Abonament mieszkańca - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Abonament mieszkańca

Abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN),
 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Wydawanie abonamentów

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca załatwiane są w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

Godziny pracy Punktów Obsługi Pasażera ZTM od 7 sierpnia 2020 roku:

 

O wydanie abonamentu można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika*.

*W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu), na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, lub w siedzibie ZDM ul. Chmielna 120 (opłatomat dostępny w godz. 7:30 – 15:30). W Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM nie ma możliwości wniesienia opłaty skarbowej.

Niezbędne dokumenty

Wnioskując o wydanie abonamentu, należy przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydane przez właściwy organ;
 3. dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament;
 4. odpłatną umowę cywilnoprawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami) – w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarta przez osobę występującą o wydanie abonamentu;
 5. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Na podstawie tych dokumentów pracownik POP ZTM wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN, drukuje go i przedkłada do podpisu osoby ubiegającej się o abonament.

Uwaga: przedłożenie prawa jazdy nie jest wymagane.

W celu właściwej realizacji wniosku (w tym do ewentualnej reklamacji), pracownicy obsługi wykonają kopię dostarczonych dokumentów i dołączą je do podpisanego przez Ciebie wniosku.

Odnośnie pkt 2 informujemy, że zgodnie z art. 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397), organ dokonujący zameldowania na pobyt:

 • stały – wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,
 • czasowy – wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Opłata abonamentowa

Opłata abonamentowa za parkowanie pojazdu wynosi 30 zł rocznie – płatne przy wydaniu abonamentu mieszkańca (gotówką lub kartą płatniczą).

Zasięg abonamentu

Rejon obowiązywania abonamentu wyznaczamy, wybierając do ośmiu parkomatów znajdujących się pobliżu miejsca Twojego zameldowania.

Kierujemy się m.in. mapą rozmieszczenia parkomatów, planami miasta, zmianami organizacji ruchu. W przypadku wątpliwości dotyczących wyznaczonego rejonu, można złożyć reklamację, na podstawie której nasi pracownicy przeprowadzą dodatkową wizję lokalną w pobliżu miejsca zameldowania.

Mapa parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie:

Kliknij, aby przejść do interaktywnej mapy parkomatów.

Ważność abonamentu

Abonament wydaje się na okres nieprzekraczający jednego roku.

Jeden abonament

Każdemu Mieszkańcowi SPPN wydawany jest tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód.

Pojazd służbowy/firmowy

Można wyrobić abonament na pojazd służbowy lub firmowy, ale należy przedstawić:

 • umowę z pracodawcą o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych; dopuszcza się oświadczenie firmy o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie pojazdu do celów prywatnych (podstawa prawna: art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), lub
 • inną odpłatną umowę cywilnoprawną (np. najmu), lub
 • umowę użyczenia w formie aktu notarialnego (a nie cywilnoprawną z notarialnie potwierdzonymi podpisami).

Dokument taki nie jest wymagany tylko wtedy, gdy pojazd jest zarejestrowany na:

 • osobę prowadzącą działalność gospodarczą – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest ta osoba,
 • spółkę cywilną – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest właściciel lub wspólnik tej spółki.

Samochód osobowy powyżej 2,5 tony

Jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi więcej niż 2,5 tony, wydany przez nas abonament może obejmować wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni lub w zatokach postojowych.

Nieprzerejestrowany pojazd

Właściciel pojazdu kupionego na rynku wtórnym ma obowiązek przerejestrować go na siebie w terminie nieprzekraczającym 30 dni (podstawa prawna: art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Po abonament zapraszamy po przerejestrowaniu pojazdu.

Współwłasność pojazdu

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym auta została wpisana współwłasność, ale nie ma danych osobowych wszystkich współwłaścicieli, poprosimy o okazanie decyzji o rejestracji pojazdu, wydanej przez wydział komunikacji urzędu dzielnicy. Tam powinny znajdować się wszystkie potrzebne dane.
W przypadku różnych adresów zameldowania współwłaścicieli, istnieje możliwość wydania abonamentu na każdego ze współwłaścicieli, o ile są zameldowani na obszarze SPPN.

Pojazd zastępczy

W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu, na który został wydany abonament, wskutek uszkodzenia lub wypadku, wydaje się abonament zastępczy na pojazd zastępczy, na okres nie dłuższy niż dotychczasowy abonament, jeżeli wnioskodawca spełni łącznie następujące warunki:

 • wykaże utratę możliwości korzystania z pojazdu, w szczególności przez przedłożenie: notatki z policji lub innej służby, zgłoszenia szkody potwierdzonego przez ubezpieczyciela, zaświadczenia z zakładu naprawczego;
 • przedłoży umowę z ubezpieczycielem lub zakładem naprawczym, lub inny dokument potwierdzający wydanie pojazdu zastępczego do używania w określonym terminie, nie dłuższym niż czas naprawy albo likwidacji szkody.

Dotychczasowy abonament ulega wtedy zawieszeniu na czas obowiązywania abonamentu zastępczego. Aby uaktywnić zawieszony abonament, należy zadzwonić pod numer tel. (22) 55 89 603 lub (22) 55 89 608 w godz. 7:00-15:00 (pon.-pt.).

Zmiana danych w abonamencie

Jeśli abonament jest ważny (nie skończył się jeszcze okres jego obowiązywania), a użytkownik musi zmienić dane, które są podstawą do wydania abonamentu (np. numer rejestracyjny pojazdu, adres zameldowania skutkujący zmianą rejonu abonamentu), pracownicy POP ZTM wydadzą zaktualizowany abonament.

Poprzedni abonament należy zwrócić.

Wymiana abonamentu odbywa się bez dodatkowych opłat, z zachowaniem terminu ważności dotychczasowego. Zaktualizowany abonament aktywowany jest natychmiast, a poprzedni automatycznie zamykany.

Zmiana parkomatów w abonamencie

Zmiana parkomatów jest możliwa tylko w wypadku zmiany adresu zameldowania; rejon obowiązywania abonamentu – do 8 parkomatów.

Zbliżanie się daty końca ważności abonamentu

O nowy abonament można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego abonamentu. Należy przedstawić komplet wymaganych dokumentów.

Utrata abonamentu

W przypadku zagubienia lub kradzieży abonamentu przed upływem jego ważności, wydaje się nowy abonament na ten sam pojazd i na ten sam rejon, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia i ponownym wniesieniu opłaty abonamentowej.

Powered by Projectic.pl