Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy

Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy

 OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg Miejskich

Chmielna 120

00-801 Warszawa

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Monika Cichońska, m.cichonska@zdm.waw.pl

 

 

UWAGA

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy kierować wyłącznie w formie elektronicznej (mailowej) i opatrzyć dopiskiem: „Wstępne konsultacje rynkowe których przedmiotem są Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy”

 

 

 1. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019).

 1. Celem wstępnych Konsultacji rynkowych jest m.in.:
  • skonfrontowanie potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;
  • określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert;
  • uzyskanie przez Zarząd Dróg Miejskich wiedzy użytecznej przy formułowaniu zapisów specyfikacji warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
 2. Określenie przedmiotu wstępnych Konsultacji rynkowych:

Celem Konsultacji rynkowych jest rozpoznanie rynku w zakresie specyfikacji kompleksowych usług konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy.

 1. Zasady zgłoszenia udziału:
  • wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych Konsultacjach rynkowych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia wstępnych Konsultacji rynkowych, należy przesłać do dnia 26.07.2021 r. do godziny 15:30.
  • wniosek należy przesłać mailowo na adres m.cichonska@zdm.waw.pl z dopiskiem (tematem) „Wstępne konsultacje rynkowe których przedmiotem są Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy”.
 2. Sposób komunikacji

Zapraszający komunikuje się z Uczestnikami wyłącznie w formie korespondencji elektronicznej. Potwierdzeniem doręczenia korespondencji elektronicznej – jest data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia – przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym Uczestnika.

 1. Warunki udziału we wstępnych Konsultacjach rynkowych

Do wstępnych Konsultacji rynkowych zostają zaproszeni Uczestnik/ Uczestnicy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowych usług konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych.

Uczestnik / Uczestnicy zainteresowani udziałem w Konsultacjach rynkowych składają wniosek o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach rynkowych w terminie i sposobie określonym w Ogłoszeniu. Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika / Uczestników.

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika / Uczestników z udziału w Konsultacjach rynkowych jeżeli ich dalszy udział w istotny sposób utrudnia jego prowadzenie.

 1. Zastrzeżenie prawne

Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zaproszenia do negocjacji w celu zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145), nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019) . Udział w Konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się przez Uczestników w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne ani nie gwarantuje dopuszczenia do udziału w takim postępowaniu.

Udział w Konsultacjach rynkowych nie uprawnia Uczestnika / Uczestników do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zarządu Dróg Miejskich, w szczególności w zakresie dopuszczenia Uczestnika / Uczestników do Postępowania, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo dopuszczenia w Postępowaniu rozwiązań oferowanych przez Uczestnika / Uczestników.

Udział w Konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również nie stanowi podstawy wykluczenia Uczestnika / Uczestników z Postępowania, będącego przedmiotem niniejszych Konsultacji rynkowych.

 

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl