Karta N+, Powstańca, Honorowa - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Karta N+, Powstańca, Honorowa

Do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego uprawnieni są posiadacze Karty N+, Karty Powstańca i Karty Honorowej. Karty są wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich.

 

 

 

 

 

 

Karta N+

Przysługuje:

1) kierującym:

 • legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz kartą parkingową,
 • będącym właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilnoprawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony;

2) kierującym rodzicom i opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych:

 • legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, oraz kartą parkingową,
 • niezdolnych do samodzielnej egzystencji w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),

w celu przewozu tych osób niepełnosprawnych samochodem osobowym lub innym pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, którego ww. rodzice są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną.

Karta N+ wraz z kartą parkingową, wyłożone za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia (hologram) oraz umożliwiający odczytanie numeru i daty ważności, uprawniają do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

UWAGA

wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii kart nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu!

Informacje o Karcie Parkingowej

Wydawanie Kart N+

Karta N+ wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30.

Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283.

Niezbędne dokumenty

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość składającego wniosek i podopiecznego w przypadku kierujących rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, oraz kartą parkingową, niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 • prawo jazdy wnioskodawcy;
 • dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wydana „Karta N+”;
 • odpłatna umowa cywilnoprawna lub umowa użyczenia zawarta w formie aktu notarialnego, dotyczące pojazdu, na który ma być wydana „Karta N+”, zawarte przez wnioskodawcę występującego o wydanie tej karty – w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego;
 • ważna Karta Parkingowa osoby niepełnosprawnej wydana przez uprawniony organ (wydana po 30 czerwca 2014 r.);
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek do wydania karty parkingowej;
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez właściwego lekarza specjalistę, stwierdzające zdolność osoby uprawnionej do kierowania pojazdami samochodowymi w ruchu drogowym – jeżeli orzeczenie kierującej osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w pkt 6, jako przyczynę niepełnosprawności wskazuje symbol 04-O (choroby narządu wzroku);

oraz – w uzasadnionych przypadkach – inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Ważność Karty N+

Kartę N+ wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Zmiana pojazdu

UWAGA

W przypadku zmiany pojazdu, należy zwrócić dotychczasową Kartę N+ oraz wystąpić o wystawienie nowej Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty.

Zbliżanie się daty końca ważności Karty N+

O nową Kartę N+ można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty. Należy przedstawić komplet wymaganych dokumentów.

Utrata Karty N+

W przypadku zgubienia Karty N+, należy bez zbędnej zwłoki wystąpić o duplikat Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty. Duplikat może być wydany tylko na ten sam pojazd.


Karta Powstańca

Karta Powstańca wydawana jest uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Karta Powstańca wyłożona w pojeździe za przednią szybą (w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia i umożliwiający odczytanie numeru i terminu ważności), uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

UWAGA

wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii Karty nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu.

Wydawanie Kart Powstańca

Karta Powstańca wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30.

Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283.

Niezbędne dokumenty

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość składającego wniosek uczestnika Powstania Warszawskiego;
 • odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacja związku zrzeszającego uczestników Powstania Warszawskiego;
 • oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Ważność Karty Powstańca

Kartę Powstańca wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Zbliżanie się daty końca ważności Karty Powstańca

O nową Kartę Powstańca można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty. Należy przedstawić komplet wymaganych dokumentów.


Karta Honorowa

Karta Honorowa wydawana jest uczestnikom walk o Warszawę w latach 1939-1945 (innych niż Powstanie Warszawskie).

Karta Honorowa wyłożona w pojeździe za szybą (w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia i umożliwiający odczytanie numeru i terminu ważności) uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

UWAGA

wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii Karty nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu.

Wydawanie Kart Honorowych

Karta Honorowa wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30.

Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283.

Niezbędne dokumenty

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość składającego wniosek uczestnika walk o Warszawę w latach 1939-1945 (innych niż Powstanie Warszawskie);
 • odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacja odznaczenia wojskowego „Medal za Warszawę 1939-1945”;
 • oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Ważność Karty Honorowej

Kartę Honorową wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Zbliżanie się daty końca ważności Karty Honorowej

O nową Kartę Honorową można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty. Należy przedstawić komplet dokumentów.

Powered by Projectic.pl