Windykacja opłat za postój – pytania i odpowiedzi - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Windykacja opłat za postój – pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Prawne aspekty opłaty dodatkowej są szczegółowo opisane w osobnej sekcji.

 • 1. Jaka jest właściwa kwota do zapłaty - 200 czy 300 zł?

  Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) wynosi 300 zł. W przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej lub daty otrzymania wezwania, jej wysokość została ustalona na 200 zł.

 • 2. Kiedy mogę złożyć reklamację?

  W ciągu 7 dni od dnia umieszczenia dokumentu opłaty dodatkowej na przedniej szybie pojazdu, otrzymania wezwania lub otrzymania monitu. Szczegóły składania reklamacji opisaliśmy osobno w sekcji „Reklamacje”.

 • 3. Czy reklamacja wstrzymuje 7-dniowy termin, w którym opłata ma obniżoną wysokość 200 zł?

  Nie. Warto jednak zaznaczyć, że uznanie reklamacji powoduje, że pieniądze zostaną zwrócone.

 • 4. Jak mogę sprawdzić, czy zostałem ukarany?

  Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej wysyłamy pocztą. Informacje o liczbie i wartości opłat dodatkowych obciążających dany pojazd z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój w SPPN, można również uzyskać:

  • wysyłając pytanie, ze skanem dowodu rejestracyjnego, na adres: windykacjasppn@zdm.waw.pl dołączając do e-maila skan dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich (ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • 5. Skąd ZDM ma wiedzę o własności pojazdu?

  Dane o właścicielu pojazdu pobierane są z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

  Przypominamy, że sprzedający zobowiązany jest do wyrejestrowania samochodu, a kupujący do zarejestrowania go w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia transakcji. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje brakiem aktualnych danych w rejestrach państwowych takich jak np. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Tym samym kolejne wezwania będą wystawiane na osobę, na którą samochód został zarejestrowany, czyli w tym przypadku – na osobę, która była dotychczasowym właścicielem samochodu.

 • 6. Otrzymałem wezwanie do zapłaty za postój samochodu, który sprzedałem. Co robić?

  Należy przesłać umowę kupna-sprzedaży na adres e-mail: windykacjasppn@zdm.waw.pl, pocztą na adres ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, lub złożyć osobiście w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich, pod tym samym adresem. Warto pamiętać, że wezwanie do zapłaty jest wysyłane do osoby, na którą zarejestrowany jest pojazd.

  Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami zbywca i nabywca pojazdu mają obowiązek w ciągu 30 dni zawiadomić właściwy wydział komunikacji o przeprowadzonej transakcji. Dopełnienie tego obowiązku pozwoli uniknąć opisanego kłopotu.

 • 7. O tym, że zostałem ukarany opłatą dodatkową, poinformowała mnie firma leasingowa. Czy możliwe jest zapłacenie niższej kwoty w wysokości 200 zł?

  Nie, jeśli minęło 7 dni od poinformowania osoby, na którą zarejestrowany jest pojazd.

 • 8. Użyczyłem pojazd innej osobie. Czy jest możliwość „przepisania” wezwania do opłaty dodatkowej?

  Tak. Do zapłaty za parkowanie zobowiązany jest korzystający z pojazdu. W przypadku jej braku, wezwanie do opłaty dodatkowej kierowane jest pocztą do osoby, na którą zarejestrowany jest pojazd.

  Ale taka osoba może wskazać tego, kto kierował pojazdem w dniu nałożenia opłaty dodatkowej. Właściciel powinien podać pełne dane użytkownika, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także dołączyć niezbędne dokumenty,  potwierdzające użyczenie pojazdu.

  Dokumenty można przesyłać na adres e-mail: windykacjasppn@zdm.waw.pl, pocztą na adres ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, lub złożyć osobiście w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich, pod tym samym adresem.

  Wzór oświadczenia użyczenia pojazdu [otwiera się w nowej karcie].

 • 9. Czy opłata dodatkowa może być rozłożona na raty lub umorzona?

  Tak, ale wyłącznie w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach. Szczegółowo opisaliśmy to w sekcji „Umorzenie, rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu”.

 • 10. Pobrano z mi z konta pieniądze na poczet opłaty dodatkowej. Dlaczego?

  Zarząd Dróg Miejskich powiadamia osobę, na którą zarejestrowany jest samochód (lub użytkownika, jeśli został wskazany) o wystawionej opłacie dodatkowej. W przypadku braku wpłaty wysyłane jest upomnienie, którego koszty obciążają zobowiązanego.

  Brak opłaty w ciągu kolejnych 7 dni powoduje wszczęcie z urzędu postępowania egzekucyjnego. ZDM wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje go do właściwego Urzędu Skarbowego.

  Właściciel samochodu (lub użytkownik, jeśli został wskazany) może kwestionować zasadność postępowania egzekucyjnego poprzez złożenie zarzutu do Zarządu Dróg Miejskich. Podstawy wniesienia zarzutu, terminy oraz sposób składania zarzutów wyjaśnia art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • 11. Kiedy opłata dodatkowa ulega przedawnieniu?

  Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.

  W przypadku postępowania egzekucyjnego, możliwe jest przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Powered by Projectic.pl