ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
03-01-2018

Usuwanie pojazdów

W przypadku podejrzenia, iż usunięto Państwu pojazd, w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Strażą Miejską m.st. Warszawy w celu ustalenia, czy rzeczywiście tak się stało i na jakiej podstawie.        

Telefon do straży miejskiej – 986

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY z dnia 20 czerwca 1997 r. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.; zwana dalej „ustawą”)

I. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela, na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty (zgodnie z art. 130a ustawy) w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. 

II. Pojazd może być również usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

c) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

III. Ponadto pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

IV.  Zgodnie z art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Z kolei art. 130a ust. 10 h stanowi, że koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania, ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Jednakże, zgodnie z ust. 10i tego artykułu, jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h. Zatem rozstrzygnięcie związane z odstąpieniem od usunięcia pojazdu dotyczy obowiązku solidarnego stron.

V. Podmioty uprawnione do wydania dyspozycji przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi:

1)  policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1–3 ustawy;  

2) strażnik gminny (miejski) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy;  

3) osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3 ustawy.

VI. Opłaty na rok 2018

Wysokość opłat na rok 2018 określa Uchwała nr LVIII/1519/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11799):

1) opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 

Lp.

 

Rodzaj pojazdu

Stawka kwotowa za usunięcie pojazdu (w złotych)

Stawka kwotowa za każdą dobę przechowywania pojazdu (w złotych)

  1.

Rower lub motorower

113,00

20,00

  2.

Motocykl

223,00

27,00

  3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 

486,00

40,00

  4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 

606,00

52,00

  5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t na parking strzeżony

857,00

75,00

  6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1263,00

136,00

UWAGA!!!

Wydanie pojazdu następuje:

a) zawsze po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu. Dowód wpłaty powinien zawierać:

- imię i nazwisko właściciela

- numer rejestracyjny pojazdu

WAŻNE: zgodnie z art. 270 § 1 Kodeksu karnego „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wpłaty można dokonać:

- na wskazany rachunek bankowy:

Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa:

Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 70 1030 1508 0000 0005 5005 9037

w tytule przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie „koszt usunięcia pojazdu: marka i numer rejestracyjny”.

- lub we wpłatomacie ZDM  ul. Chmielna 120, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15:30 (pon.-pt.)

b) po okazaniu zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wystawione przez podmiot (konkretny Oddział Straży Miejskiej lub jednostka Policji), który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 2 oraz 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie jest wymagane zezwolenie na odbiór pojazdu)

2) wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w trybie art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym:         

  Lp.

Rodzaj pojazdu

Wysokość kosztów w złotych za odstąpienie od usunięcia pojazdu

  1.

Rower lub motorower

57,00

  2.

Motocykl

112,00

  3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 

243,00

  4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 

303,00

  5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t na parking strzeżony

429,00

  6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

632,00

 

UWAGA !!!

Powyższe stawki dotyczą tylko i wyłącznie pojazdów, które usunięto, lub od których usunięcia odstąpiono w roku 2018. W przypadku odstąpień, które miały miejsce w latach wcześniejszych – obowiązują stawki z roku, w którym miało miejsce odstąpienie od usunięcia.

VII. Skutki nieodebrania pojazdu

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy, nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, iż Prezydent m.st. Warszawy w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, a koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną wyegzekwowane od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.

USUWANIE POJAZDÓW W TRYBIE ART. 50a USTAWY z dnia 20 czerwca 1997 r. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.; zwana dalej „ustawą”)

I. Pojazd może być usunięty z drogi zgodnie z art. 50a ustawy w przypadku:

Gdy jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, dyspozycje usunięcia pojazdu z drogi wydaje straż gminna (miejska) lub policja, natomiast koszt ponosi właściciel lub posiadacz. 

II. Skutki nieodebrania pojazdu:

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy, nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje uznaniem go za porzucony z zamiarem wyzbycia się, a sam pojazd przechodzi na własność gminy (Miasto Stołeczne Warszawa) z mocy ustawy. Nieopłacone koszty usunięcia pojazdu zostaną wyegzekwowane od jego właściciela w drodze postępowania cywilnego.  

III. Instrukcja postępowania przy odbiorze pojazdu:  

Warunkiem odbioru pojazdu jest okazanie na parkingu przez osobę uprawnioną:      

- dokumentu tożsamości;     

- dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji)

WAŻNE: Właściciel/posiadacz pojazdu zobowiązany jest pokryć koszty związane z usunięciem pojazdu.  

IV. Opłaty

Wpłaty można dokonać na wskazany rachunek bankowy:

Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa:

Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 92 1030 1508 0000 0005 5005 9126

w tytule przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie „koszt usunięcia pojazdu: marka i numer rejestracyjny”.

KONTAKT – ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Telefony kontaktowe (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30):

1) pojazdy usunięte w trybie art. 130a ustawy:      

22 55 89 268 lub 22 55 89 340 lub 22 55 89 270      

Fax: 22 55 89 296

2) pojazdy usunięte w trybie art. 50a ustawy:

22 55 89 261

Fax: 22 55 89 258 

3) Korespondencję należy kierować na:       

Zarząd Dróg Miejskich       

Wydział Usuwania Pojazdów       

ul. Chmielna 120      

00-801 Warszawa

Korespondencję elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: holowanie@zdm.waw.pl (korespondencja mailowa powinna zawierać: imię i nazwisko piszącego oraz jego dokładny adres. Mail nie może zawierać żadnych treści obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, itp., a jego forma, brzmienie i treść winna mieścić się w ogólnie przyjętych zasadach kultury i dobrego wychowania, a także wyraźnie wskazywać podnoszone kwestie/zarzuty).      

UWAGA!!!

Maile anonimowe oraz niespełniające któregokolwiek z powyższych warunków pozostaną bez odpowiedzi. 

GŁÓWNE NUMERY TELEFONÓW NA PARKINGI STRZEŻONE, NA KTÓRYCH UMIESZCZANE SĄ POJAZDY USUNIĘTE Z DRÓG M.ST. WARSZAWY

1) Dla pojazdów usuniętych z terenu lewobrzeżnej Warszawy: tel.: 535 352 855      

2) Dla pojazdów usuniętych z terenu prawobrzeżnej Warszawy: tel.: 666 382 738

ODWOŁANIA

Zastrzeżenia dotyczące zasadności czynności podjętych przez uprawnione podmioty na podstawie art. 130a i 50a ustawy – w przypadku wydania dyspozycji usunięcia pojazdów z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa – winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do straży miejskiej lub policji.

   

Straż Miejska m.st. Warszawa                                                 

ul. Młynarska 43/45                                                                  

00-170 Warszawa                                                                    

tel. 22 598-68-00                                                                      

 

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Prewencji

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

tel. 22 603-63-80

                                                                                                 

Zastrzeżenia dotyczące należności finansowych związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów należy kierować do Zarządu Dróg Miejskich.

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie