Przeprowadzenie w szkołach podstawowych na terenie Warszawy warsztatów praktycznych, doskonalących jazdę rowerem - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Przeprowadzenie w szkołach podstawowych na terenie Warszawy warsztatów praktycznych, doskonalących jazdę rowerem

Przeprowadzenie w szkołach podstawowych na terenie Warszawy warsztatów praktycznych, doskonalących jazdę rowerem

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

UWAGA

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy kierować wyłącznie w formie elektronicznej (mailowej) i opatrzyć dopiskiem:
„Wstępne konsultacje rynkowe, których przedmiotem jest przeprowadzenie w szkołach podstawowych na terenie m. st. Warszawa warsztatów praktycznych, doskonalących jazdę rowerem”.

1. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019).

2. Celem wstępnych Konsultacji rynkowych jest m.in.:

1) skonfrontowanie potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;

2) określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert;

3) uzyskanie przez Zarząd Dróg Miejskich wiedzy użytecznej przy formułowaniu zapisów specyfikacji warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, m.in. dotyczącej terminu realizacji, scenariuszy warsztatów adekwatnych do wieku uczniów i posiadania przez nich uprawnień do jazdy w ruchu ulicznym (karty rowerowej), ilości warsztatów możliwych do przeprowadzenia w określonych przez Zapraszającego ramach czasowych.

3. Określenie przedmiotu wstępnych Konsultacji rynkowych

Celem Konsultacji rynkowych jest rozpoznanie rynku w zakresie możliwości przeprowadzenia w szkołach podstawowych na terenie m. st. Warszawa warsztatów praktycznych, doskonalących jazdę rowerem.

4. Zasady zgłoszenia udziału

1) wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych Konsultacjach rynkowych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia wstępnych Konsultacji rynkowych, należy przesłać do dnia 22.02.2022 r. do godziny 12:00. 2) wniosek należy przesłać mailowo na adres m.cieslinska@zdm.waw.pl oraz a.mazurowska@zdm.waw.pl z dopiskiem „Wstępne konsultacje rynkowe, których przedmiotem jest przeprowadzenie w szkołach podstawowych na terenie m. st. Warszawa warsztatów praktycznych, doskonalących jazdę rowerem”.

5. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

1) Zapraszający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysyłanej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Potwierdzeniem doręczenia korespondencji elektronicznej – jest data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia – przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym Uczestnika.

2) Zapraszający może decydować o różnych formach konsultacji z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z konsultacjami rynkowymi, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. Konsultacje rynkowe mogą przybrać w szczególności formę:

a) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;

b) spotkania w formie wideokonferencji na platformie komunikacyjnej.

Konsultacje odbywają się na określony przez Zapraszającego temat oraz w określonych przez Zapraszającego trybie i terminach.

6. Warunki udziału we wstępnych Konsultacjach rynkowych

Do wstępnych Konsultacji rynkowych zostają zaproszeni Uczestnik/ Uczestnicy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów praktycznych doskonalących jazdę na rowerze wśród dzieci w wieku 9-15 lat bądź posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania uczniów do egzaminu na kartę rowerową lub jego przeprowadzania.

Uczestnik / Uczestnicy zainteresowani udziałem w Konsultacjach rynkowych składają wniosek o dopuszczenie do udziału w Konsultacjach rynkowych w terminie i sposobie określonym w Ogłoszeniu. Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika / Uczestników.

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika / Uczestników z udziału w Konsultacjach rynkowych jeżeli ich dalszy udział w istotny sposób utrudnia jego prowadzenie.

7. Zastrzeżenie prawne

Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zaproszenia do negocjacji w celu zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145), nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019) . Udział w Konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się przez Uczestników w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne ani nie gwarantuje dopuszczenia do udziału w takim postępowaniu.

Udział w Konsultacjach rynkowych nie uprawnia Uczestnika / Uczestników do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zarządu Dróg Miejskich, w szczególności w zakresie dopuszczenia Uczestnika / Uczestników do Postępowania, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo dopuszczenia w Postępowaniu rozwiązań oferowanych przez Uczestnika / Uczestników.

Udział w Konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również nie stanowi podstawy wykluczenia Uczestnika / Uczestników z Postępowania, będącego przedmiotem niniejszych Konsultacji rynkowych.

Powered by Projectic.pl