Zespół konsultacyjno-negocjacyjny - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Zespół konsultacyjno-negocjacyjny

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych, o których mowa powyżej określa umowa zawierana pomiędzy zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

W nawiązaniu do wyżej wskazanego przepisu, w celu ujednolicenia procedury realizacji budowy lub przebudowy dróg spowodowanych realizacją inwestycji niedrogowych, usprawnienia trybu zawierania umów oraz zagwarantowania pewności inwestorom, co do zakresu koniecznej inwestycji drogowej, Prezydent m.st. Warszawy na mocy Zarządzenia nr 1715/2021 z dnia 19 października 2021 roku, zmienionego Zarządzeniem 1367/2023 z 22 sierpnia 2023 roku, powołał Zespół konsultacyjno-negocjacyjny ds. współpracy z inwestorami inwestycji niedrogowych.

W posiedzeniach Zespołu biorą udział przedstawiciele urzędów dzielnic, biur i jednostek m.st. Warszawy, w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora, a w przypadku urzędów dzielnic w randze burmistrza lub jego zastępcy. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line) lub w trybie mieszanym. Zadania Przewodniczącego pełni Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ds. Rozwoju.

Procedurą objęte są inwestycje niedrogowe dotyczące:

  • obiektów, w których ma być prowadzony handel oraz wykonywane czynności związane z handlem, takie jak w szczególności: sklep, hurtownia, targowisko, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy – o powierzchni użytkowej powyżej 1 000 m kw.,
  • inwestycji związanych z pozostałą zabudową w tym zabudową o charakterze mieszanym – o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m kw.

„Powierzchnię użytkową” wskazaną powyżej rozumieć należy zgodnie z definicją określoną w Polskiej Normie PN-ISO: 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

Procedura określona w Zarządzeniu jest nieobowiązkowa. Inwestycje niedrogowe spełniające warunki objęcia Procedurą mogą być procedowane również poza trybem posiedzeń Zespołu (poza Procedurą), poprzez indywidualne uzyskiwanie przez inwestorów opinii i uzgodnień poszczególnych biur i jednostek m.st. Warszawy, w tym zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, przed podpisaniem umowy wynikającej z art. 16 udp.

Inwestycje spełniające warunki objęcia Procedurą mogą być rozpatrzone przez Zespół po przedłożeniu przez inwestorów inwestycji niedrogowych wniosku o zawarcie umowy określającej szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych w trybie Zarządzenia nr 1715/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 19.10.2021 r. (w ramach Procedury), wraz z kompletem wymaganych załączników.

W skład załączników do wniosku wchodzi:

  1. Oświadczenie o  zgodności parametrów i zagospodarowania terenu inwestycji niedrogowej z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub uzgodnienie zagospodarowania terenu i warunków zabudowy inwestycji niedrogowej wydane w formie decyzji administracyjnej (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
  2. Projekt zagospodarowania działek przyległych do dróg publicznych, przy których realizowana będzie inwestycja niedrogowa (treść „Projektu zagospodarowania działki lub terenu” jest określona w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego);
  3. Opis inwestycji niedrogowej – m.in. szacowana liczba mieszkań, mieszkańców, liczba kondygnacji projektowanych budynków, podział na etapy realizacji;
  4. Koncepcja obsługi komunikacyjnej inwestycji niedrogowej ze wskazaniem podstawowych parametrów i wymiarów takich jak szerokości pasów pieszych i jezdnych, promienie łuków, charakterystyczne rządne terenu itp. (skala: preferowana 1:500, dopuszczalna 1:1 000, opracowanie w kolorze, z legendą. Zakres obszarowy należy określić proporcjonalnie do przewidywanego wpływu inwestycji niedrogowej na układ komunikacyjny);
  5. Opis inwestycji drogowej – budowy lub przebudowy dróg publicznych, planowanej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej;
  6. Oświadczenie o braku występowania zieleni lub uproszczony wykaz zieleni występującej w obszarze objętym Koncepcją obsługi komunikacyjnej, o której mowa w pkt. 4 powyżej, przedstawiony w formie tabelarycznej i rysunkowej (skala: 1:500, lub ew. 1:1 000), tj.: lokalizacje drzew wraz z określeniem pierśnicy (obwodu pni) i średnicy koron, powierzchnie zajmowane przez krzewy, grupy krzewów lub rabaty, sposób postępowania z każdym z wykazanych elementów (usunięcie/ zachowanie w terenie) wynikający z założeń ww. Koncepcji.
  7. Pełnomocnictwo udzielone przez Wnioskodawcę do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z zawarciem umowy określającej warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645). Zgodnie z art. 1 ust. 2 w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową można uiścić w opłatomacie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. Do pełnomocnictwa należy załączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.
  8. inne

Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z 2 kompletami załączników w wersji papierowej należy składać w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich, osobiście lub pocztą wraz z 1 egzemplarzem elektronicznej wersji ww. dokumentacji (tj. skanem podpisanego wniosku oraz kompletem załączników) na nośniku typu pendrive lub na płycie CD, dołączonych trwale do dokumentacji składanej w formie papierowej. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna ww. dokumentacji muszą być jednakowe. Dopuszczalne formaty składanej dokumentacji elektronicznej to: .pdf, .jpg, .png, .ath, .kst. Dokumentacja złożona w innych formatach lub niekompletna będzie kierowana do uzupełnienia/korekty.

Do czasu złożenia przez inwestorów inwestycji niedrogowych poprawnie przygotowanych materiałów, sprawa nie będzie rozpatrywana, tzn. skierowana do omówienia przez Zespół.

Treść Zarządzenia nr 1715/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 października 2021 roku w sprawie określenia zasad zawierania umów określających warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych oraz powołania zespołu ds. współpracy z inwestorami inwestycji niedrogowych: Zarządzenie nr 1715/2021 z dnia 19 października 2021 roku.

UWAGA

22 sierpnia 2023 roku weszło w życie zarządzenie nr 1367/2023 z 22 sierpnia 2023 r.  zmieniające zarządzenie 1715/2021 w sprawie określenia zasad zawierania umów określających warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych oraz powołania zespołu ds. współpracy z inwestorami inwestycji niedrogowych

 

Powered by Projectic.pl