy) oraz kierunkową (strzałka wskazująca kierunek jazdy). Informacja adresowana jest przede wszystkim do ruchu kołowego i stanowi formę doprowadzającą.

Kasetony w przejściach podziemnych (kat. 21)

Oznakowanie rozprowadzające ruch pieszy w przejściach podziemnych. Zawiera informacje w formie graficznej oraz tekstowej. Kieruje do takich obiektów jak ulice, przystanki komunikacji miejskiej, dworce, windy itp. Dla poprawy czytelności wszystkie kasetony są podświetlane.

Oznakowanie kamer monitoringu (kat. 22)

Tabliczki montowane na istniejących nośnikach. Zawierają informacje o systemie monitoringu wizyjnego w obszarze m.st. Warszawy. Kolor niebieski.

Oznakowanie kamer monitoringu w strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim (kat. 22)

Tabliczki montowane na istniejących nośnikach. Zawierają informacje o systemie monitoringu wizyjnego w obszarze m.st. Warszawy. Kolor brązowy.

Powered by Projectic.pl