Reklamacje - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Reklamacje

Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej, może złożyć reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po:

 • wystawieniu dokumentu opłaty dodatkowej i umieszczeniu go pod wycieraczką przedniej szyby pojazdu, albo
 • doręczeniu wezwania (jeżeli wcześniej reklamacja nie była wnoszona).

Zarządzający SPPN przypomina, że uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 poz. 4868 ze zm.) w § 8 stanowi:

 1. Ustala się opłatę dodatkową za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPPN, w wysokości 300 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość ustala się na kwotę 200 zł.


W związku
z powyższym, złożenie reklamacji na otrzymaną opłatę dodatkową lub na wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, nie wstrzymuje 7-dniowego terminu do jej uiszczenia, podczas której jej wysokość wynosi 200 zł zamiast 300 zł.

Niewniesienie opłaty w tym czasie skutkuje nieodwracalną utratą tego uprawnienia. W przypadku uznania reklamacji opłata dodatkowa zostanie zwrócona wpłacającemu.

Sposób wnoszenia reklamacji

Reklamacje składa się pisemnie:

 • drogą elektroniczną na adres: reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl (nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia; nie oznacza to, że reklamacja do nas nie dotarła)
 • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP
 • pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,
 • osobiście w Kancelarii ZDM (godziny otwarcia i adres na stronie Kontakt).

Zawartość reklamacji

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres pocztowy i adres elektroniczny do korespondencji wnoszącego reklamację – reklamacje niezawierające tych danych pozostaną bez rozpoznania,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer opłaty dodatkowej lub przynajmniej datę zdarzenia,
 • merytoryczne uzasadnienie reklamacji – najlepiej poparte stosownymi dokumentami (np. bilet, potwierdzenie płatności ze wskazaniem 4 ostatnich cyfr karty płatniczej, wyciąg płatności mobilnych z widocznym numerem rejestracyjnym pojazdu, na który wniesiono opłatę itp.) i/lub informacjami dotyczącymi opłaty (wysokość opłaty, przybliżona godzina i lokalizacja wniesionej opłaty w parkomacie itp.).

W razie wniesienia płatności za postój na poprzedni numer rejestracyjny pojazdu, prosimy o dołączenie skanu/kopii karty pojazdu z adnotacją urzędową o przerejestrowaniu pojazdu.

Przed złożeniem reklamacji prosimy o sprawdzenie okresu, za który dokonano opłaty za postój i porównanie go do godziny zarejestrowania opłaty dodatkowej.

Czas rozpatrzenia reklamacji

Uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy nie ustala terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację dotyczącą opłaty dodatkowej. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w kolejności ich wpływu, dokładamy starań aby termin udzielenia odpowiedzi nie przekraczał 30 dni.

W przypadku nieuzyskania w ciągu 30 dni odpowiedzi na reklamację należy najpierw sprawdzić, czy na pewno reklamacja została wysłana na prawidłowy adres, a jeśli tak – zadzwonić pod nr 22 55 89 535 lub 22 55 89 536.

Odpowiedź na reklamację

Odpowiedzi na reklamacje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, listem zwykłym lub drogą elektroniczną, w zależności od potrzeby, sposobu złożenia reklamacji czy życzenia wnioskodawcy. Na życzenie zainteresowanego złożone oryginały dokumentów odsyła się pocztą wraz z odpowiedzią.

Osoba, która nie zgadza się z otrzymaną odpowiedzią na reklamację, może wnieść odwołanie do Komisji Odwoławczej, powołanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem ZDM, dołączając te dokumenty, których nie otrzymał ZDM wraz z reklamacją.

Powered by Projectic.pl