Karta Powstańca - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Karta Powstańca

Karta Powstańca wydawana jest uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Zdjęcie przykładowej karty powstańca.

Zdjęcie przykładowej Karty Powstańca.

Karta Powstańca z naklejką RFID wyłożona w pojeździe za przednią szybą w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia i umożliwiający odczytanie numeru i terminu ważności, uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

Należy umieścić za szybą oryginał Karty Powstańca

Wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii karty nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu.

Wydawanie Karty

Karta Powstańca wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi.

  • Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, pokój nr 10 (parter)
  • Od poniedziałku do piątku, w godz 8.00-14.30.
  • Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283

wydanie można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika

W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy przedstawić dokument udzielonego pełnomocnictwa oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). Opłata na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, lub w siedzibie ZDM ul. Chmielna 120 (opłatomat dostępny w godz. 7:30 – 15:30).

Niezbędne dokumenty

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość z numerem ewidencyjnym Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) składającego wniosek uczestnika Powstania Warszawskiego;
  • odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacja związku zrzeszającego uczestników Powstania Warszawskiego;
  • oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Jedna osoba – jedna karta

Jednemu uprawnionemu może być wydana tylko jedna karta
– albo Karta Honorowa, albo Karta Powstańca, albo Karta N+.

Jaka jest data ważności Karty

Kartę Powstańca wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

Co zrobić gdy kończy się ważność Karty

O nową Kartę Powstańca można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty. Należy przedstawić komplet wymaganych dokumentów. Przed otrzymaniem nowej karty poprzednio wydany egzemplarz powinien zostać zwrócony.

Co zrobić w przypadku utraty Karty

W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Powstańca, należy bez zbędnej zwłoki wystąpić o duplikat Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty. Do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Powered by Projectic.pl