Zespół konsultacyjno-negocjacyjny - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Zespół konsultacyjno-negocjacyjny

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych, o których mowa powyżej określa umowa zawierana pomiędzy zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

W nawiązaniu do wyżej wskazanego przepisu, w celu ujednolicenia procedury realizacji budowy lub przebudowy dróg spowodowanych realizacją inwestycji niedrogowych, usprawnienia trybu zawierania umów oraz zagwarantowania pewności inwestorom, co do zakresu koniecznej inwestycji drogowej, Prezydent m.st. Warszawy na mocy Zarządzenia nr 1715/2021 z dnia 19 października 2021 roku powołał Zespół konsultacyjno-negocjacyjny ds. współpracy z inwestorami inwestycji niedrogowych.

W posiedzeniach Zespołu biorą udział przedstawiciele urzędów dzielnic, biur i jednostek m.st. Warszawy, w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora, a w przypadku urzędów dzielnic w randze burmistrza lub jego zastępcy. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line) lub w trybie mieszanym. Zadania Przewodniczącego pełni Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ds. Rozwoju.

Procedurą objęte są inwestycje niedrogowe dotyczące:

  • obiektów, w których ma być prowadzony handel oraz wykonywane czynności związane z handlem, takie jak w szczególności: sklep, hurtownia, targowisko, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy – o powierzchni użytkowej powyżej 1 000 m kw.,
  • inwestycji związanych z pozostałą zabudową w tym zabudową o charakterze mieszanym – o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m kw.

„Powierzchnię użytkową” wskazaną powyżej rozumieć należy zgodnie z definicją określoną w Polskiej Normie PN-ISO: 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

Procedura określona w Zarządzeniu jest nieobowiązkowa. Inwestycje niedrogowe spełniające warunki objęcia Procedurą mogą być procedowane również poza trybem posiedzeń Zespołu (poza Procedurą), poprzez indywidualne uzyskiwanie przez inwestorów opinii i uzgodnień poszczególnych biur i jednostek m.st. Warszawy, w tym zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, przed podpisaniem umowy wynikającej z art. 16 udp.

Inwestycje spełniające warunki objęcia Procedurą mogą być rozpatrzone przez Zespół po przedłożeniu przez inwestorów inwestycji niedrogowych wniosku o zawarcie umowy określającej szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych w trybie Zarządzenia nr 1715/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 19.10.2021 r. (w ramach Procedury), wraz z kompletem wymaganych załączników.

W skład załączników do wniosku wchodzi:

1) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) Projekt zagospodarowania działki przyległej do dróg publicznych, przy których realizowana będzie inwestycja niedrogowa,

3) Koncepcja obsługi komunikacyjnej inwestycji niedrogowej ze wskazaniem podstawowych parametrów i wymiarów takich jak szerokości pasów pieszych i jezdnych, promienie łuków, charakterystyczne rządne terenu itp. (skala: preferowana 1: 500, dopuszczalna 1: 1 000, opracowanie w kolorze, z legendą i podziałką liniową. Zakres obszarowy należy określić proporcjonalnie do przewidywanego wpływu inwestycji niedrogowej na układ komunikacyjny),

4) Opis inwestycji drogowej – budowy lub przebudowy dróg publicznych, planowanej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej,

5) Szacowane koszty planowanej budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego,

6) Uproszczony wykaz zieleni występującej w obszarze objętym Koncepcją obsługi komunikacyjnej, o której mowa w pkt. 3 powyżej, przedstawiony w formie tabelarycznej i rysunkowej (skala: 1:500, lub ew. 1:1 000), tj.:

    1. lokalizacje drzew wraz z określeniem pierśnicy (obwodu pni) i średnicy koron,
    2. powierzchnie zajmowane przez krzewy, grupy krzewów lub rabaty,
    3. sposób postępowania z każdym z wykazanych elementów (usunięcie/ zachowanie w terenie) wynikający z założeń ww. koncepcji.

 

7) Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora inwestycji niedrogowej do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z uzyskaniem umowy na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.

Za prawidłowo przygotowane materiały do rozpatrzenia przez Zespół uznaje się poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników, każdy w 2 egzemplarzach papierowych oraz w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej.

Materiały wymienione powyżej należy składać w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich, osobiście lub pocztą w formie papierowej wraz z nośnikiem danych z wersją elektroniczną. Wersję elektroniczną można również przesłać na adres zkn@zdm.waw.pl (temat: Zespół konsultacyjno-negocjacyjny – [nazwa inwestycji niedrogowej]).

Do czasu złożenia przez inwestorów inwestycji niedrogowych poprawnie przygotowanych materiałów, sprawa nie będzie rozpatrywana, tzn. skierowana do omówienia przez Zespół.

Treść Zarządzenia nr 1715/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 października 2021 roku w sprawie określenia zasad zawierania umów określających warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych oraz powołania zespołu ds. współpracy z inwestorami inwestycji niedrogowych: Zarządzenie nr 1715/2021 z dnia 19 października 2021 roku.

Powered by Projectic.pl