Wystawy i imprezy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Wystawy i imprezy

Zajęcie pasa drogowego dla potrzeb zorganizowania imprezy, wystawy lub realizacji zdjęć do filmu może nastąpić po uzyskaniu decyzji na takie zajęcie oraz decyzji na prowadzenie robót (gdy zorganizowanie imprezy lub wystawy wymaga umieszczenia obiektów) od właściwego zarządcy drogi.

Jak uzyskać zezwolenie?

Krok 1.

Należy sprawdzić czy ulica, przy której ma być zorganizowana impreza, wystawa lub realizowane zdjęcia do filmu znajduje się w wykazie ulic należących do ZDM (lista ulic).

Krok 2.

Jeśli ulica jest zarządzana przez ZDM, kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich. Wniosek do pobrania na dole strony. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (aktualny podkład geodezyjny), z zaznaczeniem granic i podaniem jej wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  2. w przypadku imprez oraz wystaw szczegółowy opis i wizualizację na tle otoczenia,
  3. pełnomocnictwo z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
  4. pisemne uzasadnienie wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych i przedstawienia stosownych dowodów na okoliczność, że zajęcie pasa drogowego stanowi „szczególnie uzasadniony przypadek” w rozumieniu art. 39 ust. 3w zw. Z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)
  5. projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy, jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy.

Przed zatwierdzeniem przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy, projekt organizacji ruchu powinien zostać uzgodniony z zarządem drogi (Zespół ds. Organizacji Ruchu  ZDM) oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, ul. Waliców 15.

W przypadku posiadania opinii niżej wymienionych instytucji prosimy o ich załączenie:

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn powierzchni zajętego terenu, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przypisanej dla poszczególnej kategorii drogi (powiatowa/wojewódzka/krajowa) oraz liczby dni zajmowania pasa drogowego (zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień).

Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określono w Uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

  • Osobiście: Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120 w godz. 7.30 – 15.30
  • Pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie – odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich  w Warszawie.

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dokumenty wskazane powyżej. W przypadku braku informacji lub kompletu dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. Nieuzupełnienie braków w terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Złożenie wniosku nie upoważnia strony do zajęcia wnioskowanego terenu.

Zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze zm.), za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty.

Kontakt

Wydział Pasa Drogowego – Zespół ds. Imprez Okolicznościowych i Umów

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Powered by Projectic.pl