SPPN – Najczęściej zadawane pytania - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

SPPN – Najczęściej zadawane pytania

 • 1. Czym jest Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) i do czego służy?

  SPPN ma na celu uporządkowanie parkowania w centralnej części miasta. Wprowadzenie opłaty za postój zwiększa rotację miejsc, skłania kierowców do krótszego postoju, a część zniechęca do wjeżdżania do strefy. Dzięki SPPN wszystkie miejsca postojowe są oznaczone i możliwe jest parkowanie tylko na wytyczonych parkingach. Mieszkańcy strefy mogą skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.

  SPPN realizuje politykę transportową miasta, w szczególności ogranicza dostępność określonych obszarów dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

  Szczegóły dotyczące płatności są dostępne z zakładce „Opłata za postój”.

  O abonamencie mieszkańca przeczytasz w zakładce „Abonament mieszkańca”.

 • 2. Jaki zasięg ma strefa płatnego parkowania?

  Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) obejmuje całe lub wybrane obszary dzielnic: Śródmieścia, Mokotowa, Ochoty, Żoliborza, Woli i Pragi-Północ.

  Zasięg SPPN od 2 stycznia 2023 r.:

  Dokładny zasięg, wraz z uchwałami powołującymi SPPN znajduje się w zakładce „O strefie płatnego parkowania”

 • 3. Jak w ostatnich latach rozszerzała się strefa płatnego parkowania?

  Do 6 września 2020 r. strefa obejmowała Śródmieście oraz fragmenty dzielnic Mokotów, Ochota, Praga-Północ i Wola. Od tego czasu trzykrotnie uległa powiększeniu:

  • 7 września 2020 r. rozszerzyła się o znaczny obszar Pragi-Północ (Starą i Nową Pragę ograniczoną ul. Jagiellońską, Ratuszową, 11 Listopada, linią kolejową, ul. Radzymińską i Folwarczną), a także Wolę między ul. Okopową i Towarową a al. Prymasa Tysiąclecia (wraz z ul. Grabowską),
  • 15 listopada 2021 r. rozszerzyła się o całą Ochotę i Żoliborz.
  • 2 stycznia 2023 r. SPPN rozszerzyła się o nowe obszary na Pradze-Północ i Mokotowie – na Pradze-Północ do strefy zostały włączone okolice pl. Hallera (teren ograniczony od północy linią ul. Starzyńskiego, a z pozostałych stron sąsiadujący z obecną granicą SPPN), a na lewym brzegu Wisły w strefie znalazły się dwa obszary: na Górnym i Dolnym Mokotowie, do linii ulic Różanej i Gagarina.

  Decyzję o powiększeniu SPPN podjęła Rada m.st. Warszawy na sesji w czerwcu 2022 r.

 • 4. Dlaczego obszar SPPN został powiększony?

  Rozszerzanie strefy płatnego parkowania ma na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych na obszarze nowej strefy. Doświadczenia ze strefy istniejącej do 1 stycznia 2023 r. potwierdzały, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy, skłania również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca. Mieszkańcy strefy mogą skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.

 • 5. Komu przysługuje abonament mieszkańca?

  Abonament mieszkańca może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN,
  • rozlicza w Warszawie podatek PIT za poprzedni rok,
  • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

  Szczegóły w linku.

 • 6. Czy muszę rozliczać podatek PIT w Warszawie, żeby móc wyrobić lub przedłużyć abonament mieszkańca?

  Tak. Jednym z trzech warunków koniecznych do otrzymania abonamentu mieszkańca jest rozliczenie podatku PIT za poprzedni rok w Warszawie tj. ze wskazaniem Urzędu Skarbowego i adresu zamieszkania na terenie Warszawy. Pozostałe dwa warunki to zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz bycie właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

 • 7. Jakie dokumenty podatkowe muszę okazać, żeby móc wyrobić lub przedłużyć abonament mieszkańca?

  Aby wyrobić lub przedłużyć abonament mieszkańca, należy okazać dokument potwierdzający rozliczenie podatku PIT za poprzedni rok w Warszawie poświadczony przez urząd skarbowy (prezentatą urzędu skarbowego lub UPO) lub zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie za rok poprzedni zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

  Akceptowane są następujące zeznania podatkowe: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A.

 • 8. Jestem studentem/ką lub osobą bezrobotną, która nie uzyskuje przychodu, ale spełnia wszystkie pozostałe warunki do otrzymania lub przedłużenia abonamentu. Jakiego rodzaju dokument powinienem/powinnam okazać w tej sytuacji?

  Warunek rozliczania podatku obejmuje także sytuacje, kiedy dana osoba nie wykazuje dochodu lub poniesionej straty, zatem osoby do 26. roku życia, które studiują i nie pracują lub osoby bezrobotne spełniające określone w uchwale warunki, czyli zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i posiadające tytuł prawny do pojazdu, mogą starać się o wyrobienie lub przedłużenie abonamentu mieszkańca. W tym celu powinny okazać dokument potwierdzający rozliczenie podatku PIT za poprzedni rok w Warszawie poświadczony przez urząd skarbowy (prezentatą urzędu skarbowego lub UPO) lub zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie za rok poprzedni zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

 • 9. Jestem emerytem/ką i otrzymuję PIT-11A. Czy na jego podstawie mogę otrzymać abonament mieszkańca?

  PIT-11A nie stanowi rocznego rozliczenia podatku, jest jedynie informacją o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Osoba, która pobiera emeryturę i otrzymuje PIT-11A, na podstawie tego dokumentu rozlicza się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędem skarbowym w Warszawie – samodzielnie lub czeka na automatyczne rozliczenie przez usługę Twój e-PIT.

  Aby uzyskać abonament mieszkańca, należy okazać dokument potwierdzający rozliczenie podatku PIT za poprzedni rok w Warszawie poświadczony przez urząd skarbowy (prezentatą urzędu skarbowego lub UPO) albo zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie za rok poprzedni zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

 • 10. Gdzie mogę wyrobić abonament mieszkańca i ile trwa taka procedura?

  Sprawy związane z abonamentem mieszkańca można załatwić:

 • 11. Kończy mi się ważność abonamentu i zamierzam go przedłużyć. Czy ponownie muszę okazać oryginały potrzebnych dokumentów?

  Tak. Okazanie oryginałów potrzebnych dokumentów jest niezbędne, żeby przedłużyć lub uzyskać nowy abonament. Wykaz dokumentów, które należy przedstawić każdorazowo wnioskując o abonament, znajduje się w zakładce „Abonament mieszkańca” w sekcji „Parkowanie”.

 • 12. Na ile samochodów jednej osobie przysługuje abonament mieszkańca?

  Każdemu mieszkańcowi SPPN wydawany jest tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód.

 • 13. Ile jest rodzajów abonamentów mieszkańca?

  Są dwa rodzaje abonamentów:

  • rejonowy – kosztuje 30 zł rocznie, pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 m od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu,
  • obszarowy – kosztuje 600 zł rocznie, pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle, wyznaczonym zgodnie z mapą obszarów abonamentowych w SPPN.

  O abonamencie mieszkańca przeczytasz w zakładce „Abonament mieszkańca” – tam też znajdują się szczegółowe informacje, czym różnią się oba rodzaje abonamentów oraz jak wyrobić lub przedłużyć abonament mieszkańca.

  Wybór abonamentu należy do mieszkańca zameldowanego na terenie objętym strefą płatnego parkowania.

 • 14. Ile kosztuje i do czego uprawnia abonament rejonowy?

  Taki abonament:

  • kosztuje 30 zł rocznie,
  • pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 m od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu, co przekłada się średnio na kilkadziesiąt miejsc postojowych,
  • uprawnia do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców”, czyli na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ”, gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze. Do abonamentu rejonowego przyporządkowane są odcinki B-35 znajdujące się w rejonie do 150 m od miejsca zameldowania.
 • 15. Ile kosztuje i do czego uprawnia abonament obszarowy?

  Taki abonament:

  • kosztuje 600 zł rocznie (z możliwością zapłacenia w dwóch ratach po 300 zł),
  • pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle, np. Rakowiec, Żoliborz Oficerski. Mapa podziału strefy na obszary dostępna jest w zakładce „Abonament mieszkańca”.
  • obszary abonamentowe obejmują ok. 800-1200 miejsc postojowych. Parkować można po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament,
  • uprawnia do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców” B-35 na całym obszarze obowiązywania abonamentu.

  Drugą ratę za abonament mieszkańca należy wpłacić na nr rachunku bankowego 45 1030 1508 0000 0005 5005 9002. W „tytule przelewu” trzeba wpisać „Abonament – pojazd nr …….. II rata” (w miejsce kropek należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu). Jeżeli druga rata nie zostanie opłacona w terminie 7 dni przed upływem szóstego miesiąca ważności abonamentu, abonament mieszkańca zostanie zamknięty.

 • 16. Jak wymienić abonament rejonowy na obszarowy i odwrotnie w trakcie jego obowiązywania?

  Abonament można zmienić tylko raz w trakcie jego obowiązywania. Można to zrobić składając wniosek elektronicznie na adres kancelaria@zdm.waw.pl lub w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120.

  Wymiana abonamentu polega na: zaliczeniu niewykorzystanej części opłaty na poczet nowego rodzaju abonamentu (proporcjonalnie do okresu ważności pierwotnie wybranego abonamentu) w przypadku zmiany abonamentu z rejonowego na obszarowy lub na zwrocie opłaty za niewykorzystany okres ważności abonamentu po odliczeniu opłaty za nowy rodzaj abonamentu (proporcjonalnie do okresu ważności pierwotnie wybranego abonamentu) w przypadku zmiany abonamentu obszarowego na rejonowy. Mieszkaniec wymieniający abonament dostaje informację z kwotą do zapłaty lub zwrotu, wyliczoną na podstawie posiadanego abonamentu.

 • 17. W POP ZTM wyrobiłem abonament obszarowy i opłaciłem pierwszą ratę w wysokości 300 zł – do kiedy powinienem zapłacić za drugą ratę? Czy mogę dokonać tego w POP ZTM?

  W przypadku płatności w dwóch ratach za abonament obszarowy, drugą ratę należy opłacić w terminie 7 dni przed upływem szóstego miesiąca ważności abonamentu. Nie ma możliwości opłaty drugiej raty stacjonarnie w POP ZTM – płatność możliwa jest tylko przelewem na nr rachunku bankowego 45 1030 1508 0000 0005 5005 9002. W „tytule przelewu” należy wpisać „Abonament – pojazd nr …….. II rata” (w miejsce kropek należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu).

  Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, abonament mieszkańca zostanie zamknięty.

 • 18. Jak uzyskać identyfikator B-35?

  Identyfikator B-35 nie jest osobnym dokumentem. Jest on automatycznie przypisywany każdemu*, kto uzyskuje abonament mieszkańca. Uprawnienia, które daje identyfikator B-35, są „zaszyte” w abonamencie mieszkańca i nadrukowane na nim (w lewym dolnym rogu).

  * mieszkańcom, których adres zameldowania znajduje się na terenie strefy B-39 lub odcinka/-ów B-35

 • 19. Gdzie w zaparkowanym samochodzie należy umieścić abonament?

  Abonament należy wykładać za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie z zewnątrz wszystkich danych, czyli elementów znajdujących się po lewej stronie winiety abonamentu: numeru rejestracyjnego, numerów parkomatów (w przypadku abonamentu rejonowego), nazwy obszaru (w przypadku abonamentu obszarowego) i identyfikatora B-35.

 • 20. Komu przysługuje i do czego uprawnia identyfikator B-35?

  Identyfikator B-35 otrzymuje osoba wnioskująca o abonament mieszkańca. Taki identyfikator uprawnia do warunkowego postoju poza miejscami wyznaczonymi w SPPN, na odcinkach oznaczonych znakiem B-35 lub w strefach oznaczonych znakiem B-39. Identyfikator nie zwalnia z przestrzegania przepisów – należy zachować min. 1,5 m chodnika dla pieszych, odpowiednią szerokość jezdni czy odległość od skrzyżowań i przejść dla pieszych.

 • 21. Mam abonament rejonowy. Na co pozwala mi identyfikator B-35?

  Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu rejonowego pozwala na zaparkowanie samochodu na tych odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze), które znajdują się w okręgu o promieniu 150 m od miejsca zameldowania lub są przez promień tego okręgu przecinane. Każdy odcinek ma w terenie numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.

  Identyfikator B-35 pozwala również na zaparkowanie samochodu w strefie oznakowanej znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, jeśli miejsce zameldowania znajduje się w takiej strefie. Każda strefa w terenie ma swój numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.

 • 22. Mam abonament obszarowy. Na co pozwala mi identyfikator B-35?

  Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu obszarowego pozwala na zaparkowanie samochodu na całym obszarze obowiązywania abonamentu, na wszystkich odcinakach oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze) oraz we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu.

 • 23. Czym skutkuje zaparkowanie za znakiem zakaz postoju, z tabliczką “nie dotyczy posiadaczy identyfikatora B-35”, bez takiego identyfikatora?

  W takiej sytuacji kierowcy grozi mandat karny za niedostosowanie się do znaku B-35. Zgodnie z taryfikatorem z 2020 r. jest to 100 zł i 1 punkt karny.

 • 24. W mojej okolicy pojawiły się zakazy postoju z tabliczką “nie dotyczy posiadaczy identyfikatora”. Jak mogę zdobyć taki identyfikator?

  Identyfikator B-35 jest przypisywany do abonamentu mieszkańca. Nie jest wydawany fizycznie jako osobny dokument – ani w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120, ani nigdzie indziej. W Punktach Obsługi Pasażera ZTM dostaje się wydrukowany abonament mieszkańca z nadrukowanym numerem kodowym strefy B-35. Składając wniosek zdalnie, wnioskodawca dostaje w odpowiedzi to samo, ale do samodzielnego wydrukowania.

 • 25. Na mojej ulicy stoi kilka znaków B-35 „zakaz postoju” z wyłączeniem posiadaczy identyfikatorów. Niektóre są dalej niż 150 m od mojego domu. Czy mogę tam zaparkować z abonamentem rejonowym?

  Tak. Uprawnienie do postoju na miejscach B-35 oznaczonych określonym danym kodem (np. E0204) dotyczy wszystkich miejsc oznaczonych tym kodem, także jeśli składają się one z kilku odcinków (np. przerywanych skrzyżowaniami).

 • 26. Czy na abonamencie mieszkańca mogę zmienić wybrane już wcześniej parkomaty?

  Niestety, nie ma takiej możliwości. System przyporządkowuje do abonamentu rejonowego parkomaty znajdujące się w promieniu 150 m od miejsca zameldowania. Z reguły wnioskujący dostaje przypisane wszystkie parkomaty, jakie spełniają to kryterium. W rzadkich przypadkach, gdy parkomatów w promieniu 150 m jest więcej niż 8, wyboru dokonuje się składając wniosek o abonament.

 • 27. Jak sprawdzę zasięg parkomatu?

  Na potrzeby abonamentu mieszkańca ustalono, że parkomat obejmuje miejsca postojowe w zasięgu 100 m. Symulator zasięgów parkomatów jest dostępny na mapie. [otwiera się w nowej karcie]

 • 28. Mam dwa samochody zarejestrowane na siebie. Czy mogę mieć dwa abonamenty?

  Nie, możliwe jest uzyskanie tylko jednego abonamentu na osobę.

 • 29. Z małżonką/małżonkiem posiadamy dwa auta. Czy możemy mieć dwa abonamenty?

  Tak, możliwe jest otrzymanie jednego abonamentu na osobę.

 • 30. Z mężem/żoną mamy dwa samochody, oba są zarejestrowane na niego/nią. Czy konieczne jest przerejestrowanie auta na mnie lub dopisanie mnie jako współwłaścicielki/współwłaściciela, aby otrzymać na to auto abonament?

  Nie jest to konieczne. Samochód kupiony po ślubie uznawany jest za wspólny (niezależnie od wpisu w dowód rejestracyjny) po przedłożeniu pisemnego oświadczenia o braku rozdzielności majątkowej.

 • 31. Właścicielem samochodu jest mąż/żona. Jak przy wyrabianiu abonamentu drogą stacjonarną (w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM) w jego/jej zastępstwie to udokumentować?

  Należy przynieść dokument udzielonego pełnomocnictwa ze strony męża/żony, aby m.in. na jego podstawie pracownik POP ZTM rozpatrzył wniosek i wyrobił abonament mieszkańca wnioskującej o to osobie.

 • 32. Posiadam samochód kempingowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t. Czy na takie auto mogę otrzymać abonament

  Nie. Abonament może być wydany na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub na samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony. Pojazd kempingowy jest zaś pojazdem specjalnym, a w takich pojazdach – ze względu na ich przeznaczenie – konieczne jest dostosowanie nadwozia lub posiadanie specjalnego wyposażenia. Ponadto pojazdy specjalne z założenia nie służą do transportu osób, a do pełnienia konkretnych funkcji – w tym przypadku kempingowej.

 • 33. Czy mogę wybrać np. 4 parkomaty pod domem i 4 w innej dzielnicy? Albo kilka blisko domu, a resztę w miejscach ważnych dla mnie?

  Mieszkańcy SPPN są uprawnieni do abonamentu rejonowego, umożliwiającego bezpłatny postój w rejonie do 8 parkomatów w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania. Nie można wybierać parkomatów w ramach abonamentu poza miejscem zamieszkania. Wtedy należy opłacić opłatę za postój zgodnie z cennikiem.

  Alternatywą jest zakup abonamentu obszarowego, który obejmuje znacznie większy obszar dzielnicy (co najmniej kilkanaście razy większy niż przy abonamencie rejonowym).

 • 34. Mam firmę zlokalizowaną w strefie płatnego parkowania. Co z właścicielami usług? Czy mogą starać się o abonament?

  Abonament mogą otrzymać jedynie mieszkańcy zameldowani w strefie płatnego parkowania.

 • 35. Jestem zameldowany/a czasowo, czy mogę otrzymać abonament?

  Tak, osoby zameldowane czasowo na terenie SPPN, mogą otrzymać abonament na czas trwania swojego meldunku. O abonamencie mieszkańca przeczytasz w zakładce „abonament mieszkańca”.

 • 36. Czy wynajmując mieszkanie na terenie SPPN mogę otrzymać abonament mieszkańca?

  Tak, ale tylko w przypadku zameldowania się pod adresem wynajmowanego mieszkania (zgodnie z ustawowym obowiązkiem meldunkowym). Pozostałymi warunkami do otrzymania abonamentu mieszkańca są rozliczanie podatku PIT w Warszawie oraz posiadanie samochodu (na własność lub na podstawie innego dokumentu, np. powierzenia lub umowy z pracodawcą).

 • 37. Co w przypadku, kiedy mam samochód z leasingu lub na firmę?

  Abonament mieszkańca przysługuje osobom zameldowanym na stałe lub czasowo, rozliczającym podatek PIT w Warszawie i posiadającym samochód (na własność lub na podstawie innego dokumentu, np. powierzenia, umowy z pracodawcą lub leasingowej). Szczegóły znajdziesz w zakładce „abonament mieszkańca”.

 • 38. Mój samochód nie jest zarejestrowany w Warszawie. Czy muszę go przerejestrować, aby otrzymać abonament?

  Nie ma takiej potrzeby. Trzeba być zameldowanym na terenie SPPN i rozliczać podatek PIT w Warszawie.

 • 39. Jak mogę zapłacić za parkowanie poza miejscem zamieszkania?

  Opłaty za parkowanie należy zapłacić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. Zachęcamy do płatności mobilnych (aplikacje MobiParking, moBILET i Flowbird), opłatę można wnieść też w najbliższym parkomacie. Szczegóły dotyczące płatności są dostępne w zakładce „opłata za postój”. Tam również znajduje się wygodna instrukcja, jak krok po kroku dokonać płatności przy pomocy aplikacji.

 • 40. Ile zapłacę za parkowanie?

  Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8:00-20:00. Opłatę za postój pojazdu należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

  Obowiązują następujące stawki za postój:

  • pierwsza godzina – 4,50 zł,
  • druga godzina – 5,40 zł,
  • trzecia godzina – 6,40 zł,
  • czwarta i kolejne godziny – 4,50.

  Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.

 • 41. Co mi grozi, jeśli nie zapłacę za parkowanie w strefie płatnego parkowania?

  Kara za brak opłaconego postoju w strefie wynosi 300 zł. To tzw. opłata dodatkowa. W przypadku jej uiszczenia w terminie 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość wynosi 200 zł. Kontrola jest prowadzona codziennie, przez patrole piesze i samochody wyposażone w kamery.

 • 42. Jak mogę sprawdzić, czy mam nałożoną opłatę dodatkową?

  Informacje o opłacie dodatkowej można uzyskać:

  • wysyłając maila z dołączonym skanem dowodu rejestracyjnego pojazdu na adres windykacjaSPPN@zdm.waw.pl,
  • osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

  W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, informację o opłacie dodatkowej można sprawdzić w osobnej zakładce na naszej stronie internetowej w sekcji „Parkowanie”.

 • 43. Teoretycznie zaparkowałem/am w strefie, ale nie widzę parkomatu. Co mam zrobić?

  Do opłacenia parkowania nie jest konieczny parkomat. Warto spróbować aplikacji – nie jest to trudne, a gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo. Strefę płatnego parkowania w Warszawie obsługuje trzech operatorów mobilnych: SkyCash (aplikacja MobiParking), Mobile Traffic Data (aplikacja moBILET) i Flowbird Group (aplikacja Flowbird). O płatnościach mobilnych można dokładniej przeczytać w zakładce „Opłaty za postój”.

  Parkomaty SPPN oznaczone są na górze żółtym paskiem i herbem Warszawy. Urządzenia rozmieszczone są co kilkadziesiąt metrów, co powinno spowodować, że są w zasięgu wzroku wysiadającego z samochodu kierowcy.

  Wszystkie parkomaty zaznaczone są na mapie na naszej stronie.

  Niezauważenie parkomatu lub brak możliwości uiszczenia opłaty za jego pośrednictwem, nie zwalnia kierowcy z obowiązku opłacenia postoju w SPPN. Za brak płatności może zostać wystawiony dokument opłaty dodatkowej i nałożona kara w wysokości 300 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość wynosi 200 zł.

  Warto pamiętać, że powyższe zasady dotyczą tylko strefy płatnego parkowania, czyli miejsc na drogach publicznych. Zasady postoju na podwórkach, terenach wewnętrznych czy parkingach grodzonych są ustalane indywidualnie przez ich zarządcę.

 • 44. Co się stanie, jeśli mój samochód będzie parkował 10 min dłużej niż zapłaciłem/am?

  Przekroczenie opłaconego czasu postoju, w przypadku kontroli, skutkuje wystawieniem dokumentu opłaty dodatkowej. Wynosi ona 300 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość wynosi 200 zł. Nie ma znaczenia czy kontrola nastąpi 5 minut po upływie opłaconego czasu, czy po godzinie lub więcej.

  Opłatę za parkowanie można wnieść na dwa sposoby: na konkretny czas lub z funkcją „start-stop”. Pierwszy sposób oznacza opłacenie dokładnej kwoty do precyzyjnie określonej godziny. W ten sposób można płacić w parkomacie lub mobilnie.

  Aplikacje mobilne dodatkowo umożliwiają określenie dokładnej godziny zakończenia parkowania. Płatność pobierana jest za rzeczywisty czas postoju auta w strefie. Po zakończeniu parkowania należy po prostu zaznaczyć to w aplikacji. O płatnościach mobilnych można przeczytać w sekcji „Parkowanie”.

 • 45. Jak kontrolowana jest strefa płatnego parkowania?

  Strefę codziennie kontroluje ok. 50 kontrolerów ZDM, którzy sprawdzają uczciwość parkujących. Dodatkowo wspiera ich dziewięć specjalnych samochodów z systemem e-kontroli, które skanują tablice rejestracyjne, kontrolując wniesienie opłaty. Jedno auto ma skuteczność porównywalną z dziesięcioma dwuosobowymi patrolami.

  Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego kontrolują też łączone patrole kontrolerów i Straży Miejskiej.

 • 46. Kto zatwierdził projekt miejsc parkingowych w danej lokalizacji? Dlaczego zmieniła się organizacja ruchu w mojej okolicy?

  Wszystkie projekty są opracowywane przez Zarząd Dróg Miejskich i podlegają konsultacjom społecznym. Po uwzględnieniu uwag mieszkańców, projekty są uzgadniane z właściwym Urzędem Dzielnicy (zarządcą dróg gminnych) i Policją (dla dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych). Następnie projekty zatwierdza zarządca ruchu, czyli Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym. Zmiany polegają na oznakowaniu możliwie największej liczby miejsc postojowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powered by Projectic.pl