W zakresie dostępności technicznej, możliwości produkcyjnych, rozwiązań i innowacji parkomatów oraz ich sposobu montażu i serwisu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

W zakresie dostępności technicznej, możliwości produkcyjnych, rozwiązań i innowacji parkomatów oraz ich sposobu montażu i serwisu

W zakresie dostępności technicznej, możliwości produkcyjnych, rozwiązań i innowacji parkomatów oraz ich sposobu montażu i serwisu

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

 

 

1. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest m.in.:

1) zestawienie potrzeb i oczekiwań Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;
2) określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert;
3) uzyskanie przez Zarząd Dróg Miejskich wiedzy użytecznej przy formułowaniu zapisów specyfikacji warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, m.in. dotyczącej rodzaju urządzeń i zastosowanych w nich rozwiązań technicznych, sposobu montażu oraz problemów, jakie mogą wystąpić w tego typu rozwiązaniach;
4) określenie optymalnych kryteriów oceny ofert pożądanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia i najbardziej adekwatnych rozwiązań prawnych odnoszących się do ewentualnej przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) identyfikacja kosztów udzielenia zamówienia publicznego oraz ewentualnych ryzyk kontraktowych i ich rozkładu pomiędzy strony umowy oraz analizy możliwych sposobów ich ograniczenia.

3. Określenie przedmiotu Wstępnych Konsultacji Rynkowych:

Przedmiotem konsultacji rynkowych jest rozpoznanie rynku w zakresie dostępności technicznej, możliwości produkcyjnych, rozwiązań i innowacji parkomatów oraz ich sposobu montażu i serwisu. W konsekwencji ZDM planuje wypracowanie najlepszego rozwiązania dla dostawy, montażu, uruchomienia oraz pełnienia funkcji operatora parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w m.st. Warszawa.

4. Zasady zgłoszenia udziału:

1) wniosek o dopuszczenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, sporządzony do niniejszego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji rynkowych, należy przesłać do dnia 11 lipca (wtorek) 2023 r. do godziny 12:00.

2) wniosek należy przesłać mailowo na adres konsultacjerynkowe@zdm.waw.pl
lub złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje Rynkowe – Parkomaty”.

5. Zasady prowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych

Zapraszający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na podany przez Uczestnika adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej. Potwierdzeniem doręczenia korespondencji wysłanej w drodze:
1) pisemnej (za pośrednictwem operatora pocztowego) – jest potwierdzenie doręczenia
korespondencji adresatowi;
2) elektronicznej – jest data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia – przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym Zapraszającego.

6. Warunki udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

Do Wstępnych Konsultacji Rynkowych zostają zaproszeni Uczestnik/Uczestnicy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie:
1) produkcji parkomatów;
2) montażu oraz serwisie parkomatów;
3) prowadzenia obsługi Płatnego Parkowania Strefy przez okres minimum 24 miesięcy;
4) wdrożenia zaawansowanych systemów technologii informatycznych;
5) kontroli wnoszenia i poboru opłat za postój pojazdów.

Uczestnik musi dołączyć do wniosku broszury informacyjne, certyfikaty, referencje lub inne informacje techniczne, które pozwolą na wstępną weryfikację przez Zapraszającego spełnienia warunków udziału w konsultacjach.

W wyjątkowych sytuacjach Zapraszający może dopuścić do udziału w konsultacjach rynkowych Uczestnika/Uczestników nie spełniających warunków określonych w pkt. 6, o ile taki Uczestnik/Uczestnicy wykażą, iż posiadają szczególnie istotne informacje, przydatne w niniejszych konsultacjach.

Uczestnik/Uczestnicy zainteresowani udziałem w konsultacjach rynkowych składają wniosek o dopuszczenie do udziału w konsultacjach rynkowych w terminie i sposobie określonym w Ogłoszeniu.
Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika/Uczestników.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika/Uczestników z udziału we konsultacjach rynkowych, jeżeli ich dalszy udział w istotny sposób utrudnia jego prowadzenie.

7. Zastrzeżenie prawa

Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zaproszenia do negocjacji w celu zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360 ze zm.), nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.). Udział w konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się przez Uczestników w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne ani nie gwarantuje dopuszczenia do udziału w takim postępowaniu.

Udział w konsultacjach rynkowych nie uprawnia Uczestnika/Uczestników do dochodzenia jakikolwiek roszczeń od Zarządu Dróg Miejskich, w szczególności w zakresie dopuszczenia Uczestnika/Uczestników do postępowania, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo dopuszczenia w postępowaniu rozwiązań ofertowych przez Uczestnika/Uczestników.

Udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również nie stanowi podstawy wykluczenia Uczestnika/Uczestników z postępowania, będącego przedmiotem konsultacji.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl