Realizacja zobowiązań w pasie drogowym - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Realizacja zobowiązań w pasie drogowym

Realizacja zobowiązań w pasie drogowym – przebudowy, zjazdy, drogi pożarowe, place budowy oraz obsługa komunikacyjna zaplecza budowy.

Grunty w pasie drogowym zarząd drogi może użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu.

Jeżeli umowa w trybie art. 16 udp zawiera zapisy dotyczące użyczenia terenu pasa drogowego na cele związane z realizacją inwestycji drogowej przekazanie terenu następuje na podstawie protokołu przekazania.

Z wnioskiem o przekazanie terenu (załącznik do umowy do pobrania na dole strony) należy się zwrócić do zarządu dróg miejskich powołując się na numer zawartej w trybie art. 16 udp umowy.

Wniosek o protokolarne przekazanie terenu pasa drogowego można dodatkowo wykorzystać do przekazania terenu pod roboty związane z remontem istniejącego układu drogowego (bez zmiany geometrii) po wcześniejszym uzyskaniu przez Inwestora od zarządcy drogi prawa do dysponowania terenem na cele budowlane (oświadczenie, porozumienie).

Zgodnie z art. 40 udp, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie, o którym mowa powyżej dotyczy:

  • prowadzenia robót w pasie drogowym;
  • umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych (np. drogi pożarowe);
  • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (zaplecza i place budowy oraz obsługa komunikacyjna zaplecza/placu budowy inwestycji niedrogowej)

Uchwała nr XXXI/666/2004

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, którą ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Stawki opłat reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2007 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Kontakt

  • Mokotów, Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła
  • Białołęka, Bielany, Praga Północ, Targówek, Żoliborz
  • Bemowo, Ochota, Śródmieście, Wola
  • Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy

Powered by Projectic.pl