Abonament obszarowy – szczegóły - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Abonament obszarowy – szczegóły

Taki abonament pozwoli zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle lub znaczną część dzielnicy.

Takie obszary – w sumie 46 w całej SPPN – obejmują nawet kilkadziesiąt ulic i ok. 800-1200 miejsc postojowych. Posiadacz abonamentu obszarowego może parkować po obu stronach ulic będących granicami obszaru. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament.

Mapa abonamentów obszarowych
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie
koszt – 600 zł rocznie

Jeden abonament, ważny jeden rok

Abonament – zarówno rejonowy, jak i obszarowy – wydaje się na okres nieprzekraczający jednego roku.
Każdemu mieszkańcowi SPPN wydawany jest tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód.

Podstawa prawna

§5 ust. 7 Załącznika nr 2 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

 • Dokumenty potrzebne do wydania abonamentu – kliknij, aby rozwinąć listę

  Wnioskując o wydanie abonamentu w którymkolwiek z POP ZTM, należy przedstawić:

  1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  2. dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament;
  3. odpłatną umowę cywilnoprawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami) – w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Umowa musi dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarta przez osobę występującą o wydanie abonamentu;
  4. jeden z poniższych dokumentów:
   pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez właściwy urząd skarbowy w Warszawie, lub

   • w przypadku rozliczenia podatku PIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wydrukowaną pierwszą stronę zeznania PIT w roku poprzednim oraz wydrukowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
    lub
   • zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie w roku poprzednim zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego;
  5. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku, np. dokument udzielonego pełnomocnictwa.

  Na podstawie tych dokumentów pracownik POP ZTM wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN, drukuje go i przedkłada do podpisu osoby ubiegającej się o abonament.

  Nie jest wymagane przedłożenie prawa jazdy.

  Akceptowane są następujące zeznania podatkowe:
  PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A.

  O wydanie abonamentu można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika

  W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł . Opłaty skarbowej można dokonać:

  • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  • w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120, opłatomat dostępny w godz. 7:30 – 15:30 (płatność kartą lub gotówką).

  Obowiązek opłaty nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  W POP ZTM nie ma możliwości wniesienia opłaty skarbowej.

  Obowiązek meldunkowy

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm):

  1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
  2. Obowiązek meldunkowy polega na:
   • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
   • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
   • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.
 • Druga rata za abonament obszarowy – tylko przy wyrabianiu w POP ZTM

  W przypadku abonamentu obszarowego istnieje możliwość rozłożenia jego kosztów na dwie równe raty, czyli po 300 zł każda.

  Prosimy pamiętać o konieczności opłacenia drugiej raty za abonament mieszkańca w wysokości 300 zł na nr rachunku bankowego 45 1030 1508 0000 0005 5005 9002. W „tytule przelewu” należy wpisać „Abonament – pojazd nr …….. II rata” (w miejsce kropek należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu).

  Jeżeli druga rata nie zostanie opłacona w terminie 7 dni przed upływem szóstego miesiąca ważności abonamentu, abonament mieszkańca zostanie zamknięty.

  Obecnie płatność ratalna możliwa jest tylko przy wyrabianiu abonamentów obszarowych w Punktach Obsługi Pasażera ZTM. Bezpośrednio w POP ZTM mieszkaniec ma możliwość opłacenia jedynie pierwszą ratę, czyli 300 zł. Drugą część płatności należy dokonać na wskazany powyżej rachunek bankowy. Nie ma możliwości opłaty drugiej raty stacjonarnie w POP ZTM.

 • Opłata za abonament

  W przypadku załatwiania sprawy w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTMotwiera się w nowej karcie abonament jest płatny na miejscu gotówką lub kartą płatniczą w momencie jego wydania.

  W przypadku korzystania z systemu AbonamentZdomu.zdm.waw.plotwiera się w nowej karcie bezpieczną i szybką obsługę płatności elektronicznych zapewnia polska firma Autopay S.A. otwiera się w nowej karcieTo typowe rozwiązanie płatnicze znane z większości sklepów internetowych w kraju.

  Opłata za abonament parkingowy odbywa się bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub prowizji dla mieszkańca. System generuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia opłaty, jej status mieszkaniec może też sprawdzić po zalogowaniu się. Na koniec mailowo przesyłany jest plik z abonamentem, do samodzielnego wydruku.

  Link do płatności jest ważny 5 dni

  Po pozytywnej weryfikacji dokumentów mailowo zostanie przesłany indywidualny link do płatności online.

  Jest aktywny przez 5 dni od momentu jego wygenerowania, a następnie nieodwracalnie wygasa. Oznacza to, że po upływie 5 dni od otrzymania linka nie jest już możliwe opłacanie abonamentu.

  W takiej sytuacji koniecznie będzie powtórzenie procedury, czyli ponowne zamówienia abonamentu na stronie AbonamentZdomu lub udanie się z kompletem dokumentów do POP ZTM, żeby uzyskać go stacjonarnie.

 • Identyfikator B-35

  W przypadku, gdy adres zameldowania znajduje się na terenie strefy B-39 lub odcinka/-ów B-35, osoba wnioskująca o abonament mieszkańca otrzymuje identyfikator B-35. Taki identyfikator uprawnia do warunkowego postoju poza miejscami wyznaczonymi w SPPN, na odcinkach oznaczonych znakiem B-35 lub w strefach oznaczonych znakiem B-39. Identyfikator nie zwalnia z przestrzegania przepisów – należy zachować min. 1,5 m chodnika dla pieszych, odpowiednią szerokość jezdni czy odległość od skrzyżowań i przejść dla pieszych.

  Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu obszarowego pozwala na zaparkowanie samochodu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi:

  • na całym obszarze obowiązywania abonamentu, na wszystkich odcinakach oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze),
  • we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu.
 • Pojazd służbowy lub firmowy

  Można wyrobić abonament na pojazd służbowy lub firmowy, ale należy przedstawić:

  lub

  • inną odpłatną umowę cywilnoprawną (np. umowę najmu),

  lub

  • umowę użyczenia w formie aktu notarialnego  (nie cywilnoprawną z notarialnie potwierdzonymi podpisami).

  Dokument taki nie jest wymagany tylko wtedy, gdy pojazd jest zarejestrowany na:

  • osobę prowadzącą działalność gospodarczą – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest ta osoba,
  • spółkę cywilną – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest właściciel lub wspólnik tej spółki.
 • Samochód osobowy powyżej 2,5 tony

  Jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi więcej niż 2,5 tony, wydany przez nas abonament może obejmować wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni lub w zatokach postojowych. Parkowanie takich pojazdów na chodniku jest zabronione.

 • Nieprzerejestrowany pojazd

  Właściciel pojazdu kupionego na rynku wtórnym ma obowiązek przerejestrować go na siebie w terminie nieprzekraczającym 30 dni (podstawa prawna: art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

  Po abonament zapraszamy po przerejestrowaniu pojazdu.

 • Współwłasność pojazdu

  Jeśli w dowodzie rejestracyjnym auta została wpisana współwłasność, ale nie ma danych osobowych wszystkich współwłaścicieli, poprosimy o okazanie decyzji o rejestracji pojazdu, wydanej przez wydział komunikacji urzędu dzielnicy. Tam powinny znajdować się wszystkie potrzebne dane.

  W przypadku różnych adresów zameldowania współwłaścicieli, istnieje możliwość wydania abonamentu na każdego ze współwłaścicieli, o ile są zameldowani na obszarze SPPN.

 • Pojazd zastępczy

  W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu, na który został wydany abonament, wskutek uszkodzenia lub wypadku, w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM wydaje się abonament zastępczy na pojazd zastępczy, na okres nie dłuższy niż dotychczasowy abonament, jeżeli wnioskodawca spełni łącznie następujące warunki:

  • wykaże utratę możliwości korzystania z pojazdu, w szczególności przez przedłożenie: notatki z policji lub innej służby, zgłoszenia szkody potwierdzonego przez ubezpieczyciela, zaświadczenia z zakładu naprawczego;
  • przedłoży umowę z ubezpieczycielem lub zakładem naprawczym, lub inny dokument potwierdzający wydanie pojazdu zastępczego do używania w określonym terminie, nie dłuższym niż czas naprawy albo likwidacji szkody.

  Dotychczasowy abonament ulega wtedy zawieszeniu na czas obowiązywania abonamentu zastępczego. Aby uaktywnić zawieszony abonament, należy w godz. 7:30-15:30 (pon.-pt.) zadzwonić na jeden z numerów tel.:

 • Kiedy wnioskować o abonament

  O nowy abonament należy wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed:

  • rozpoczęciem terminu jego obowiązywania wskazanym we wniosku o abonament

  lub

  • upływem terminu ważności poprzedniego abonamentu

  Czy wiesz, że…

  Termin ważności twojego abonamentu jest nadrukowany z przodu oraz z tyłu dokumentu, który powinien znajdować się za szybą pojazdu.

  Datę można również sprawdzić online na naszej stronie internetowej. Potrzebny będzie numer rejestracyjny pojazdu oraz inicjały osoby, na którą wystawiony jest abonament.

 • Zmiana danych w abonamencie

  Zmiana danych w abonamencie możliwa jest:

  Jeśli abonament jest ważny (nie skończył się jeszcze okres jego obowiązywania), a użytkownik musi zmienić dane, które są podstawą do wydania abonamentu (np. numer rejestracyjny pojazdu, adres zameldowania skutkujący zmianą rejonu abonamentu), pracownicy POP ZTM wydadzą zaktualizowany abonament. Poprzedni abonament należy zwrócić.

  Wymiana abonamentu odbywa się bez dodatkowych opłat, z zachowaniem terminu ważności dotychczasowego. Zaktualizowany abonament aktywowany jest natychmiast, a poprzedni automatycznie zamykany.

 • Utrata abonamentu

  W przypadku utraty abonamentu (np. jego kradzież) przed upływem terminu jego ważności, wydaje się duplikat abonamentu na ten sam pojazd i na ten sam rejon, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia o jego utracie.

Powered by Projectic.pl