Windykacja opłat za postój - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Windykacja opłat za postój

Płatności

Należności z tytułu opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) należy wpłacać:

na indywidualne konto dla danej opłaty, wskazane nad kodem kreskowym na Dokumencie Opłaty Dodatkowej (DOD). Dwanaście ostatnich cyfr w numerze tego konta pokrywa się z numerem DOD. W rubryce „tytuł” przelewu wystarczy adnotacja „Opłata dodatkowa”.

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia DOD albo w przypadku regulowania więcej niż jednej opłaty dodatkowej, należności te należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich (ZDM):

Bank Handlowy S.A. 17 1030 1508 0000 0005 5005 9118

Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wówczas wpisać numer rejestracyjny pojazdu lub numeru opłaty dodatkowej albo sygnaturę sprawy uwidocznioną w nagłówku otrzymanego wezwania/upomnienia.

Należność można także wpłacić (gotówką lub kartą bankową) w opłatomatach w siedzibie ZDM (ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa) – od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.

Dane do płatności dokonywanych z zagranicy:

SWIFT Code :           CITIPLPX

Bank:                          Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Adres:                         Senatorska 16, 00-923 Warszawa

IBAN i konto:            PL 17 1030 1508 0000 0005 5005 9118

tytuł przelewu:           Dokument opłaty dodatkowej nr ……………………….

W celu wyjaśnienia wszelkich kwestii dotyczących wpłat z tytułu opłat dodatkowych (np. błędnie opisany przelew, nadpłata, zwrot) prosimy o kontakt mailowy: windykacjaSPPN@zdm.waw.pl lub telefoniczny: 22 55 89 176 lub 22 55 89 352.

UWAGA

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Kontakt

Wydział Windykacji – windykacja przedegzekucyjna opłat dodatkowych SPPN (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30):

Wydział Windykacji – windykacja egzekucyjna opłat dodatkowych SPPN (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30):

Wydział Windykacji – windykacja egzekucyjna opłat za pojazdy usunięte z drogi (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30):

Wydział Windykacji – windykacja egzekucyjna opłat zasądzonych (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30):

Ze względu na prowadzone czynności windykacyjno-egzekucyjne, wszelkie wyjaśnienia, wnioski, skargi muszą być składane w formie pisemnej. Korespondencja przyjmowana jest:

 • za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: windykacjaSPPN@zdm.waw.pl
 • osobiście w Kancelarii ZDM w godz. 7.30-15.30
 • pocztą na adres:

Zarząd Dróg Miejskich,
Wydział Parkowania –  Zespół windykacji opłat dodatkowych SPPN
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

W korespondencji należy podać numer sygnatury sprawy (wezwania, upomnienia, tytułu wykonawczego), numer rejestracyjny pojazdu i załączyć do pisma dokumenty potwierdzające zawarte w nim informacje.

Korespondencja mailowa powinna zawierać: imię i nazwisko piszącego oraz jego dokładny adres. Jeśli stanowi ona odpowiedź na przesłane wezwanie do zapłaty lub upomnienie, powinna zawierać także sygnaturę danej sprawy. Mail nie może zawierać żadnych treści obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, itp. Jego forma, brzmienie i treść winna mieścić się w ogólnie przyjętych zasadach kultury i dobrego wychowania, a także wyraźnie wskazywać podnoszone kwestie/zarzuty. Dodatkowo musi on zawierać wyraźną zgodę na odpowiedź w formie mailowej.

Maile anonimowe oraz nie spełniające któregokolwiek z powyższych warunków pozostaną bez odpowiedzi.

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Dane Osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. Niepodanie danych – imienia, nazwiska oraz adresu – skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

Prawne aspekty opłaty dodatkowej

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
 • Zgodnie z art. 13f ust. 1. Ustawy o drogach publicznych za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu pobiera się opłatę dodatkową, której obowiązek uiszczenia ciąży na korzystającym z dróg publicznych. Wymóg wniesienia opłaty dodatkowej powstaje z mocy prawa – bez potrzeby konkretyzacji w drodze aktu indywidualnego, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych i innych rozstrzygnięć.
 • Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 250,00 zł.
 • Zarówno opłata za postój pojazdu, jak i opłata dodatkowa stanowią daninę publicznoprawną (opłata dodatkowa nie jest grzywną/mandatem karnym nakładanym za wykroczenie).
 • Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w art. 13f ust. 1 przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.
 • Zgodnie z art. 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – art. 2 § 1 pkt 5: „Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki: należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw”.

Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji, Zarząd Dróg Miejskich powiadamia właściciela/użytkownika pojazdu o istniejącym zadłużeniu z tytułu opłaty dodatkowej poprzez przesłanie wezwania oraz upomnienia.

 • Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 25 marca 2009 r., sygn. II SA/SZ 1032/08, istnieje domniemanie, iż kierującym pojazdem obowiązanym do wniesienia opłaty za postój pojazdu, a co za tym idzie opłaty dodatkowej, jest jego właściciel. W przypadku, gdy kierującym pojazdem była inna osoba niż właściciel, jest on obowiązany do wskazania tejże osoby z imienia, nazwiska, adresu zamieszkania jak i wskazać w jakim terminie osoba ta korzystała z pojazdu, w przeciwnym wypadku obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej obciąża właściciela pojazdu. Właściciel pojazdu może zwolnić się z obowiązku uiszczenia należności z tytułu opłat dodatkowych poprzez wskazanie osoby, której powierzył pojazd w danym dniu.

Organ nie jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, postępowania wyjaśniającego, poprzedzającego rozstrzygnięcie sprawy co do jej istoty. Wierzyciel ma prawo domniemywać, iż korzystającym z drogi publicznej był właściciel pojazdu i w związku z tym to na nim spoczywa obowiązek ponoszenia opłaty dodatkowej. Właściciel pojazdu podnosząc tę okoliczność musi udowodnić, przekonać organ, kto korzystał z drogi publicznej

 • Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Zaniechanie powyższych obowiązków skutkuje brakiem aktualnych danych w rejestrach państwowych, np. Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W przypadku zbycia pojazdu przed datą powstania opłaty dodatkowej konieczne jest przesłanie  do ZDM kopii dokumentu potwierdzającego ten fakt, zawierającego stosowną adnotację właściwego Wydziału Komunikacji o zawiadomieniu o zbyciu pojazdu.

Dokumenty dotyczące przeniesienia własności pojazdu lub wskazania faktycznego użytkownika pojazdu (wraz z danymi osobowo-adresowymi) należy przesłać na adres:

Zarząd Dróg Miejskich
Wydział Parkowania –  Zespół windykacji opłat dodatkowych SPPN
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

lub na adres email: windykacjaSPPN@zdm.waw.pl

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Powered by Projectic.pl