1/2018 Petycja w sprawie zmiany zasad parkowania na południowej jezdni ul. Grzybowskiej

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

20.04.2018

Termin załatwienia sprawy

08.05.2018

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

20.04.2018 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

30.04.2018 – petycja przekazana do weryfikacji do wydziału merytorycznego (Wydział Organizacji Ruchu).

08.05.2018 – udzielenie odpowiedzi na petycję.

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl