Abonament mieszkańca - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Abonament mieszkańca

Abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN),
 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Uwaga! Mieszkańcy Woli i Pragi-Północ, posiadający już abonament mieszkańca, mogą dodatkowo uzyskać identyfikator B-35, który upoważnia do postoju w „strefach mieszkańca” na terenie SPPN.

15 listopada 2021 r. wejdzie w życie uchwała Rady m.st. Warszawy o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o Ochotę i Żoliborz. Mieszkańców tych dzielnic o wyrobieniu abonamentów poinformujemy z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Wydawanie abonamentów

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca można załatwić:

 1. zdalnie (e-abonament) – pod adresem abonamentzdomu@zdm.waw.pl,
 2. w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

 

O wydanie abonamentu można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika*.

*W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu), na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, lub w siedzibie ZDM ul. Chmielna 120 (opłatomat dostępny w godz. 7:30 – 15:30). W Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM nie ma możliwości wniesienia opłaty skarbowej.

 

Aby przez internet przedłużyć abonament lub uzyskać nowy, należy wysłać na adres abonamentzdomu@zdm.waw.pl:

 1. wniosek zawierający swoje imię, nazwisko i datę urodzenia,
 2. skan potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej i wszystkich niezbędnych dokumentów,

zgodnie ze szczegółową procedurą zawartą na dole strony, w pliku „Abonament z domu – opis procedury”.

Po weryfikacji płatności przez ZDM, wnioskodawca otrzyma informację o wydaniu abonamentu. Czas wyrobienia dokumentu zdalnie wynosi ok. 7 dni. Abonament wydany drogą mailową jest widoczny dla kontroli w systemie elektronicznym i dlatego nie trzeba go drukować i wykładać za szybą pojazdu.

Dokumenty z wnioskiem złożonym mailowo będą weryfikowane przez pracowników ZDM. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydany zdalnie abonament zostanie unieważniony.

Wszystkie osoby, które otrzymały abonament drogą elektroniczną, od 1 października nie są zobowiązane do stawienia się osobiście w jednym z punktów obsługi pasażerów ZTM z oryginałami niezbędnych dokumentów, aby potwierdzić tożsamość.

Godziny pracy Punktów Obsługi Pasażerów ZTM od 30 sierpnia 2021 roku:

 

Niezbędne dokumenty

Wnioskując o wydanie abonamentu, należy przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament;
 3. odpłatną umowę cywilnoprawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami) – w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarta przez osobę występującą o wydanie abonamentu;
 4. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku, np. dokument udzielonego pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: §5 ust. 7 Załącznika nr 2 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Uchwała ws. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Na podstawie tych dokumentów pracownik POP ZTM (w przypadku załatwiania sprawy w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM) wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN, drukuje go i przedkłada do podpisu osoby ubiegającej się o abonament.

W przypadku załatwiania sprawy przez internet, pracownik ZDM na podstawie skanów powyższych dokumentów wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN i na podstawie ich pozytywnej weryfikacji wysyła mu abonament drogą mailową.

Uwaga: przedłożenie prawa jazdy nie jest wymagane.

Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.):

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
 2. Obowiązek meldunkowy polega na:
  – zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
  – wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
  – zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.

UWAGA

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia kontaktów bezpośrednich, potwierdzenie zameldowania mieszkańca na pobyt stały lub czasowy odbywa się w Punktach Obsługi Pasażera Zarządu Transportu Miejskiego po okazaniu do wglądu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Opłata abonamentowa

Opłata abonamentowa za parkowanie pojazdu wynosi 30 zł rocznie – płatne przy wydaniu abonamentu mieszkańca (gotówką lub kartą płatniczą).

Zasięg abonamentu

Rejon obowiązywania abonamentu wyznaczamy, wybierając do 8 parkomatów (może być ich mniej) w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (dalej: SPPN), przy czym wybór parkomatów z tego rejonu przysługuje mieszkańcowi SPPN. Postój pojazdu może mieć miejsce w odległości nie większej niż 100 metrów od parkomatów objętych abonamentem, w okresie jego ważności.

Miejsca postojowe objęte abonamentem obrazuje poniższa grafika, która służy wyłącznie do celów informacyjno-poglądowych:

 

Mapa parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie

Kliknij, aby przejść do interaktywnej mapy parkomatów.

Ważność abonamentu

Abonament wydaje się na okres nieprzekraczający jednego roku.

Jeden abonament

Każdemu Mieszkańcowi SPPN wydawany jest tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód.

Pojazd służbowy/firmowy

Można wyrobić abonament na pojazd służbowy lub firmowy, ale należy przedstawić:

 • umowę z pracodawcą o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych; dopuszcza się oświadczenie firmy o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie pojazdu do celów prywatnych (podstawa prawna: art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), lub
 • inną odpłatną umowę cywilnoprawną (np. najmu), lub
 • umowę użyczenia w formie aktu notarialnego (a nie cywilnoprawną z notarialnie potwierdzonymi podpisami).

Dokument taki nie jest wymagany tylko wtedy, gdy pojazd jest zarejestrowany na:

 • osobę prowadzącą działalność gospodarczą – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest ta osoba,
 • spółkę cywilną – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest właściciel lub wspólnik tej spółki.

Samochód osobowy powyżej 2,5 tony

Jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi więcej niż 2,5 tony, wydany przez nas abonament może obejmować wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni lub w zatokach postojowych.

Nieprzerejestrowany pojazd

Właściciel pojazdu kupionego na rynku wtórnym ma obowiązek przerejestrować go na siebie w terminie nieprzekraczającym 30 dni (podstawa prawna: art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Po abonament zapraszamy po przerejestrowaniu pojazdu.

Współwłasność pojazdu

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym auta została wpisana współwłasność, ale nie ma danych osobowych wszystkich współwłaścicieli, poprosimy o okazanie decyzji o rejestracji pojazdu, wydanej przez wydział komunikacji urzędu dzielnicy. Tam powinny znajdować się wszystkie potrzebne dane.
W przypadku różnych adresów zameldowania współwłaścicieli, istnieje możliwość wydania abonamentu na każdego ze współwłaścicieli, o ile są zameldowani na obszarze SPPN.

Pojazd zastępczy

W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu, na który został wydany abonament, wskutek uszkodzenia lub wypadku, wydaje się abonament zastępczy na pojazd zastępczy, na okres nie dłuższy niż dotychczasowy abonament, jeżeli wnioskodawca spełni łącznie następujące warunki:

 • wykaże utratę możliwości korzystania z pojazdu, w szczególności przez przedłożenie: notatki z policji lub innej służby, zgłoszenia szkody potwierdzonego przez ubezpieczyciela, zaświadczenia z zakładu naprawczego;
 • przedłoży umowę z ubezpieczycielem lub zakładem naprawczym, lub inny dokument potwierdzający wydanie pojazdu zastępczego do używania w określonym terminie, nie dłuższym niż czas naprawy albo likwidacji szkody.

Dotychczasowy abonament ulega wtedy zawieszeniu na czas obowiązywania abonamentu zastępczego. Aby uaktywnić zawieszony abonament, należy zadzwonić pod numer tel. 22 55 89 603 lub 22 55 89 608 w godz. 7:00-15:00 (pon.-pt.).

Zmiana danych w abonamencie

Jeśli abonament jest ważny (nie skończył się jeszcze okres jego obowiązywania), a użytkownik musi zmienić dane, które są podstawą do wydania abonamentu (np. numer rejestracyjny pojazdu, adres zameldowania skutkujący zmianą rejonu abonamentu), pracownicy ZDM lub POP ZTM (w przypadku załatwiania sprawy w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM) wydadzą zaktualizowany abonament.

Poprzedni abonament należy zwrócić.

Wymiana abonamentu odbywa się bez dodatkowych opłat, z zachowaniem terminu ważności dotychczasowego. Zaktualizowany abonament aktywowany jest natychmiast, a poprzedni automatycznie zamykany.

Zmiana parkomatów w abonamencie

Zmiana parkomatów jest możliwa tylko w wypadku zmiany adresu zameldowania; rejon obowiązywania abonamentu – do 8 parkomatów.

Kiedy wnioskować o abonament

O nowy abonament należy wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed:

 1. rozpoczęciem terminu jego obowiązywania wskazanym we wniosku o abonament
  lub
 2. upływem terminu ważności poprzedniego abonamentu

Utrata abonamentu

W przypadku utraty abonamentu (np. jego kradzież) przed upływem terminu jego ważności, wydaje się duplikat abonamentu na ten sam pojazd i na ten sam rejon, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia o jego utracie.

Powered by Projectic.pl