Reklamacje - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Reklamacje

Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej, może złożyć reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po:

 • wystawieniu dokumentu opłaty dodatkowej i umieszczeniu go pod wycieraczką przedniej szyby pojazdu,

albo

 • doręczeniu wezwania (jeżeli wcześniej reklamacja nie była wnoszona).

Przypominamy, że uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 poz. 4868 ze zm.) w § 8 stanowi:

 1. Ustala się opłatę dodatkową za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPPN, w wysokości 300 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość ustala się na kwotę 200 zł.

Złożenie reklamacji na otrzymaną opłatę dodatkową lub na wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, nie wstrzymuje 7-dniowego terminu do jej uiszczenia, podczas której jej wysokość wynosi 200 zł zamiast 300 zł.

Niewniesienie opłaty w tym czasie skutkuje nieodwracalną utratą tego uprawnienia. W przypadku uznania reklamacji opłata dodatkowa zostanie zwrócona wpłacającemu.

Sposób wnoszenia reklamacji

Reklamacje składa się pisemnie:

 • drogą elektroniczną na adres: reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl (nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia; nie oznacza to, że reklamacja do nas nie dotarła)
 • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP
 • pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,
 • osobiście w Kancelarii ZDM (ul. Chmielna 120, czynne pon.-pt., 7:30-15:30).

Zawartość reklamacji

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres pocztowy i adres elektroniczny do korespondencji wnoszącego reklamację – reklamacje niezawierające tych danych pozostaną bez rozpoznania,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer opłaty dodatkowej lub przynajmniej datę zdarzenia,
 • merytoryczne uzasadnienie reklamacji – najlepiej poparte stosownymi dokumentami (np. bilet, potwierdzenie płatności ze wskazaniem 4 ostatnich cyfr karty płatniczej, wyciąg płatności mobilnych z widocznym numerem rejestracyjnym pojazdu, na który wniesiono opłatę itp.) i/lub informacjami dotyczącymi opłaty (wysokość opłaty, przybliżona godzina i lokalizacja wniesionej opłaty w parkomacie itp.).

W razie wniesienia płatności za postój na poprzedni numer rejestracyjny pojazdu, prosimy o dołączenie skanu/kopii karty pojazdu z adnotacją urzędową o przerejestrowaniu pojazdu.

Przed złożeniem reklamacji prosimy o sprawdzenie okresu, za który dokonano opłaty za postój i porównanie go do godziny zarejestrowania opłaty dodatkowej.

Czas rozpatrzenia reklamacji

Uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy nie ustala terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację dotyczącą opłaty dodatkowej. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w kolejności ich wpływu, dokładamy starań aby termin udzielenia odpowiedzi nie przekraczał 30 dni.

W przypadku nieuzyskania w ciągu 30 dni odpowiedzi na reklamację należy najpierw sprawdzić, czy na pewno reklamacja została wysłana na prawidłowy adres, a jeśli tak – zadzwonić pod nr telefonu 22 55 89 535 lub 22 55 89 536.

Odpowiedź na reklamację

Odpowiedzi na reklamacje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, listem zwykłym lub drogą elektroniczną, w zależności od potrzeby, sposobu złożenia reklamacji czy życzenia wnioskodawcy. Na życzenie zainteresowanego złożone oryginały dokumentów odsyła się pocztą wraz z odpowiedzią.

Osoba, która nie zgadza się z otrzymaną odpowiedzią na reklamację, może wnieść odwołanie do Komisji Odwoławczej, powołanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem ZDM, dołączając te dokumenty, których nie otrzymał ZDM wraz z reklamacją.

Powered by Projectic.pl