Infrastruktura naziemna, obiekty budowlane, umowy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Infrastruktura naziemna, obiekty budowlane, umowy

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu niezwiązanego z funkcją drogi, w tym biletomatów, nadwieszeń oraz urządzeń infrastruktury technicznej naziemnej np. szafek energetycznych, szaf teletechnicznych, może nastąpić po uzyskaniu decyzji na zajęcie od właściwego zarządcy drogi.

Z kolei zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu związanego z funkcją drogi, w tym parkingów, stacji paliw i auto-gaz, myjni może nastąpić po zawarciu umowy dzierżawy przez zarządcę drogi.

Jak uzyskać zezwolenie?

Krok 1.

Należy sprawdzić czy ulica, przy której ma być umieszczony obiekt budowlany lub urządzenie infrastruktury technicznej/wydzierżawiony teren znajduje się w wykazie ulic należących do ZDM (lista ulic)

Krok 2.

Jeśli ulica znajduje się w wykazie ZDM, kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o zlokalizowanie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury techniczne/zawarcie umowy dzierżawy (do pobrania na dole strony). Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (aktualny podkład geodezyjny), z zaznaczeniem lokalizacji obiektu lub urządzenia i podaniem  wymiarów,
 2. projekt obiektu budowlanego lub urządzenia zawierający jego wizualizację na tle otoczenia, wymiar, opis materiałów konstrukcyjnych (w przypadku wniosku o zlokalizowanie obiektu w pasie drogi),
 3. pełnomocnictwo z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika,
 4. pisemne uzasadnienie wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych i przedstawienia stosownych dowodów na okoliczność, że umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej stanowi „szczególnie uzasadniony przypadek” (w przypadku wniosku o zlokalizowanie obiektu w pasie drogi),
 5. zatwierdzony projekt organizacji ruchu (w przypadku umowy dzierżawy). W sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu należy wystąpić do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy. Wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy.

W przypadku posiadania opinii niżej wymienionych instytucji prosimy o ich załączenie:

Krok 3.

Należy zaznaczyć, że naczelną zasadą wynikającą z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jest generalny zakaz dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod ww. obiekty mogą być wydawane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji na zlokalizowanie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej, strona zobowiązana jest do wypełnienia warunków określonych w ww. decyzji.

Decyzja lokalizacyjna nie uprawnia do umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej w terenie.

 

Krok 3. (w przypadku umowy dzierżawy)

Po zawarciu umowy dzierżawy/najmu/użyczenia strona zobowiązana jest do wypełnienia warunków określonych w zawartej umowie.

Krok 4.

Złożenie wniosku na umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie warunków zawartych w decyzji lokalizacyjnej i podkładem geodezyjnym.

Opłaty

 • obiekt budowlany – wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn powierzchni zajętego pasa drogowego przez obiekt budowlany, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawkę taką jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego) przypisanej dla poszczególnej kategorii drogi (powiatowa/ wojewódzka/krajowa) oraz liczby dni zajmowania pasa drogowego (zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień).
 • urządzenie infrastruktury technicznej – wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn powierzchni zajętego pasa drogowego przez urządzenie, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 rocznie (za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawkę taką jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego), przypisanej dla poszczególnej kategorii drogi powiatowa/ wojewódzka/krajowa).

Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określono w Uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku.

 • umowa dzierżawy – opłata za zajęcie pasa drogowego określona jest w zawartej umowie dzierżawy. Wysokość minimalnych stawek czynszu za dzierżawę ustalana się zgodnie z Zarządzeniem nr 2522/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

 • Osobiście: Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120 w godz. 7.30 – 15.30
 • Pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie – odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

W przypadku umowy dzierżawy

 • w sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
 • wszelkie spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby wydzierżawiającego.

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dokumenty wskazane powyżej, które stanowią podstawę do wydania decyzji administracyjnej/do zawarcia umowy dzierżawy/najmu/użyczenia.

W przypadku braku informacji lub kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. Nieuzupełnienie dokumentów w terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Złożenie wniosku nie upoważnia strony do zajęcia wnioskowanego terenu.

Zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze zm.), za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty.

Kontakt

Wydział Pasa Drogowego – Zespół ds. Obiektów Budowlanych

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Powered by Projectic.pl