Płatne parkowanie na Ochocie - najważniejsze zmiany w organizacji ruchu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

27-10-2021

Płatne parkowanie na Ochocie – najważniejsze zmiany w organizacji ruchu

Trwają prace związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w dzielnicy Ochota. Wyznaczamy tam ok. 9,6 tys. miejsc postojowych, wprowadzamy też inne zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa, co pozwoli uzyskać dodatkowe miejsca, w tym niektóre tylko dla mieszkańców. Publikujemy projekty zmian w organizacji ruchu wraz z omówieniem.

SPPN na Ochocie w liczbach

Strefa płatnego parkowania została wprowadzona na terenie części dzielnicy wiosną 2013 r. Objęła wtedy powierzchnię 1,9 km2, czyli ok. 20 procent Ochoty. Teraz strefa obejmie również resztę terenu dzielnicy i od 15 listopada 2021 r. będzie obowiązywać na terenie całej Ochoty. Na ulicach Ochoty pojawi się 114 dodatkowych parkomatów (oprócz już działających na terenie “starej” SPPN), trzeba też ustawić nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

Na Ochocie strefa płatnego parkowania obejmie łącznie 145 ulic, alej i placów mających status drogi publicznej. To zdecydowana większość ulic, lecz nie wszystkie. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy.

Ponad 11 tysięcy miejsc

Łączna długość ulic w dzielnicy to 80 km. Wyznaczamy na nich ok. 9,6 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych, Z czego 6 tys. przypadać będzie na obszar włączony do strefy. Na terenie dotychczasowej ochockiej strefy takich miejsc będzie ok. 3,6 tys. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4% wszystkich miejsc to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy. Nowe projekty organizacji ruchu zostały wykonane dla wszystkich ulic na Ochocie, czyli zarówno w „starej” jak i w „nowej” strefie. Dzięki temu na terenie całej dzielnicy można wprowadzić specjalne strefy i odcinki do parkowania tylko dla mieszkańców tam, gdzie jest na to miejsce.

Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie na całej Ochocie będzie w nich ponad 1,4 tys. dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej. Nie są to oczywiście wszystkie parkingi w dzielnicy. Miejsca parkingowe znajdują się przecież również m.in. w garażach podziemnych czy na podwórkach. Nie wchodzą one jednak w poczet SPPN i nie wliczamy ich do podanej statystyki.

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców w nowej SPPN na Ochocie

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców w nowej SPPN na Ochocie

Ulice jednokierunkowe

Obecnie na Ochocie są 92 odcinki ulic jednokierunkowych (jedna ulica może mieć kilka odcinków). W ramach wprowadzania strefy ruch jednokierunkowy pojawi się na 11 odcinkach przy 9 kolejnych ulicach. Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych. Odcinki ulic jednokierunkowych są zaznaczone na grafice poniżej. Dodatkowo zostały wskazane w tabeli na dole strony.

Grafika przedstawia istniejące i planowane ulice jednokierunkowe na terenie Ochoty

Jednokierunkowe odcinku ulic w nowej SPPN na Ochocie

Parkowanie na jezdni

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte. Zazwyczaj są to kosmetyczne poprawki. Na niektórych lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej. Na niektórych ulicach, np. Mianowskiego, Grójecka czy Raszyńska, oznacza to więcej miejsc postojowych niż dotychczas – ponieważ naczelną zasadą wprowadzanych zmian było wyznaczenie maksymalnej możliwej liczby miejsc.

Grafika przedstawia ulice, na których parkowanie na Ochocie zostanie przeniesione na jezdnię.

Parkowanie na jezdni w nowej SPPN na Ochocie

Harmonogram prac

Na wszystkich włączanych do SPPN musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. W osobnym artykule prowadzimy stale aktualizowaną listę ulic, na których w najbliższym czasie będzie zmieniona organizacja ruchu. Może się to wiązać z przejściowymi utrudnieniami, takimi jak czasowe wyłączenie z użytku miejsc postojowych w celu zmiany lub odświeżenia oznakowania. Na zlecenie ZDM zajmuje się tym miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem ZRiKD musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża i temperatury, która musi wynosić co najmniej 5 stopni powyżej zera. Ważne jest też, aby w trakcie malowania nie padał deszcz.

Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą oczywiście zakryte lub przekreślone do 15 listopada, kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Projekty organizacji ruchu

Na dole strony zostały udostępnione do pobrania projekty organizacji ruchu dla całej Ochoty. Zostały podzielone na osiem folderów, od E01 do E08, odpowiadających zakresom obowiązywania obszarowych abonamentów mieszkańca. W odnalezieniu projektu w konkretnym folderze pomoże poniższa tabela z której można pobrać też pliki dla pojedynczych ulic. Niektóre ulice (np. Grójecka) leżą na granicy kilku obszarów. W takich przypadkach plik z projektem organizacji ruchu występuje w tabeli tylko raz (z odpowiednią adnotacją), ale jest dostępny w kilku folderach.

Projekty zamieszczone na stronie są zatwierdzone i w takim kształcie zostały przekazane do wdrożenia. W czasie wdrożenia podlegają drobnym korektom np. w zakresie lokalizacji poszczególnych znaków drogowych. Korekty te mogą nie być widoczne na projektach zamieszczonych na stronie.

ulica
odcinek
(jeśli dotyczy)
symbol obszaru
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej organizacji ruchu
Aleje Jerozolimskie
odc. Sokołowskiego "Grzymały" - Niemcewicza
E01
26b
Kliknij, aby pobrać
Aleje Jerozolimskie
odc. Niemcewicza - plac Zawiszy
E01
26c
Kliknij, aby pobrać
Andrzejowska
E01
13
Kliknij, aby pobrać
Barska
odc. Szczęśliwicka - Białobrzeska
E01
5
Kliknij, aby pobrać
Barska
odc. Białobrzeska - Grójecka
E01
5a
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Sokołowskiego "Grzymały" - Joteyki
E01
7e
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Joteyki - Aleje Jerozolimskie
E01
7f
Kliknij, aby pobrać
Czubatki
E01
135
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Aleje Jerozolimskie - Słupecka
E01 i E02
15
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Wawelska - Filtrowa
E01 i E02
15a
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Sokołowskiego "Grzymały" - Winnicka
E04 i E02
15b
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Winnicka - Bitwy Warszawskiej 1920 r.
E04 i E02
15c
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Joteyki
E01
4
Kliknij, aby pobrać
Kaliska
odc. Grójecka - Barska
E01
8
Kliknij, aby pobrać
Kaliska
odc. Barska - Słupecka
E01
8a
Kliknij, aby pobrać
Kaliska
odc. Słupecka - Niemcewicza
E01
8b
Kliknij, aby pobrać
Niemcewicza
odc. Aleje Jerozolimskie - Grójecka
E01
10
Kliknij, aby pobrać
Poniecka
E01
14
Kliknij, aby pobrać
Sękocińska
odc. Szczęśliwicka - Białobrzeska
E01
3
Kliknij, aby pobrać
Sękocińska
odc. Białobrzeska - Kaliska
E01
3a
Kliknij, aby pobrać
Słupecka
E01
12
Kliknij, aby pobrać
Sokołowskiego "Grzymały"
odc. Aleje Jerozolimskie - Białobrzeska
E01 i E04
52
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Spiska
E01
9
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Sokołowskiego "Grzymały" - Aleje Jerozolimskie
E01
2e
Kliknij, aby pobrać
Węgierska
E01
6
Kliknij, aby pobrać
Akademicka
E02
22
Kliknij, aby pobrać
Aleje Jerozolimskie
odc. plac Zawiszy - rondo Dmowskiego
E02
26d
Kliknij, aby pobrać
Asnyka
E02
18
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Banacha
E02 i E06
55
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Daleka
E02
17
Kliknij, aby pobrać
Dantyszka
E02
57
Kliknij, aby pobrać
Drobiazg
E02
113
Kliknij, aby pobrać
Filtrowa
odc. Raszyńska - plac Narutowicza
E02
20
Kliknij, aby pobrać
Filtrowa
odc. Raszyńska - aleja Niepodległości
E02 i E03
20a
ulica przebiega przez dwa obszary
Kliknij, aby pobrać
Glogera
E02
27
Kliknij, aby pobrać
Górnickiego
E02
61
Kliknij, aby pobrać
Hoffmanowej
odc. Wawelska - Mochnackiego
E02
29
tylko krótki odcinek ulicy leżący na terenie Ochoty
Kliknij, aby pobrać
Korzeniowskiego
E02
28
Kliknij, aby pobrać
Koszykowa
Raszyńska - aleja Niepodległości
E02 i E03
37
ulica przebiega przez dwa obszary
Kliknij, aby pobrać
Kromera
E02
59
Kliknij, aby pobrać
Krzyckiego
E02
53
Kliknij, aby pobrać
Mianowskiego
E02
24
Kliknij, aby pobrać
Miecznikowa
E02
140
Kliknij, aby pobrać
Mochnackiego
odc. Filtrowa - Uniwersytecka
E02
23
Kliknij, aby pobrać
Mochnackiego
odc. Uniwersytecka - Grójecka
E02
23a
Kliknij, aby pobrać
Niemcewicza
odc. Grójecka - Raszyńska
E02
10A
Kliknij, aby pobrać
Nowogrodzka
odc. Koszykowa - Chałubińskiego
E02 i E03
33
ulica przebiega przez dwa obszary, tylko odcinek na terenie Ochoty
Kliknij, aby pobrać
Ondraszka
E02
141
Kliknij, aby pobrać
Pasteura
odc. Banacha - Winnicka
E02
138
Kliknij, aby pobrać
Pasteura
odc. Winnicka - Wawelska
E02
138a
Kliknij, aby pobrać
Pługa
E02
30
Kliknij, aby pobrać
Rapackiego
E02
31
Kliknij, aby pobrać
Raszyńska
odc. Aleje Jerozolimskie - Filtrowa
E02
19
Kliknij, aby pobrać
Raszyńska
odc. Filtrowa - Wawelska
E02
19a
Kliknij, aby pobrać
Reja
E02
56
Kliknij, aby pobrać
Skłodowskiej-Curie
E02
139
Kliknij, aby pobrać
Starynkiewicza plac
E02 i E3
36
plac graniczny na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Tarczyńska
E02
16
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odc. Daleka - Niemcewicza, utrzymanie ruchu jednokierunkowego na odcinku Raszyńska - Daleka
Kliknij, aby pobrać
Uniwersytecka
E02
21
Kliknij, aby pobrać
Warszewickiego
E02
60
Kliknij, aby pobrać
Wawelska
odc. Grójecka - M. Skłodowskiej-Curie
E02
32
Kliknij, aby pobrać
Wawelska
odc. M. Skłodowskiej-Curie - Żwirki i Wigury
E02
32a
Kliknij, aby pobrać
Wawelska
odc. Żwirki i Wigury - Ondraszka
E02
32b
Kliknij, aby pobrać
Winnicka
E02
136
Kliknij, aby pobrać
Wolnej Wszechnicy
E02
134
Kliknij, aby pobrać
Zimorowica
E02
58
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Miecznikowa - Wawelska
E02
54
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Banacha - Miecznikowa
E02
54a
Kliknij, aby pobrać
Aplikancka
E03
44
Kliknij, aby pobrać
Chałubińskiego
E03
49
Kliknij, aby pobrać
Jesionowa
E03
46
Kliknij, aby pobrać
Lindleya
E03
35
Kliknij, aby pobrać
bł. Ładysława z Gielniowa
E03
66
Kliknij, aby pobrać
Łęczycka
E03
62
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości aleja
odc. Batorego - Leszowa
E03
48
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości aleja
odc. Leszowa - Wawelska
E03
48a
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości aleja
odc. Wawelska - Koszykowa
E03
48b
Kliknij, aby pobrać
Nowowiejska
odc. Krzywickiego - aleja Niepodległości
E03
39
tylko krótki odcinek ulicy leżący na terenie Ochoty
Kliknij, aby pobrać
Oczki
E03
34
Kliknij, aby pobrać
Orzechowska
E03
63
Kliknij, aby pobrać
Prezydencka
E03
47
Kliknij, aby pobrać
Prokuratorska
E03
45
Kliknij, aby pobrać
Referendarska
E03
41
Kliknij, aby pobrać
Rudawska
E03
64
Kliknij, aby pobrać
Sędziowska
E03
40
Kliknij, aby pobrać
Solariego
E03
65
Kliknij, aby pobrać
Trybunalska
E03
42
Kliknij, aby pobrać
Wawelska
odc. Ondraszka - Czubatki
E03
32c
Kliknij, aby pobrać
Wawelska
odc. Czubatki - aleja Niepodległości
E03
32d
Kliknij, aby pobrać
Aleje Jerozolimskie
odc. rondo Zesłańców Syberyjskich - Sokołowskiego "Grzymały"
E04
26a
Kliknij, aby pobrać
Baśniowa
E04
126
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Rokosowskiego
E04
7b
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Rokosowska - Częstochowska
E04
7c
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Częstochowska - Kopińska
E04
7d
Kliknij, aby pobrać
Bitwy Warszawskiej 1920 r
odc. rondo Zesłańców Syberyjskich - Szczęśliwicka
E04 i E05
25
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Bitwy Warszawskiej 1920 r
odc. Szczęśliwicka - Białobrzeska
E04 i E05
25a
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Bitwy Warszawskiej 1920 r
odc. Białobrzeska - Grójecka
E04 i E05
25b
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Częstochowska
odc. Szczęśliwicka - Białobrzeska
E04
127
Kliknij, aby pobrać
Częstochowska
Białobrzeska - Częstochowska 1a
E04
127a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odc. Białobrzeska - Grójecka
Kliknij, aby pobrać
Dorotowska
E04
133
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Kopińska
odc. Białobrzeska - Grójecka
E04
1
Kliknij, aby pobrać
Kopińska
odc. Aleje Jerozolimskie - Szczęśliwicka
E04
1a
Kliknij, aby pobrać
Kopińska
odc. Szczęśliwicka - Grójecka
E04
1b
Kliknij, aby pobrać
Lelechowska
E04
128
Kliknij, aby pobrać
Nieborowska
E04
130
Kliknij, aby pobrać
Przemyska
E04
143
Kliknij, aby pobrać
Radomska
E04
129
Kliknij, aby pobrać
Rokosowska
odc. Szczęśliwicka - Białobrzeska
E04
125
Kliknij, aby pobrać
Rokosowska
odc. Białobrzeska - Dorotowska
E04
125a
Kliknij, aby pobrać
Siewierska
E04
124
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Rokosowska
E04
2b
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Rokosowska - Kopińska
E04
2c
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Kopińska - Sokołowskiego "Grzymały
E04
2d
Kliknij, aby pobrać
Aleje Jerozolimskie
odc. granica Ochoty - Bitwy Warszawskiej 1920 r.
E05, E06 i E08
26
Aleje są graniczne na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Opaczewska - Dickensa
E05
7
Kliknij, aby pobrać
Białobrzeska
odc. Opaczewska - Bitwy Warszawskiej 1920 r
E05
7a
Kliknij, aby pobrać
Bobrowskiego
E05
82
Kliknij, aby pobrać
Bohaterów Września aleja
odc. Drawska - Opaczewska
E05
50
Kliknij, aby pobrać
Bohaterów Września aleja
odc. Opaczewska - Szujskiego
E05
50a
Kliknij, aby pobrać
Dickensa
odc. Szczęśliwicka - Grójecka
E05 i E07
79
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Dobosza
E05
123
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odc. Dobosza 7 -Piotrkowska
Kliknij, aby pobrać
Drawska
E05 i E07
78
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Dunajecka
E05
122
Kliknij, aby pobrać
Filipinki
E05
75
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Banacha - Dickensa
E05 i E06
15d
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Hubera
E05
72
Kliknij, aby pobrać
Korotyńskiego
E05 i E06
85
ulica przebiega przez dwa obszary, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego TYLKO na odc. Mołdawska - Jasielska (ark. 110a)
Kliknij, aby pobrać
Kukiełki
E05
74
Kliknij, aby pobrać
Kurhan
E05
70
Kliknij, aby pobrać
Mierzejewskiego
E05
76
Kliknij, aby pobrać
Na Bateryjce
E05
69
Kliknij, aby pobrać
Nowoberestecka
E05
71
Kliknij, aby pobrać
Opaczewska
odc. Nowoberestecka - aleja Bohaterów Września
E05
51
Kliknij, aby pobrać
Opaczewska
odc. aleja Bohaterów Września - Szczęśliwicka
E05
51a
Kliknij, aby pobrać
Opaczewska
odc. Szczęśliwicka - Grójecka
E05
51b
jezdnia północna
Kliknij, aby pobrać
Opaczewska
odc. Szczęśliwicka - Grójecka
E05
51c
jezdnia południowa
Kliknij, aby pobrać
Orzeszkowej
E05
132
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Piotrkowska
E05
11
Kliknij, aby pobrać
Prymasa Tysiąclecia aleja
odc. linia kolejowa - rondo Zesłańców Syberyjskich
E04, E05 i E08
145
aleja graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Skarżyńskiego
E05
87
Kliknij, aby pobrać
Stadionowa
E05
73
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Dickensa - Opaczewska
E05
2
Kliknij, aby pobrać
Szczęśliwicka
odc. Opaczewska - Bitwy Warszawskiej 1920 r.
E05
2a
Kliknij, aby pobrać
Szujskiego
E05
131
Kliknij, aby pobrać
Śmigłowca
E05 i E07
77
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Trzech Budrysów
E05
80
Kliknij, aby pobrać
Archiwalna
E06
105
Kliknij, aby pobrać
Baleya
E06
120
Kliknij, aby pobrać
Bohdanowicza
E06
116
Kliknij, aby pobrać
Dickensa
odc. Grójecka - Pawińskiego
E06
79a
Kliknij, aby pobrać
Gorlicka
odc. Sąchocka - Mołdawska
E06
119
Kliknij, aby pobrać
Gorlicka
odc. Mołdawska - Jankowska
E06
119a
Kliknij, aby pobrać
Grójecka
odc. Dickensa - Instalatorów
E06 i E07
15e
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Grzeszczyka
E06
115
Kliknij, aby pobrać
Hankiewicza
E06
104
Kliknij, aby pobrać
Jankowska
E06
121
Kliknij, aby pobrać
Jasielska
odc. Pruszkowska - Korotyńskiego
E06
107
Kliknij, aby pobrać
Jasielska
odc. Korotyńskiego - Racławicka
E06
107a
Kliknij, aby pobrać
Korotyńskiego
odc. Mołdawska - Żwirki i Wigury
E06
110a
ulica przebiega przez dwa obszary (ark. 85), wprowadzenie ruchu jednokierunkowego TYLKO na odc. Mołdawska - Jasielska
Kliknij, aby pobrać
Mołdawska
odc. Pruszkowska - Korotyńskiego
E06
111
Kliknij, aby pobrać
Mołdawska
odc. Korotyńskiego - Racławicka
E06
111a
Kliknij, aby pobrać
Mołdawska
odc. Racławicka - Gorlicka
E06
111b
Kliknij, aby pobrać
Mołdawska
odc. Gorlicka - granica Ochoty
E06
111c
Kliknij, aby pobrać
Mołdawska
odc. Mołdawska 45 - Mołdawska 53
E06
111d
Kliknij, aby pobrać
Okińskiego
E06
118
Kliknij, aby pobrać
Pawińskiego
E06
101
Kliknij, aby pobrać
Pruszkowska
E06
109
Kliknij, aby pobrać
Racławicka
odc. Mołdawska - Żwirki i Wigury
E06
112
Kliknij, aby pobrać
Racławicka
odc. Sierpińskiego - Bohdanowicza
E06
112a
Kliknij, aby pobrać
Sanocka
E06
106
Kliknij, aby pobrać
Sąchocka
E06
117
Kliknij, aby pobrać
Siemińskiego
odc. Archiwalna - Dickensa
E06
103
Kliknij, aby pobrać
Siemińskiego
odc. Dickensa - Pawińskiego
E06
103a
Kliknij, aby pobrać
Sierpińskiego
E06
114
Kliknij, aby pobrać
Skorochód-Majewskiego
odc. Archiwalna - Dickensa
E06
102
Kliknij, aby pobrać
Skorochód-Majewskiego
odc. Dickensa - Korotyńskiego
E06
102a
Kliknij, aby pobrać
Trojdena
E06
100
Kliknij, aby pobrać
Wiślicka
E06
108
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Banacha - Trojdena
E06
54b
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Trojdena - Pruszkowska
E06
54c
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Pruszkowska - Racławicka
E06
54d
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Racławicka - Woronicza
E06
54e
Kliknij, aby pobrać
Altowa
E07
94
Kliknij, aby pobrać
Architektów
E07
83
Kliknij, aby pobrać
Bielska
E07
95
Kliknij, aby pobrać
Drygały
odc. Bielska - Grójecka
E07
99
Kliknij, aby pobrać
Drygały
odc. Maszynowa - Drygały 5
E07
99a
Kliknij, aby pobrać
Geodetów
E07
86
Kliknij, aby pobrać
Harfowa
E07
90
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odc. Lutniowa - Włodarzewska, utrzymanie ruchu jednokierunkowego na odcinku Lutniowa - Grójecka
Kliknij, aby pobrać
Lirowa
E07
92
Kliknij, aby pobrać
Lutniowa
E07
89
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odc. Harfowa - Włodarzewska
Kliknij, aby pobrać
Maszynowa
E07
98
Kliknij, aby pobrać
Powstańców Wielkopolskich
E07
84
Kliknij, aby pobrać
Przy Parku
E07
96
Kliknij, aby pobrać
Sadurka
E07
9
1
Kliknij, aby pobrać
Urbanistów
E07
81
Kliknij, aby pobrać
Usypiskowa
E07
93
Kliknij, aby pobrać
Włodarzewska
odc. Grójecka - Lirowa
E07
88
Kliknij, aby pobrać
Włodarzewska
odc. Włodarzewska 84 - Lirowa
E07
88b
Kliknij, aby pobrać
Zadumana
E07
97
Kliknij, aby pobrać
Kołomyjska
E08
142
Kliknij, aby pobrać
Mszczonowska
E08
68
Kliknij, aby pobrać
Włochowska
E08
67
Kliknij, aby pobrać
ulica
odcinek
(jeśli dotyczy)
symbol obszaru
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej organizacji ruchu

 

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl