Karta Honorowa - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Karta Honorowa

Karta Honorowa wydawana jest uczestnikom walk o Warszawę w latach 1939-1945 (innych niż Powstanie Warszawskie), Honorowym Obywatelom Warszawy oraz działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w Warszawie.

Karta Honorowa z naklejką RFID wyłożona w pojeździe za szybą w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia i umożliwiający odczytanie numeru i terminu ważności uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

Od 16 listopada 2023 r. został wprowadzony nowy wzór Karty Honorowej w formie wygodnej zawieszki. Osoby, które mają wydane uprawnienia wg poprzedniego wzoru, nie muszą jednak dokonywać żadnej zmiany posiadanego dokumentu. Mogą korzystać z przysługującego im uprawnienia w terminie, który jest wskazany na danej karcie. W przypadku utraty karty lub konieczności przedłużenia uprawnień zostanie wydana karta już według nowego wzoru.

Zdjęcia przykładowej Karty Honorowej. Żółto-czerwona kartka z napisani (numer, data ważności, typ karty). Dwa wzory. Po lewej stary (zalaminowana kartka). Po prawej nowy (w formie zawieszki na lusterko).

Zdjęcia przykładowej Karty Honorowej. Po lewej – stary wzór. Po prawej – nowy wzór.

Należy umieścić za szybą oryginał Karty Honorowej

Wyłożenie w pojeździe za szybą kserokopii karty nie zwalnia z opłaty za postój pojazdu.

Wydawanie Karty

Karta Honorowa wydawana jest bezpłatnie, na wniosek uprawnionego użytkownika drogi.

 • Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, pokój nr 10 (parter)
 • Od poniedziałku do piątku, w godz 8.00-14.30.
 • Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283

wydanie można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika

W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy przedstawić dokument udzielonego pełnomocnictwa oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). Opłata na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, lub w siedzibie ZDM ul. Chmielna 120 (opłatomat dostępny w godz. 7:30 – 15:30).

Niezbędne dokumenty

 • w przypadku uczestnika (po stronie koalicji antyhitlerowskiej) innych walk o Warszawę w latach 1939-1945:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL;
  • odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych lub legitymacja odznaczenia wojskowego „Medal za Warszawę 1939-1945”;
  •  oraz inne dokumenty, jeżeli ww. nie potwierdzają w pełni danych i informacji wynikających z wniosku;
 • w przypadku Honorowego Obywatela m.st. Warszawy:
  •  dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL;
  • Legitymacja Honorowego Obywatela m.st. Warszawy;
  • oraz inne dokumenty, jeżeli ww. nie potwierdzają w pełni danych i informacji wynikających z wniosku;
 • w przypadku działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w Warszawie:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL;
  • legitymacja wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388 z późn. zm.);
  • oraz inne dokumenty, jeżeli ww. nie potwierdzają w pełni danych i informacji wynikających z wniosku.

Jedna osoba – jedna karta

Jednemu uprawnionemu może być wydana tylko jedna karta
– albo Karta Honorowa, albo Karta Powstańca, albo Karta N+.

Jaka jest data ważności karty

Kartę Honorową wydaje się na okres nieprzekraczający trzech lat.

CO ZROBIĆ GDY KOŃCZY SIĘ WAŻNOŚĆ KARTY

O nową Kartę Honorową można wnioskować nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej Karty. Należy przedstawić komplet dokumentów. Przed otrzymaniem nowej karty poprzednio wydany egzemplarz powinien zostać zwrócony.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY KARTY

W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Honorowej, należy bez zbędnej zwłoki wystąpić o duplikat Karty, przedstawiając niezbędne dokumenty. Do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Powered by Projectic.pl