Abonament mieszkańca – informacje - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Abonament mieszkańca – informacje

Abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,
 • rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie,
 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Identyfikator B-35

Upoważnia do warunkowego postoju w strefach ograniczonego postoju na terenie SPPN:

Identyfikator nie zwalnia z obowiązku parkowania zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym, w tym z art. 47 PORD – obowiązku pozostawienia dla pieszych przestrzeni o szerokości co najmniej 1,5 metra.

Identyfikator to dodatkowe uprawnienie powiązane z abonamentem mieszkańca. Nie jest wydawany jako osobny fizyczny dokument. Informacje o ewentualnym przysługującym identyfikatorze B-35 są zawsze domyślnie uwzględniane na winiecie abonamentu w przypadku, gdy w zakres obowiązywania tego konkretnego abonamentu wchodzą strefy B-39 lub odcinki B-35.

 • Dokumenty potrzebne do wydania abonamentu – kliknij, aby rozwinąć listę

  Wnioskując o wydanie abonamentu w którymkolwiek z POP ZTM, należy przedstawić:

  1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  2. dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament;
  3. odpłatną umowę cywilnoprawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami) – w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarta przez osobę występującą o wydanie abonamentu;
  4. jeden z poniższych dokumentów:
   pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez właściwy urząd skarbowy w Warszawie, lub

   • w przypadku rozliczenia podatku PIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wydrukowaną pierwszą stronę zeznania PIT w roku poprzednim oraz wydrukowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
    lub
   • zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie w roku poprzednim zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego;
  5. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku, np. dokument udzielonego pełnomocnictwa.

  Na podstawie tych dokumentów pracownik POP ZTM wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN, drukuje go i przedkłada do podpisu osoby ubiegającej się o abonament.

  Nie jest wymagane przedłożenie prawa jazdy.

  Akceptowane są następujące zeznania podatkowe:
  PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A.

  O wydanie abonamentu można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika

  W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł . Opłaty skarbowej można dokonać:

  • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  • w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120, opłatomat dostępny w godz. 7:30 – 15:30 (płatność kartą lub gotówką).

  Obowiązek opłaty nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  W POP ZTM nie ma możliwości wniesienia opłaty skarbowej.

  Obowiązek meldunkowy

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.):

  1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
  2. Obowiązek meldunkowy polega na:
   • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
   • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
   • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.

Powered by Projectic.pl