Wykonanie fotorejestracji infrastruktury drogowej sieci dróg dla których Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie pełni rolę Zarządcy wraz z dostarczeniem narzędzi informatycznych do przeglądu i analizy danych oraz zestawu do prowadzenia samodzielnej fotorejestracji - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Wykonanie fotorejestracji infrastruktury drogowej sieci dróg dla których Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie pełni rolę Zarządcy wraz z dostarczeniem narzędzi informatycznych do przeglądu i analizy danych oraz zestawu do prowadzenia samodzielnej fotorejestracji

Wykonanie fotorejestracji infrastruktury drogowej sieci dróg dla których Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie pełni rolę Zarządcy wraz z dostarczeniem narzędzi informatycznych do przeglądu i analizy danych oraz zestawu do prowadzenia samodzielnej fotorejestracji

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Zapraszający:

Zarząd Dróg Miejskich

Chmielna 120

00-801 Warszawa

Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

  • Robert Grzegorzewski – e-mail: r.grzegorzewski@zdm.waw.pl
  • Kacper Judkiewicz – e-mail: k.judkiewicz@zdm.waw.pl
  • Katarzyna Frączek – e-mail: k.fraczek@zdm.waw.pl

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej (mailowej) z adnotacją: „Konsultacje Rynkowe – skanowanie dróg.”

1. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest m.in.:

1) zestawienie potrzeb i oczekiwań Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;

2) określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert;

3) uzyskanie przez Zarząd Dróg Miejskich wiedzy użytecznej przy formułowaniu zapisów specyfikacji warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, m.in. dotyczącej rodzaju urządzeń i zastosowanych w nich rozwiązań technicznych, utrzymania i serwisowania powierzonych urządzeń, sposobu montażu oraz problemów, jakie mogą wystąpić w tego typu rozwiązaniach;

4) określenie optymalnych kryteriów oceny ofert pożądanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia i najbardziej adekwatnych rozwiązań prawnych odnoszących się do ewentualnej przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

5) identyfikacja kosztów udzielenia zamówienia publicznego oraz ewentualnych ryzyk kontraktowych i ich rozkładu pomiędzy strony umowy oraz analizy możliwych sposobów ich ograniczenia

3. Określenie przedmiotu Wstępnych Konsultacji Rynkowych:

Przedmiotem konsultacji rynkowych jest rozpoznanie rynku w zakresie:

1) usługi mobilnej fotorejestracji infrastruktury pasa drogowego;

2) określenia parametrów technicznych pozyskanego materiału będących korzystnymi dla celów określonych przez Zapraszającego;

3) istnienia i działania algorytmów pozwalających na automatyczną detekcję elementów pasa drogi tj.:

  • elementów infrastruktury znajdujących się w pasie drogi;
  • uszkodzeń infrastruktury w pasie drogowym;
  • inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym;

4) rozwiązań dotyczących kwestii pozyskiwania, hostingu i własności danych;

5) możliwości pozyskania oraz warunków powierzenia sprzętu do prowadzenia przez Zapraszającego samodzielnej fotorejestracji pasa drogowego;

6) innych aspektów natury technicznej, prawnej oraz logistycznej dotyczących usługi mobilnej fotorejestracji pasa drogowego.

4. Zasady zgłoszenia udziału (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1):

1) wniosek o dopuszczenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, sporządzony do niniejszego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji rynkowych, należy przesłać do dnia 11.09.2023r. do godz 12:00.

wniosek należy przesłać mailowo na adresy :

r.grzegorzewski@zdm.waw.pl

k.judkiewicz@zdm.waw.pl

k.fraczek@zdm.waw.pl

z dopiskiem „ Konsultacje Rynkowe- Skanowanie dróg„

5. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

1) Zapraszający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysyłanej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Potwierdzeniem doręczenia korespondencji elektronicznej – jest data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia – przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym Uczestnika.

2) Zapraszający może decydować o różnych formach konsultacji z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku ze wstępnymi konsultacjami rynkowymi, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. Wstępne konsultacje rynkowe mogą przybrać w szczególności formę:

a) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
b) spotkania w siedzibie Zamawiającego;
c) spotkania w formie wideokonferencji na platformie komunikacyjnej.

Wstępne konsultacje rynkowe odbywają się na określony przez Zapraszającego temat oraz w określonych przez Zapraszającego trybie i terminach.

6. Warunki udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

Do Wstępnych Konsultacji Rynkowych zostają zaproszeni Uczestnik/Uczestnicy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie:

1) mobilnej fotorejestracji pasa drogowego;

2) gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych pozyskanych w procesie mobilnej fotorejestracji;

3) wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych.

4) są w posiadaniu urządzeń i oprogramowania pozwalających na wykonanie usługi;

Uczestnik musi dołączyć do wniosku broszury informacyjne, certyfikaty, referencje lub inne informacje techniczne, które pozwolą na wstępną weryfikację przez Zapraszającego spełnienia warunków udziału w konsultacjach.

W wyjątkowych sytuacjach Zapraszający może dopuścić do udziału w konsultacjach rynkowych Uczestnika / Uczestników nie spełniających warunków określonych w pkt. 6, o ile taki Uczestnik / Uczestnicy wykażą, iż posiadają szczególnie istotne informacje, przydatne w niniejszych konsultacjach.

Uczestnik/Uczestnicy zainteresowani udziałem w konsultacjach rynkowych składają wniosek o dopuszczenie do udziału w konsultacjach rynkowych w terminie i sposobie określonym w Ogłoszeniu.

Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika/Uczestników.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika / Uczestników z udziału w konsultacjach rynkowych, jeżeli ich dalszy udział w istotny sposób utrudnia jego prowadzenie.

7. Zastrzeżenie prawa

Niniejsza Informacja stanowi informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie, o której mowa w przepisie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.). Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zaproszenia do negocjacji w celu zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. Strona 3 z 3 poz. 1129, z późn. zm.). Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie uprawnia Uczestników do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zarządu Dróg Miejskich, w szczególności w zakresie dopuszczenia Uczestników do Postępowania, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo dopuszczenia w Postępowaniu rozwiązań oferowanych przez Uczestników. Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również nie stanowi podstawy wykluczenia Uczestników z Postępowania, będącego przedmiotem niniejszych wstępnych konsultacji rynkowych.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl