Płatne parkowanie na Ochocie - najważniejsze zmiany w organizacji ruchu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

27-10-2021

Płatne parkowanie na Ochocie – najważniejsze zmiany w organizacji ruchu

Trwają prace związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w dzielnicy Ochota. Wyznaczamy tam ok. 9,6 tys. miejsc postojowych, wprowadzamy też inne zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa, co pozwoli uzyskać dodatkowe miejsca, w tym niektóre tylko dla mieszkańców. Publikujemy projekty zmian w organizacji ruchu wraz z omówieniem.

Skrzyżowanie ulic Banacha i Pasteura.

SPPN na Ochocie w liczbach

Strefa płatnego parkowania została wprowadzona na terenie części dzielnicy wiosną 2013 r. Objęła wtedy powierzchnię 1,9 km2, czyli ok. 20 procent Ochoty. Teraz strefa obejmie również resztę terenu dzielnicy i od 15 listopada 2021 r. będzie obowiązywać na terenie całej Ochoty. Na ulicach Ochoty pojawi się 114 dodatkowych parkomatów (oprócz już działających na terenie “starej” SPPN), trzeba też ustawić nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

Na Ochocie strefa płatnego parkowania obejmie łącznie 145 ulic, alej i placów mających status drogi publicznej. To zdecydowana większość ulic, lecz nie wszystkie. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy.

Ponad 11 tysięcy miejsc

Łączna długość ulic w dzielnicy to 80 km. Wyznaczamy na nich ok. 9,6 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych, Z czego 6 tys. przypadać będzie na obszar włączony do strefy. Na terenie dotychczasowej ochockiej strefy takich miejsc będzie ok. 3,6 tys. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4% wszystkich miejsc to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy. Nowe projekty organizacji ruchu zostały wykonane dla wszystkich ulic na Ochocie, czyli zarówno w „starej” jak i w „nowej” strefie. Dzięki temu na terenie całej dzielnicy można wprowadzić specjalne strefy i odcinki do parkowania tylko dla mieszkańców tam, gdzie jest na to miejsce.

Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie na całej Ochocie będzie w nich ponad 1,4 tys. dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej. Nie są to oczywiście wszystkie parkingi w dzielnicy. Miejsca parkingowe znajdują się przecież również m.in. w garażach podziemnych czy na podwórkach. Nie wchodzą one jednak w poczet SPPN i nie wliczamy ich do podanej statystyki.

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców w nowej SPPN na Ochocie

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców w nowej SPPN na Ochocie

Ulice jednokierunkowe

Obecnie na Ochocie są 92 odcinki ulic jednokierunkowych (jedna ulica może mieć kilka odcinków). W ramach wprowadzania strefy ruch jednokierunkowy pojawi się na 11 odcinkach przy 9 kolejnych ulicach. Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych. Odcinki ulic jednokierunkowych są zaznaczone na grafice poniżej. Dodatkowo zostały wskazane w tabeli na dole strony.

Grafika przedstawia istniejące i planowane ulice jednokierunkowe na terenie Ochoty

Jednokierunkowe odcinku ulic w nowej SPPN na Ochocie

Parkowanie na jezdni

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte. Zazwyczaj są to kosmetyczne poprawki. Na niektórych lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej. Na niektórych ulicach, np. Mianowskiego, Grójecka czy Raszyńska, oznacza to więcej miejsc postojowych niż dotychczas – ponieważ naczelną zasadą wprowadzanych zmian było wyznaczenie maksymalnej możliwej liczby miejsc.

Grafika przedstawia ulice, na których parkowanie na Ochocie zostanie przeniesione na jezdnię.

Parkowanie na jezdni w nowej SPPN na Ochocie

Harmonogram prac

Na wszystkich włączanych do SPPN musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. W osobnym artykule prowadzimy stale aktualizowaną listę ulic, na których w najbliższym czasie będzie zmieniona organizacja ruchu. Może się to wiązać z przejściowymi utrudnieniami, takimi jak czasowe wyłączenie z użytku miejsc postojowych w celu zmiany lub odświeżenia oznakowania. Na zlecenie ZDM zajmuje się tym miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem ZRiKD musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża i temperatury, która musi wynosić co najmniej 5 stopni powyżej zera. Ważne jest też, aby w trakcie malowania nie padał deszcz.

Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą oczywiście zakryte lub przekreślone do 15 listopada, kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Projekty organizacji ruchu

Na dole strony zostały udostępnione do pobrania projekty organizacji ruchu dla całej Ochoty. Zostały podzielone na osiem folderów, od E01 do E08, odpowiadających zakresom obowiązywania obszarowych abonamentów mieszkańca. W odnalezieniu projektu w konkretnym folderze pomoże poniższa tabela z której można pobrać też pliki dla pojedynczych ulic. Niektóre ulice (np. Grójecka) leżą na granicy kilku obszarów. W takich przypadkach plik z projektem organizacji ruchu występuje w tabeli tylko raz (z odpowiednią adnotacją), ale jest dostępny w kilku folderach.

Projekty zamieszczone na stronie są zatwierdzone i w takim kształcie zostały przekazane do wdrożenia. W czasie wdrożenia podlegają drobnym korektom np. w zakresie lokalizacji poszczególnych znaków drogowych. Korekty te mogą nie być widoczne na projektach zamieszczonych na stronie.

ulica
odcinek
(jeśli dotyczy)
symbol obszaru
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej organizacji ruchu
Aleje Jerozolimskie
odc. Sokołowskiego "Grzymały" - Niemcewicza
E01
26b
-
Kliknij, aby pobrać
Aleje Jerozolimskie
odc. Niemcewicza - plac Zawiszy
E01
26c
-
Kliknij, aby pobrać
Andrzejowska
-
E01
13
-
Kliknij, aby pobrać
Barska
odc. Szczęśliwicka - Białobrzeska
E01
5
-
Kliknij, aby pobrać
Barska
odc. Białobrzeska - Grójecka
E01
5a
-
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Sokołowskiego "Grzymały" - Joteyki
E01
7e
-
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Joteyki - Aleje Jerozolimskie
E01
7f
-
Kliknij, aby pobrać
Czubatki
-
E01
135
-
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Aleje Jerozolimskie - Słupecka
E01 i E02
15
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Wawelska - Filtrowa
E01 i E02
15a
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Sokołowskiego "Grzymały" - Winnicka
E04 i E02
15b
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Winnicka - Bitwy Warszawskiej 1920 r.
E04 i E02
15c
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Joteyki
-
E01
4
-
Kliknij, aby pobrać
Kaliska
odc. Grójecka - Barska
E01
8
-
Kliknij, aby pobrać
Kaliska
odc. Barska - Słupecka
E01
8a
-
Kliknij, aby pobrać
Kaliska
odc. Słupecka - Niemcewicza
E01
8b
-
Kliknij, aby pobrać
Niemcewicza
odc. Aleje Jerozolimskie - Grójecka
E01
10
-
Kliknij, aby pobrać
Poniecka
-
E01
14
-
Kliknij, aby pobrać
Sękocińska
odc. Szczęśliwicka - Białobrzeska
E01
3
-
Kliknij, aby pobrać
Sękocińska
odc. Białobrzeska - Kaliska
E01
3a
-
Kliknij, aby pobrać
Słupecka
-
E01
12
-
Kliknij, aby pobrać
Sokołowskiego "Grzymały"
odc. Aleje Jerozolimskie - Białobrzeska
E01 i E04
52
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Spiska
-
E01
9
-
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Sokołowskiego "Grzymały" - Aleje Jerozolimskie
E01
2e
-
Kliknij, aby pobrać
Węgierska
-
E01
6
-
Kliknij, aby pobrać
Akademicka
-
E02
22
-
Kliknij, aby pobrać
Aleje Jerozolimskie
odc. plac Zawiszy - rondo Dmowskiego
E02
26d
-
Kliknij, aby pobrać
Asnyka
-
E02
18
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Banacha
-
E02 i E06
55
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Daleka
-
E02
17
-
Kliknij, aby pobrać
Dantyszka
-
E02
57
-
Kliknij, aby pobrać
Drobiazg
-
E02
113
-
Kliknij, aby pobrać
Filtrowa
odc. Raszyńska - plac Narutowicza
E02
20
-
Kliknij, aby pobrać
Filtrowa
odc. Raszyńska - aleja Niepodległości
E02 i E03
20a
ulica przebiega przez dwa obszary
Kliknij, aby pobrać
Glogera
-
E02
27
-
Kliknij, aby pobrać
Górnickiego
-
E02
61
-
Kliknij, aby pobrać
Hoffmanowej
odc. Wawelska - Mochnackiego
E02
29
tylko krótki odcinek ulicy leżący na terenie Ochoty
Kliknij, aby pobrać
Korzeniowskiego
E02
28
-
Kliknij, aby pobrać
Koszykowa
Raszyńska - aleja Niepodległości
E02 i E03
37
ulica przebiega przez dwa obszary
Kliknij, aby pobrać
Kromera
-
E02
59
-
Kliknij, aby pobrać
Krzyckiego
-
E02
53
-
Kliknij, aby pobrać
Mianowskiego
-
E02
24
-
Kliknij, aby pobrać
Miecznikowa
-
E02
140
-
Kliknij, aby pobrać
Mochnackiego
odc. Filtrowa - Uniwersytecka
E02
23
-
Kliknij, aby pobrać
Mochnackiego
odc. Uniwersytecka - Grójecka
E02
23a
-
Kliknij, aby pobrać
Niemcewicza
odc. Grójecka - Raszyńska
E02
10A
-
Kliknij, aby pobrać
Nowogrodzka
odc. Koszykowa - Chałubińskiego
E02 i E03
33
ulica przebiega przez dwa obszary, tylko odcinek na terenie Ochoty
Kliknij, aby pobrać
Ondraszka
-
E02
141
-
Kliknij, aby pobrać
Pasteura
odc. Banacha - Winnicka
E02
138
-
Kliknij, aby pobrać
Pasteura
odc. Winnicka - Wawelska
E02
138a
-
Kliknij, aby pobrać
Pługa
-
E02
30
-
Kliknij, aby pobrać
Rapackiego
-
E02
31
-
Kliknij, aby pobrać
Raszyńska
odc. Aleje Jerozolimskie - Filtrowa
E02
19
-
Kliknij, aby pobrać
Raszyńska
odc. Filtrowa - Wawelska
E02
19a
-
Kliknij, aby pobrać
Reja
-
E02
56
-
Kliknij, aby pobrać
Skłodowskiej-Curie
-
E02
139
-
Kliknij, aby pobrać
Starynkiewicza plac
-
E02 i E3
36
plac graniczny na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Tarczyńska
-
E02
16
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odc. Daleka - Niemcewicza, utrzymanie ruchu jednokierunkowego na odcinku Raszyńska - Daleka
Kliknij, aby pobrać
Uniwersytecka
-
E02
21
-
Kliknij, aby pobrać
Warszewickiego
-
E02
60
-
Kliknij, aby pobrać
Wawelska
odc. Grójecka - M. Skłodowskiej-Curie
E02
32
-
Kliknij, aby pobrać
Wawelska
odc. M. Skłodowskiej-Curie - Żwirki i Wigury
E02
32a
-
Kliknij, aby pobrać
Wawelska
odc. Żwirki i Wigury - Ondraszka
E02
32b
-
Kliknij, aby pobrać
Winnicka
-
E02
136
-
Kliknij, aby pobrać
Wolnej Wszechnicy
-
E02
134
-
Kliknij, aby pobrać
Zimorowica
-
E02
58
-
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Miecznikowa - Wawelska
E02
54
-
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Banacha - Miecznikowa
E02
54a
-
Kliknij, aby pobrać
Aplikancka
-
E03
44
-
Kliknij, aby pobrać
Chałubińskiego
-
E03
49
-
Kliknij, aby pobrać
Jesionowa
-
E03
46
-
Kliknij, aby pobrać
Lindleya
-
E03
35
-
Kliknij, aby pobrać
bł. Ładysława z Gielniowa
-
E03
66
-
Kliknij, aby pobrać
Łęczycka
-
E03
62
-
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości aleja
odc. Batorego - Leszowa
E03
48
-
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości aleja
odc. Leszowa - Wawelska
E03
48a
-
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości aleja
odc. Wawelska - Koszykowa
E03
48b
-
Kliknij, aby pobrać
Nowowiejska
odc. Krzywickiego - aleja Niepodległości
E03
39
tylko krótki odcinek ulicy leżący na terenie Ochoty
Kliknij, aby pobrać
Oczki
-
E03
34
-
Kliknij, aby pobrać
Orzechowska
-
E03
63
-
Kliknij, aby pobrać
Prezydencka
-
E03
47
-
Kliknij, aby pobrać
Prokuratorska
-
E03
45
-
Kliknij, aby pobrać
Referendarska
-
E03
41
-
Kliknij, aby pobrać
Rudawska
-
E03
64
-
Kliknij, aby pobrać
Sędziowska
-
E03
40
-
Kliknij, aby pobrać
Solariego
-
E03
65
-
Kliknij, aby pobrać
Trybunalska
-
E03
42
-
Kliknij, aby pobrać
Wawelska
odc. Ondraszka - Czubatki
E03
32c
-
Kliknij, aby pobrać
Wawelska
odc. Czubatki - aleja Niepodległości
E03
32d
-
Kliknij, aby pobrać
Aleje Jerozolimskie
odc. rondo Zesłańców Syberyjskich - Sokołowskiego "Grzymały"
E04
26a
-
Kliknij, aby pobrać
Baśniowa
E04
126
-
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Rokosowskiego
E04
7b
-
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Rokosowska - Częstochowska
E04
7c
-
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Częstochowska - Kopińska
E04
7d
-
Kliknij, aby pobrać
Bitwy Warszawskiej 1920 r
odc. rondo Zesłańców Syberyjskich - Szczęśliwicka
E04 i E05
25
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Bitwy Warszawskiej 1920 r
odc. Szczęśliwicka - Białobrzeska
E04 i E05
25a
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Bitwy Warszawskiej 1920 r
odc. Białobrzeska - Grójecka
E04 i E05
25b
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Częstochowska
odc. Szczęśliwicka - Białobrzeska
E04
127
-
Kliknij, aby pobrać
Częstochowska
Białobrzeska - Częstochowska 1a
E04
127a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odc. Białobrzeska - Grójecka
Kliknij, aby pobrać
Dorotowska
-
E04
133
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Kopińska
odc. Białobrzeska - Grójecka
E04
1
-
Kliknij, aby pobrać
Kopińska
odc. Aleje Jerozolimskie - Szczęśliwicka
E04
1a
-
Kliknij, aby pobrać
Kopińska
odc. Szczęśliwicka - Grójecka
E04
1b
-
Kliknij, aby pobrać
Lelechowska
-
E04
128
-
Kliknij, aby pobrać
Nieborowska
-
E04
130
-
Kliknij, aby pobrać
Przemyska
-
E04
143
-
Kliknij, aby pobrać
Radomska
-
E04
129
-
Kliknij, aby pobrać
Rokosowska
odc. Szczęśliwicka - Białobrzeska
E04
125
-
Kliknij, aby pobrać
Rokosowska
odc. Białobrzeska - Dorotowska
E04
125a
-
Kliknij, aby pobrać
Siewierska
-
E04
124
-
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Rokosowska
E04
2b
-
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Rokosowska - Kopińska
E04
2c
-
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Kopińska - Sokołowskiego "Grzymały
E04
2d
-
Kliknij, aby pobrać
Aleje Jerozolimskie
odc. granica Ochoty - Bitwy Warszawskiej 1920 r.
E05, E06 i E08
26
Aleje są graniczne na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Opaczewska - Dickensa
E05
7
-
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Opaczewska - Bitwy Warszawskiej 1920 r
E05
7a
-
Kliknij, aby pobrać
Bobrowskiego
-
E05
82
-
Kliknij, aby pobrać
Bohaterów Września aleja
odc. Drawska - Opaczewska
E05
50
-
Kliknij, aby pobrać
Bohaterów Września aleja
odc. Opaczewska - Szujskiego
E05
50a
-
Kliknij, aby pobrać
Dickensa
odc. Szczęśliwicka - Grójecka
E05 i E07
79
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Dobosza
-
E05
123
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odc. Dobosza 7 -Piotrkowska
Kliknij, aby pobrać
Drawska
-
E05 i E07
78
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Dunajecka
-
E05
122
-
Kliknij, aby pobrać
Filipinki
-
E05
75
-
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Banacha - Dickensa
E05 i E06
15d
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Hubera
-
E05
72
-
Kliknij, aby pobrać
Korotyńskiego
-
E05 i E06
85
ulica przebiega przez dwa obszary, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego TYLKO na odc. Mołdawska - Jasielska (ark. 110a)
Kliknij, aby pobrać
Kukiełki
-
E05
74
-
Kliknij, aby pobrać
Kurhan
-
E05
70
-
Kliknij, aby pobrać
Mierzejewskiego
-
E05
76
-
Kliknij, aby pobrać
Na Bateryjce
-
E05
69
-
Kliknij, aby pobrać
Nowoberestecka
-
E05
71
-
Kliknij, aby pobrać
Opaczewska
odc. Nowoberestecka - aleja Bohaterów Września
E05
51
-
Kliknij, aby pobrać
Opaczewska
odc. aleja Bohaterów Września - Szczęśliwicka
E05
51a
-
Kliknij, aby pobrać
Opaczewska
odc. Szczęśliwicka - Grójecka
E05
51b
jezdnia północna
Kliknij, aby pobrać
Opaczewska
odc. Szczęśliwicka - Grójecka
E05
51c
jezdnia południowa
Kliknij, aby pobrać
Orzeszkowej
-
E05
132
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Piotrkowska
-
E05
11
-
Kliknij, aby pobrać
Prymasa Tysiąclecia aleja
odc. linia kolejowa - rondo Zesłańców Syberyjskich
E04, E05 i E08
145
aleja graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Skarżyńskiego
-
E05
87
-
Kliknij, aby pobrać
Stadionowa
-
E05
73
-
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Dickensa - Opaczewska
E05
2
-
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Opaczewska - Bitwy Warszawskiej 1920 r.
E05
2a
-
Kliknij, aby pobrać
Szujskiego
-
E05
131
-
Kliknij, aby pobrać
Śmigłowca
-
E05 i E07
77
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Trzech Budrysów
-
E05
80
-
Kliknij, aby pobrać
Archiwalna
-
E06
105
-
Kliknij, aby pobrać
Baleya
-
E06
120
-
Kliknij, aby pobrać
Bohdanowicza
-
E06
116
-
Kliknij, aby pobrać
Dickensa
odc. Grójecka - Pawińskiego
E06
79a
-
Kliknij, aby pobrać
Gorlicka
odc. Sąchocka - Mołdawska
E06
119
-
Kliknij, aby pobrać
Gorlicka
odc. Mołdawska - Jankowska
E06
119a
-
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Dickensa - Instalatorów
E06 i E07
15e
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Grzeszczyka
-
E06
115
-
Kliknij, aby pobrać
Hankiewicza
-
E06
104
-
Kliknij, aby pobrać
Jankowska
-
E06
121
-
Kliknij, aby pobrać
Jasielska
odc. Pruszkowska - Korotyńskiego
E06
107
-
Kliknij, aby pobrać
Jasielska
odc. Korotyńskiego - Racławicka
E06
107a
-
Kliknij, aby pobrać
Korotyńskiego
odc. Mołdawska - Żwirki i Wigury
E06
110a
ulica przebiega przez dwa obszary (ark. 85), wprowadzenie ruchu jednokierunkowego TYLKO na odc. Mołdawska - Jasielska
Kliknij, aby pobrać
Mołdawska
odc. Pruszkowska - Korotyńskiego
E06
111
-
Kliknij, aby pobrać
Mołdawska
odc. Korotyńskiego - Racławicka
E06
111a
-
Kliknij, aby pobrać
Mołdawska
odc. Racławicka - Gorlicka
E06
111b
-
Kliknij, aby pobrać
Mołdawska
odc. Gorlicka - granica Ochoty
E06
111c
-
Kliknij, aby pobrać
Mołdawska
odc. Mołdawska 45 - Mołdawska 53
E06
111d
-
Kliknij, aby pobrać
Okińskiego
-
E06
118
-
Kliknij, aby pobrać
Pawińskiego
-
E06
101
-
Kliknij, aby pobrać
Pruszkowska
-
E06
109
-
Kliknij, aby pobrać
Racławicka
odc. Mołdawska - Żwirki i Wigury
E06
112
-
Kliknij, aby pobrać
Racławicka
odc. Sierpińskiego - Bohdanowicza
E06
112a
-
Kliknij, aby pobrać
Sanocka
-
E06
106
-
Kliknij, aby pobrać
Sąchocka
-
E06
117
-
Kliknij, aby pobrać
Siemińskiego
odc. Archiwalna - Dickensa
E06
103
-
Kliknij, aby pobrać
Siemińskiego
odc. Dickensa - Pawińskiego
E06
103a
-
Kliknij, aby pobrać
Sierpińskiego
-
E06
114
-
Kliknij, aby pobrać
Skorochód-Majewskiego
odc. Archiwalna - Dickensa
E06
102
-
Kliknij, aby pobrać
Skorochód-Majewskiego
odc. Dickensa - Korotyńskiego
E06
102a
-
Kliknij, aby pobrać
Trojdena
-
E06
100
-
Kliknij, aby pobrać
Wiślicka
-
E06
108
-
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Banacha - Trojdena
E06
54b
-
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Trojdena - Pruszkowska
E06
54c
-
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Pruszkowska - Racławicka
E06
54d
-
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Racławicka - Woronicza
E06
54e
-
Kliknij, aby pobrać
Altowa
-
E07
94
-
Kliknij, aby pobrać
Architektów
-
E07
83
-
Kliknij, aby pobrać
Bielska
-
E07
95
-
Kliknij, aby pobrać
Drygały
odc. Bielska - Grójecka
E07
99
-
Kliknij, aby pobrać
Drygały
odc. Maszynowa - Drygały 5
E07
99a
-
Kliknij, aby pobrać
Geodetów
-
E07
86
-
Kliknij, aby pobrać
Harfowa
-
E07
90
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odc. Lutniowa - Włodarzewska, utrzymanie ruchu jednokierunkowego na odcinku Lutniowa - Grójecka
Kliknij, aby pobrać
Lirowa
-
E07
92
-
Kliknij, aby pobrać
Lutniowa
-
E07
89
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odc. Harfowa - Włodarzewska
Kliknij, aby pobrać
Maszynowa
-
E07
98
-
Kliknij, aby pobrać
Powstańców Wielkopolskich
-
E07
84
-
Kliknij, aby pobrać
Przy Parku
-
E07
96
-
Kliknij, aby pobrać
Sadurka
-
E07
9
1
-
Kliknij, aby pobrać
Urbanistów
-
E07
81
-
Kliknij, aby pobrać
Usypiskowa
-
E07
93
-
Kliknij, aby pobrać
Włodarzewska
odc. Grójecka - Lirowa
E07
88
-
Kliknij, aby pobrać
Włodarzewska
odc. Włodarzewska 84 - Lirowa
E07
88b
-
Kliknij, aby pobrać
Zadumana
-
E07
97
-
Kliknij, aby pobrać
Kołomyjska
-
E08
142
-
Kliknij, aby pobrać
Mszczonowska
-
E08
68
-
Kliknij, aby pobrać
Włochowska
-
E08
67
-
Kliknij, aby pobrać
ulica
odcinek
(jeśli dotyczy)
symbol obszaru
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej organizacji ruchu

 

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl