OCENA STANU EKSPLOATACYJNEGO DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE WRAZ Z OKRESOWĄ KONTROLĄ DRÓG W LATACH 2023-2027 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

OCENA STANU EKSPLOATACYJNEGO DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE WRAZ Z OKRESOWĄ KONTROLĄ DRÓG W LATACH 2023-2027

OCENA STANU EKSPLOATACYJNEGO DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE WRAZ Z OKRESOWĄ KONTROLĄ DRÓG W LATACH 2023-2027

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy kierować wyłącznie w formie elektronicznej (mailowej) i opatrzyć dopiskiem: „Wstępne konsultacje rynkowe których przedmiotem jest „Ocena stanu eksploatacyjnego dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wraz z okresową kontrolą dróg w latach 2023-2027”

1. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019).

2. Celem wstępnych Konsultacji rynkowych jest m.in.:

 1. skonfrontowanie potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;
 2. określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert;
 3. uzyskanie przez Zarząd Dróg Miejskich wiedzy użytecznej przy formułowaniu zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

3. Określenie przedmiotu wstępnych Konsultacji rynkowych:

Celem Konsultacji rynkowych jest m. in. rozpoznanie rynku w zakresie możliwości realizacyjnych potencjalnych wykonawców w zakresie oceny stanu eksploatacyjnego dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wraz z okresową kontrolą dróg w latach 2023-2027.

4. Zasady zgłoszenia udziału:

 1. wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych Konsultacjach rynkowych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia wstępnych Konsultacji rynkowych, należy przesłać do dnia 21.06.2023 r. do godziny 12:30
 2. wniosek należy przesłać mailowo na adres k.graczyk@zdm.waw.pl oraz urd@zdm.waw.pl z dopiskiem „Wstępne konsultacje rynkowe których przedmiotem jest Ocena stanu eksploatacyjnego dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wraz z okresową kontrolą dróg w latach 2023-2027.

5. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 1. Zapraszający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysyłanej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Potwierdzeniem doręczenia korespondencji elektronicznej – jest data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia – przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym Uczestnika.
 2. Zapraszający może decydować o różnych formach konsultacji z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku ze wstępnymi konsultacjami rynkowymi, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników. Wstępne konsultacje rynkowe mogą przybrać w szczególności formę
  • a) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
  • b) spotkania w siedzibie Zamawiającego;
  • c) spotkania w formie wideokonferencji na platformie komunikacyjnej.

Wstępne konsultacje rynkowe odbywają się na określony przez Zapraszającego temat oraz w określonych przez Zapraszającego trybie i terminach.

6. Warunki udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

Uczestnicy zainteresowani udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych składają wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w terminie i sposobie określonym w Ogłoszeniu. Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestników. Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, jeżeli ich dalszy udział w istotny sposób utrudnia jego prowadzenie.

Do wstępnych konsultacji rynkowych zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie bieżącego utrzymania dróg, przy współpracy z administracją publiczną.

7. Zastrzeżenie prawne

Niniejsza Informacja stanowi informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie, o której mowa w przepisie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zaproszenia do negocjacji w celu zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie uprawnia Uczestników do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zarządu Dróg Miejskich, w szczególności w zakresie dopuszczenia Uczestników do Postępowania, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo dopuszczenia w Postępowaniu rozwiązań oferowanych przez Uczestników.

Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również nie stanowi podstawy wykluczenia Uczestników z Postępowania, będącego przedmiotem niniejszych wstępnych konsultacji rynkowych.

Powered by Projectic.pl