Reklamacje - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Reklamacje

Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej, może złożyć reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po:

 • wystawieniu dokumentu opłaty dodatkowej i umieszczeniu go pod wycieraczką przedniej szyby pojazdu, albo
 • doręczeniu wezwania (jeżeli wcześniej reklamacja nie była wnoszona).

Zarządzający SPPN przypomina, że uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 poz. 4868 ze zm.) w § 8 stanowi:

 1. Ustala się opłatę dodatkową za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPPN, w wysokości 250 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość ustala się na kwotę 170 zł.


W związku
z powyższym, złożenie reklamacji na otrzymaną opłatę dodatkową lub na wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, nie wstrzymuje 7-dniowego terminu do jej uiszczenia, podczas której jej wysokość wynosi 170 zł, zamiast 250 zł.

Niewniesienie opłaty w tym czasie skutkuje nieodwracalną utratą tego uprawnienia. W przypadku uznania reklamacji opłata dodatkowa zostanie zwrócona wpłacającemu.

Sposób wnoszenia reklamacji

Reklamacje składa się pisemnie:

 • drogą elektroniczną na adres: reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl (nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia; nie oznacza to, że reklamacja do nas nie dotarła)
 • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP
 • pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,
 • osobiście w Kancelarii ZDM (godziny otwarcia i adres na stronie Kontakt).

Zawartość reklamacji

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres pocztowy wnoszącego reklamację – reklamacje niezawierające tych danych pozostaną bez rozpoznania,
 • nr rejestracyjny pojazdu,
 • nr dokumentu opłaty dodatkowej lub przynajmniej datę zdarzenia,
 • uzasadnienie reklamacji, najlepiej poparte stosownymi dokumentami.

Procedura reklamacyjna mająca na celu zweryfikowanie zasadności wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej, polega m.in. na sprawdzeniu opłat wniesionych w parkomatach oraz w systemie płatności mobilnych – zatem w przypadku:

  • podania na bilecie prawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu – nie trzeba załączać oryginału biletu do wnoszonej reklamacji,
  • błędnego numeru rejestracyjnego na bilecie lub braku możliwości odczytania biletu podczas kontroli pojazdu (np. z powodu niewyłożenia, wyłożenia odwrotną stroną) – oryginał biletu należy dołączyć do reklamacji. Na wniosek zainteresowanego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oryginał biletu zostanie zwrócony z odpowiedzią na reklamację.

Przykładowe dokumenty, które warto dołączyć do reklamacji, np. w razie wniesienia opłaty przez aplikację mobilną mobiParking:

  • na poprzedni numer rejestracyjny pojazdu – skan/kopię karty pojazdu z adnotacją urzędową o przerejestrowaniu pojazdu,
  • na numer własnego pojazdu, mimo utraty możliwości korzystania z niego – zaświadczenie z zakładu naprawczego, umowę z ubezpieczycielem/ zakładem naprawczym lub inny dokument potwierdzający wydanie pojazdu zastępczego do używania w określonym terminie, nie dłuższym niż czas naprawy albo likwidacji szkody na pojazd zastępczy.

Czas rozpatrzenia reklamacji

Uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy nie ustala terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację dotyczącą opłaty dodatkowej. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w kolejności ich wpływu, dokładamy starań aby termin udzielenia odpowiedzi nie przekraczał 30 dni.

W przypadku nieuzyskania w ciągu 30 dni odpowiedzi na reklamację należy najpierw sprawdzić, czy na pewno reklamacja została wysłana na prawidłowy adres, a jeśli tak – zadzwonić pod nr 22 55 89 535 lub 22 55 89 536.

Odpowiedź na reklamację

Odpowiedzi na reklamacje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, listem zwykłym lub drogą elektroniczną, w zależności od potrzeby, sposobu złożenia reklamacji czy życzenia wnioskodawcy. Na życzenie zainteresowanego złożone oryginały dokumentów odsyła się pocztą wraz z odpowiedzią.

Osoba, która nie zgadza się z otrzymaną odpowiedzią na reklamację, może wnieść odwołanie do Komisji Odwoławczej, powołanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem ZDM, dołączając te dokumenty, których nie otrzymał ZDM wraz z reklamacją.

Powered by Projectic.pl