Pojazdy nienormatywne - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Pojazdy nienormatywne

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi (wraz z ładunkiem lub bez) są większe od dopuszczalnych i przewidzianych dla danych dróg. Jednocześnie może to być pojazd lub zespół pojazdów, którego wymiary lub rzeczywista masa (wraz z ładunkiem lub bez) przekraczają dopuszczalne i przewidziane w przepisach parametry.

Aby poruszać się pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych o danych ograniczeniach nacisku osi, konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po normatywnym odcinku drogi wskazanej w zezwoleniu.

Od 1 kwietnia 2021 r. sprawami związanymi z uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w Warszawie zajmuje się (po Biurze Polityki Mobilności i Transportu) Zarząd Dróg Miejskich.

Z obowiązku posiadania takiego zezwolenia zwolnione są jedynie autobusy, pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych, należące do zarządu dróg, pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Straży Pożarnej oraz Służy Więziennej, jak również pojazdy, których szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych wartości.

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

Aby otrzymać zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I, kategorii II i kategorii V, należy:

 1. pobrać, a następnie wydrukować, wypełnić i podpisać odpowiedni wniosek (pliki znajdują się na dole strony),
 2. dołączyć do wniosku (w przypadku zezwolenia kategorii I oraz II) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 3. kompletny wniosek złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie.

Termin odpowiedzi to 3 dni robocze w przypadku zezwolenia kategorii I i kategorii II oraz 14 dni roboczych w przypadku zezwolenia kategorii V.

Jeżeli o zezwolenie stara się osoba fizyczna, może je odebrać osobiście w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego Zarządu Dróg Miejskich w budynku przy ul. Gołdapskiej 7 w godzinach 8.00-15.00 lub otrzymać pocztą. Jeśli zaś wniosek składają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zezwolenie zostanie wysłane pocztą pod adres wskazany we wniosku.

Pod tym linkiem można sprawdzić, jakie w świetle przepisów RODO, przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Ubiegając się o zezwolenie, należy przedstawić:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 2. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia (z wyłączeniem kat. V).

W kategorii V opłatę ustala się na podstawie specjalnego wzoru (podany poniżej w „Opłatach”). Dlatego w tym przypadku najpierw należy przedstawić wniosek o wydanie zezwolenia wraz z podaniem numeru telefonu lub adresu, pod którymi kontaktujemy się z informacją o kwocie obliczonej opłaty. Dopiero wtedy należy przedstawić dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia jest różna w zależności od kategorii oraz czasu, na jaki ma obowiązywać:

 1. W kategorii I wynosi 100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 2. W kategorii II wynosi:
  • 200 zł dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
  • 400 zł dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 1200 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  • 2000 zł dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.
 1. W kategorii V opłatę ustala się na podstawie wzoru On = pj + (n-1) x 0,7 x pj, w którym poszczególne symbole oznaczają:
 • On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
 • n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
 • pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego wynoszącą:
  • 500 zł dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
  • 1600 zł dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

Opłaty za zezwolenie należy wnosić na konto bankowe Zarządu Dróg Miejskich. Nr rachunku: 45 1030 1508 0000 0005 5005 9002.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika. Nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

Ubiegając się o zezwolenie przejazdu pojazdem nienormatywnym, należy złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie. Pełen adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna, 00-801 Warszawa.

Odbiór zezwoleń odbywa się w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego Zarządu Dróg Miejskich w budynku przy ul. Gołdapskiej 7 w Warszawie w godzinach 8.00-15.00. Zezwolenie można także otrzymać pocztą, a osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zezwolenie zostanie wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku.

UWAGA

Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 odbiór zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego w naszej siedzibie jest zawieszony do odwołania i odbywa się tylko drogą pocztową – wysyłka.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od negatywnej decyzji ws. wydania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Kategorie

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w trzech kategoriach – I, II i V.

W przypadku kategorii I zezwolenie dotyczy wyłącznie pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej o:

 • długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • szerokości nie przekraczającej 3,5 m.

W przypadku kategorii II zezwolenie dotyczy pojazdu nienormatywnego o:

 • szerokości nie przekraczającej 3,2 m,
 • długości nie przekraczającej 15 m dla pojedynczego pojazdu oraz 23 m dla zespołu pojazdów,
 • wysokości nie przekraczającej 4,3 m,
 • naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych.

W przypadku kategorii V zezwolenie dotyczy jednokrotnego lub wielokrotnego przejazdu po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na wyznaczonej trasie tylko w granicach administracyjnych m.st. Warszawy z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad pojazdem o:

 • wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-IV (określonych w tabeli „Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego” stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym),
 • naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne.

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:

 • 12 miesięcy w przypadku kategorii I,
 • 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy w przypadku kategorii II,
 • 14 dni (jednokrotny przejazd) lub 30 dni (wielokrotny przejazd) w przypadku kategorii V.

W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę w Wydziale Kontroli Pasa Drogowego Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Gołdapskiej 7.

Kontakt

UWAGA

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 315).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 212).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 143 ze zm.).

Powered by Projectic.pl