Wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu narzędzi do monitorowania stanu pracy i zarządzania infrastrukturą oświetleniową - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu narzędzi do monitorowania stanu pracy i zarządzania infrastrukturą oświetleniową

Wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu narzędzi do monitorowania stanu pracy i zarządzania infrastrukturą oświetleniową

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej (mailowej) z adnotacją:
„Wstępne konsultacje rynkowe, których przedmiotem jest wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu narzędzi do monitorowania stanu pracy i zarządzania infrastrukturą oświetleniową”.

1. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

2. Celem wstępnych Konsultacji rynkowych jest m.in.

 1. zestawienie potrzeb i oczekiwań Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z możliwościami technicznymi i formalnymi potencjalnych podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania i sterowania systemami oświetlenia ulicznego.
 2. określenie parametrów wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert;
 3. uzyskanie przez Zarząd Dróg Miejskich wiedzy użytecznej przy formułowaniu zapisów specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i postanowień wzoru umowy.

3. Określenie przedmiotu wstępnych Konsultacji rynkowych

Celem Konsultacji rynkowych jest rozpoznanie rynku w zakresie możliwych rozwiązań dotyczących wdrożenia i utrzymania zintegrowanego systemu narzędzi do monitorowania stanu pracy i zarządzania infrastrukturą oświetleniową.

4. Zasady zgłoszenia udziału

 1. wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, należy przesłać do dnia 28.04.2023 r. do godziny 16:00.
 2. wniosek należy przesłać mailowo na adresy j.miernik@zdm.waw.pl i d.drop@zdm.waw.pl z dopiskiem „Wstępne konsultacje rynkowe, których przedmiotem jest wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu narzędzi do monitorowania stanu pracy i zarządzania infrastrukturą oświetleniową”.

5. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 1. Zapraszający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysyłanej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Potwierdzeniem doręczenia korespondencji elektronicznej – jest data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia – przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym Uczestnika.
 2. Zapraszający może decydować o różnych formach konsultacji z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku ze wstępnymi konsultacjami rynkowymi, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. Wstępne konsultacje rynkowe mogą przybrać w szczególności formę:
  1. wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
  2. spotkania w siedzibie Zamawiającego;
  3. spotkania w formie wideokonferencji na platformie komunikacyjnej.

Wstępne konsultacje rynkowe odbywają się na określony przez Zapraszającego temat oraz w określonych przez Zapraszającego trybie i terminach.

6. Warunki udziału we wstępnych Konsultacjach rynkowych

Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych składają wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w terminie i sposobie określonym w Ogłoszeniu. Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestników. Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, jeżeli ich dalszy udział w istotny sposób utrudnia jego prowadzenie

7. Zastrzeżenie prawne

Niniejsza Informacja stanowi informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie, o której mowa w przepisie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zaproszenia do negocjacji w celu zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie uprawnia Uczestników do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zarządu Dróg Miejskich, w szczególności w zakresie dopuszczenia Uczestników do Postępowania, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo dopuszczenia w Postępowaniu rozwiązań oferowanych przez Uczestników.

Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również nie stanowi podstawy wykluczenia Uczestników z Postępowania, będącego przedmiotem niniejszych wstępnych konsultacji rynkowych.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl