Karta N+ - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Karta N+

Ta karta przysługuje:

 • osobom z niepełnosprawnościami:
  • legitymującym się kartą parkingową,
  • będącym właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilnoprawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony;
 • kierującym rodzicom i opiekunom prawnym osób z  niepełnosprawnościami:
  • legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, oraz kartą parkingową,
  • niezdolnych do samodzielnej egzystencji w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

W celu przewozu tych osób z niepełnosprawnościami samochodem osobowym lub innym pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, którego ww. rodzice lub opiekunowie prawni są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną.

Należy umieścić za szybą oryginał Karty N+

Wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii karty z naklejką RFID nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu.

Karta parkingowa wraz z naklejką RFID, będącą kartą N+, wyłożona za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia (hologram) oraz umożliwiająca odczytanie numeru i daty ważności, uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

Więcej informacji
o Karcie Parkingowej

 

Zapraszamy na stronę internetową
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydawanie Karty N+

Karta N+ (w postaci naklejki RFID na kartę parkingową) wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30.

Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283

wydanie można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika

W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy przedstawić dokument udzielonego pełnomocnictwa oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). Opłata na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, lub w siedzibie ZDM ul. Chmielna 120 (opłatomat dostępny w godz. 7:30 – 15:30).

Wymagane dokumenty

 •  w przypadku osoby niepełnosprawnej rozliczającej w poprzednim roku podatek PIT w Warszawie:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL
  • dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wydana karta „N+”
  • w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego – odpłatna umowa cywilno-prawną lub umowa użyczenia zawarta w formie aktu notarialnego dotyczące pojazdu, na który ma być wydana karta „N+”, zawarta przez wnioskodawcę występującego o wydanie tej karty
  • ważna karta parkingowa wydana przez uprawniony organ dla osoby niepełnosprawnej
  • jeden z poniższych dokumentów:
   • pierwsza strona PIT za rok poprzedni, poświadczona przez właściwy urząd skarbowy w Warszawie (opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie);
   • w przypadku rozliczenia podatku PIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-PIT) – pierwsza strona PIT za rok poprzedni z wygenerowanym numerem dokumentu wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO)
   • zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie w roku poprzednim zeznania PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego

Akceptowane są następujące zeznania podatkowe:
PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A.

  •  inne dokumenty, jeżeli ww. nie potwierdzają w pełni danych i informacji wynikających z wniosku.
 • w przypadku rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej rozliczającego w poprzednim roku podatek PIT w Warszawie:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL;
  • prawo jazdy składającego wniosek
  • dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), na który ma być wydana karta „N+”
  • w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego – odpłatna umowa cywilno-prawną lub umowa użyczenia zawarta w formie aktu notarialnego dotyczące pojazdu, na który ma być wydana karta „N+”, zawarta przez wnioskodawcę występującego o wydanie tej karty
  • ważna karta parkingowa wydana przez uprawniony organ dla osoby niepełnosprawnej
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnoprawności w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawierające wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 9 tej ustawy
  • jeden z poniższych dokumentów:
   • pierwsza strona PIT za rok poprzedni, poświadczona przez właściwy urząd skarbowy w Warszawie (opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie)
   • w przypadku rozliczenia podatku PIT za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-PIT) – pierwsza strona PIT za rok poprzedni z wygenerowanym numerem dokumentu wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO)
   • zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie w roku poprzednim zeznania PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

Akceptowane są następujące zeznania podatkowe:
PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A.

  • inne dokumenty, jeżeli ww. nie potwierdzają w pełni danych i informacji wynikających z wniosku.

Karta N+ przysługuje wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni.
Osoby z niepełnosprawnościami nierozliczające podatku w Warszawie mogą w korzystać z bezpłatnego postoju na tzw. kopertach, wykładając za szybą kartę parkingową.”

Jedna osoba – jedna karta

Jednemu uprawnionemu może być wydana tylko jedna karta
– albo Karta Honorowa, albo Karta Powstańca, albo Karta N+.

Jaka jest data ważności karty

Kartę N+ wydaje się na okres nieprzekraczający pięciu lat.

CO ZROBIĆ GDY KOŃCZY SIĘ WAŻNOŚĆ KARTY

O nową Kartę N+ można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty. Należy przedstawić komplet wymaganych dokumentów. Przed otrzymaniem nowej karty poprzednio wydany egzemplarz powinien zostać zwrócony.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY KARTY

W przypadku zgubienia Karty N+, należy bez zbędnej zwłoki wystąpić o duplikat Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty. Duplikat może być wydany tylko na ten sam pojazd.

Zmiana pojazdu

W przypadku zmiany pojazdu, należy zwrócić dotychczasową Kartę N+ oraz wystąpić o wystawienie nowej Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty.

Powered by Projectic.pl