Karta N+, Powstańca, Honorowa - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Karta N+, Powstańca, Honorowa

Do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego uprawnieni są posiadacze Karty N+, Karty Powstańca i Karty Honorowej. Karty są wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Od września 2020 r. Karta Powstańca i Karta Honorowa zyskały znaczniki w postaci naklejek RFID, dzięki którym e-kontrola automatycznie rozpoznaje pojazdy, którymi poruszają się osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do parkowania w SPPN.

Dodatkowo od września 2020 r. Karty N+ nie są wydawane już w wersji papierowej. Miejsce Karty N+ zajął tag RFID naklejony na kartę parkingową. Dotychczasowe Karty N+ nie tracą jednak przedwcześnie swojej ważności i nie ma obowiązku ich natychmiastowej wymiany na nowe. Podstawową zaletą nowego rozwiązania jest to, że osoba posiadająca uprawnienia wynikające z dwóch kart musi wyłożyć za szybę tylko jeden dokument.

Tag RFID to cienka, lecz trwała naklejka znajdująca się na karcie. Każda ma zaprogramowany indywidualnie numer i jest zabezpieczona informatycznie, w sposób uniemożliwiających jej podrobienie.

O wydanie Karty N+, Karty Powstańca lub Karty Honorowej można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika

W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy przedstawić dokument udzielonego pełnomocnictwa oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu), na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, lub w siedzibie ZDM ul. Chmielna 120 (opłatomat dostępny w godz. 7:30 – 15:30).

Karta N+

Przysługuje:

1) osobom z niepełnosprawnościami:

 • legitymującym się kartą parkingową,
 • będącym właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilnoprawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony;

2) kierującym rodzicom i opiekunom prawnym osób z  niepełnosprawnościami:

 • legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, oraz kartą parkingową,
 • niezdolnych do samodzielnej egzystencji w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

W celu przewozu tych osób z niepełnosprawnościami samochodem osobowym lub innym pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, którego ww. rodzice lub opiekunowie prawni są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną.

Karta parkingowa wraz z naklejką RFID, będącą kartą N+, wyłożona za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia (hologram) oraz umożliwiająca odczytanie numeru i daty ważności, uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

Należy umieścić za szybą oryginał Karty

Wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii karty z naklejką RFID nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu.

Więcej informacje o Karcie Parkingowej

Strona internetowa Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydawanie Kart N+

Karta N+ (w postaci naklejki RFID na kartę parkingową) wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30.

Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283

Niezbędne dokumenty

 • dowód osobisty lub inny dokument z numerem ewidencyjnym Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) potwierdzający tożsamość składającego wniosek i podopiecznego w przypadku kierujących rodziców lub opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, oraz kartą parkingową, niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 • prawo jazdy wnioskodawcy w przypadku składania wniosku przez kierujących rodziców i opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami;
 • dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wydana „Karta N+”;
 • odpłatna umowa cywilnoprawna lub umowa użyczenia zawarta w formie aktu notarialnego (a nie notarialnie potwierdzonymi podpisami), dotyczące pojazdu, na który ma być wydana „Karta N+”, zawarte przez wnioskodawcę występującego o wydanie tej karty – w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego;
 • jeden z poniższych dokumentów:
  pierwsza strona zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni,
  poświadczona przez właściwy urząd skarbowy w Warszawie,
  LUB
  w przypadku rozliczenia podatku PIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wydrukowana pierwsza strona zeznania PIT w roku poprzednim oraz wydrukowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
  LUB
  zaświadczenie wydane
  przez urząd skarbowy,
  potwierdzające złożenie w roku poprzednim zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego;
 • ważna Karta Parkingowa osoby z  niepełnosprawnościami wydana przez uprawniony organ (wydana po 30 czerwca 2014 r.);
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek do wydania karty parkingowej – dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami;

oraz – w uzasadnionych przypadkach – inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Karta N+ przysługuje wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. Osoby z niepełnosprawnościami nierozliczające podatku w Warszawie mogą w korzystać z bezpłatnego postoju na tzw. kopertach, wykładając za szybą kartę parkingową.

Ważność Karty N+

Kartę N+ wydaje się na okres nieprzekraczający pięciu lat.

Zmiana pojazdu

W przypadku zmiany pojazdu, należy zwrócić dotychczasową Kartę N+ oraz wystąpić o wystawienie nowej Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty.

Zbliżanie się daty końca ważności Karty N+

O nową Kartę N+ można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty. Należy przedstawić komplet wymaganych dokumentów.

Utrata Karty N+

W przypadku zgubienia Karty N+, należy bez zbędnej zwłoki wystąpić o duplikat Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty. Duplikat może być wydany tylko na ten sam pojazd.


Karta Powstańca

Karta Powstańca wydawana jest uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Zdjęcie przykładowej karty powstańca.

Zdjęcie przykładowej Karty Powstańca.

Karta Powstańca (z naklejką RFID) wyłożona w pojeździe za przednią szybą (w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia i umożliwiający odczytanie numeru i terminu ważności), uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

Należy umieścić za szybą oryginał Karty

Wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii Karty nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu.

Wydawanie Kart Powstańca

Karta Powstańca wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30.

Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283

Niezbędne dokumenty

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość z numerem ewidencyjnym Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) składającego wniosek uczestnika Powstania Warszawskiego;
 • odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacja związku zrzeszającego uczestników Powstania Warszawskiego;
 • oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Ważność Karty Powstańca

Kartę Powstańca wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Zbliżanie się daty końca ważności Karty Powstańca

O nową Kartę Powstańca można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty. Należy przedstawić komplet wymaganych dokumentów.

Utrata Karty Powstańca

W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Powstańca, należy bez zbędnej zwłoki wystąpić o duplikat Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty. Do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie.


Karta Honorowa

Karta Honorowa wydawana jest uczestnikom walk o Warszawę w latach 1939-1945 (innych niż Powstanie Warszawskie) oraz Honorowym Obywatelom m.st. Warszawy.

Zdjęcie przykładowej karty honorowej.

Zdjęcie przykładowej karty honorowej.

Karta Honorowa (z naklejką RFID) wyłożona w pojeździe za szybą (w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia i umożliwiający odczytanie numeru i terminu ważności) uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

Należy umieścić za szybą oryginał Karty

Wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii Karty nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu.

Wydawanie Kart Honorowych

Karta Honorowa wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30.

Telefon kontaktowy: 22 55 89 283

Niezbędne dokumenty

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość z numerem ewidencyjnym Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) składającego wniosek uczestnika walk o Warszawę w latach 1939-1945 (innych niż Powstanie Warszawskie);
 • odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacja odznaczenia wojskowego „Medal za Warszawę 1939-1945”;
 • oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Ważność Karty Honorowej

Kartę Honorową wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Zbliżanie się daty końca ważności Karty Honorowej

O nową Kartę Honorową można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty. Należy przedstawić komplet dokumentów.

Utrata Karty Honorowej

W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Honorowej, należy bez zbędnej zwłoki wystąpić o duplikat Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty. Do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Powered by Projectic.pl