Reklamy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Reklamy

Panorama Warszawy

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu niezwiązanego z funkcją drogi, w tym reklam może nastąpić po uzyskaniu decyzji od właściwego zarządcy drogi.

Jak uzyskać zezwolenie?

Krok 1.

Należy sprawdzić czy ulica, przy której ma być zmieszczona reklama, znajduje się w wykazie ulic należących do ZDM (lista ulic).

Krok 2.

Jeśli ulica znajduje się w wykazie ZDM należy złożyć wniosek o zlokalizowanie reklamy do Zarządu Dróg Miejskich. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (aktualny podkład geodezyjny), z zaznaczeniem lokalizacji reklamy i podaniem jej wymiarów,
  2. projekt reklamy zawierający jej wizualizację na tle otoczenia, wymiar, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu reklamy (w tym jej fundamentowania),
  3. pełnomocnictwo z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika,
  4. pisemne uzasadnienie wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych i przedstawienia stosownych dowodów na okoliczność, że umieszczenie reklamy stanowi „szczególnie uzasadniony przypadek”.

W przypadku posiadania opinii niżej wymienionych instytucji prosimy ich o załączenie:

Krok 3.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji na zlokalizowanie reklamy strona zobowiązana jest do wypełnienia warunków określonych w ww. decyzji.

Decyzja lokalizacyjna nie uprawnia do umieszczenia reklamy w terenie.

Krok 4.

Złożenie wniosku na umieszczenie reklamy wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie warunków zawartych w decyzji lokalizacyjnej i podkładem geodezyjnym (wniosek do pobrania na dole strony).

Zarząd Dróg Miejskich nie wydaje zgody na reklamy: wielkoformatowe, emitujące światło pulsujące, z ruchomą/zmienną treścią reklamową (tzw. LED).

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn powierzchni reklamowej, stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego (powierzchnia nie przekraczająca 1 m² traktowana jest jak 1 m²) przypisanej dla poszczególnej kategorii drogi (powiatowa/wojewódzka/krajowa) oraz liczby dni zajmowania pasa drogowego (zajęcia pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień). Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określono w Uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (plik PDF).

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

  • Osobiście w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, w godz. 7.30 – 15.30
  • Pocztą na adres Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie – odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich.

Złożenie wniosku nie upoważnia strony do zajęcia wnioskowanego terenu

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty.

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz wskazane wyżej dokumenty, które stanowią podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

W przypadku braku informacji lub kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. Nieuzupełnienie ich w terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Kontakt

Wydział Pasa Drogowego – Zespół ds. Reklam

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Powered by Projectic.pl