ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
27-02-2018

Abonament mieszkańca

Abonament mieszkańca upoważnia do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Został on wprowadzony Uchwałą Rady Warszawy (§ 6 uchwały nr XXXVI/1077/2008 Rady m. st. Warszawy z dn. 26 czerwca 2008 r. – Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868 z późn. zm.) i kosztuje 30 zł rocznie.

wg stanu na 26.12.2017 r.

Kto może otrzymać abonament?

Abonament może otrzymać osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN),
 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.


Wnioskować o wydanie abonamentu możesz osobiście lub przez pełnomocnika. W tym drugim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł, na konto Urzędu Dzielnicy Wola – nr rachunku bankowego: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045, lub w siedzibie ZDM ul. Chmielna 120 (opłatomat dostępny w godz. 7:30- 18:00).

Gdzie załatwia się abonament?

Na podstawie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy oraz porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich i Zarządem Transportu Miejskiego, sprawy związane z abonamentem mieszkańca załatwiane są w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, tj. :

 • Żelazna 61 (siedziba ZTM, pon. - pt.: 7:00 - 20:00)                                                           
 • Lotnisko Chopina (pon. - niedz.: 07:00 - 20:00)                         
 • Dworzec Wschodni – Lubelska (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Dworzec Centralny (pon. - niedz.: 6:00 - 22:00)
 • Dworzec Zachodni (pon. - niedz.: 7:00 - 20:00)
 • C.H. Blue City (pon. - niedz.: 11:00 - 19:00)                                                    
 • Metro Imielin - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Służew - linia  M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 8:30 - 15:30)
 • Metro Politechnika - linia M1 (pon. - pt. 07:00-20:00; sob.: 10:00-17:00)
 • Metro Centrum - linia M1 (pon. - sob.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Świętokrzyska - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Świętokrzyska 2 - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Ratusz-Arsenał - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00; sob.: 9:00 - 16:00)
 • Metro Dworzec Gdański - linia M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00)
 • Metro Plac Wilsona - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Marymont - linia M1 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Młociny - linia M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 09:30 - 16:30)
 • Metro Rondo ONZ - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Stadion Narodowy - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Dworzec Wileński - linia M2 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 08:00 - 15:00)

Potrzebne dokumenty

Wnioskując o wydanie abonamentu należy przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydane przez właściwy organ; adres ten może zostać przez nas zweryfikowany w bazie ewidencji ludności (CRBDEL);
 • dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), potwierdzający własność lub współwłasność pojazdu, na który ma być wydany abonament. W dowodzie rejestracyjnym sprawdzamy ponadto informacje o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju pojazdu;
 • odpłatną umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami). Muszą one dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarte przez osobę występującą o wydanie abonamentu (w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu);
 • inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.


Na podstawie tych dokumentów pracownik POP ZTM wypełnia wniosek w systemie obsługi SPPN, drukuje go i przedkłada do podpisu osoby ubiegającej się o abonament.

Uwaga: przedłożenie prawa jazdy nie jest wymagane.

Pracownicy obsługi wykonają kopię dostarczonych dokumentów i dołączą je do podpisanego przez Ciebie wniosku. 

Zasięg abonamentu

Adres zameldowania wnioskodawcy powinien znajdować się w granicach SPPN. Rejon obowiązywania abonamentu wyznaczamy, wybierając do ośmiu parkomatów znajdujących się pobliżu miejsca Twojego zameldowania.

Kierujemy się m.in. mapą rozmieszczenia parkomatów, planami miasta oraz wskazówkami uzyskanymi od Ciebie. W przypadku wątpliwości dotyczących wyznaczonego rejonu, można złożyć reklamację, na podstawie której nasi pracownicy przeprowadzą wizję lokalną w pobliżu miejsca zameldowania.

Większy pojazd

Jeżeli samochód osobowy waży więcej niż 2,5 tony (dopuszczalna masa całkowita), wydany przez nas abonament może obejmować wyłącznie miejsca postojowe w pobliżu miejsca zameldowania, wyznaczone na jezdni lub w zatokach postojowych (oznaczone na mapach zielonymi kropkami).

Pojazd służbowy/firmowy

W przypadku samochodu służbowego, należy dostarczyć nam oświadczenie firmy o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie takiego pojazdu do celów prywatnych [podstawa prawna: art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych].

Właścicielem lub współwłaścicielem samochodu może być właściciel lub wspólnik spółki cywilnej, na którą pojazd jest zarejestrowany. W przypadku spółki akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej lub jawnej, niezbędne jest przedstawienie odpłatnej umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia w formie aktu notarialnego (a nie z notarialnie potwierdzonymi podpisami).

Właśnie kupiony samochód

Właściciel pojazdu kupionego na wtórnym rynku ma obowiązek przerejestrować go na siebie w terminie nieprzekraczającym 30 dni [podstawa prawna: art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym).

Po przerejestrowaniu pojazdu zapraszamy po abonament.

Jeden abonament

Każdemu wydawany jest tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód. 

Współwłasność

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym auta została wpisana współwłasność, ale brakuje wszystkich danych osobowych współwłaścicieli, poprosimy o okazanie decyzji wydanej przez wydział komunikacji urzędu dzielnicy. Tam powinny znajdować się wszystkie potrzebne dane.

W przypadku różnych adresów zameldowania współwłaścicieli, istnieje możliwość wydania abonamentu  na każdego ze współwłaścicieli, o ile są zameldowani na obszarze SPPN .

Zmiana ważnych danych

Jeśli abonament jest ważny, ale użytkownik musi zmienić dane, które są podstawą do jego wydania (np. numer rejestracyjny pojazdu, adres zameldowania, rejon abonamentu), pracownicy POP ZTM wydadzą zaktualizowany abonament.

Wymiana abonamentu odbywa się bez dodatkowych opłat, z zachowaniem terminu ważności dotychczasowego. Zaktualizowany abonament jest aktywowany natychmiast (poprzedni zamykany automatycznie).

Pojazd zastępczy

W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu, na który został wydany abonament, wskutek uszkodzenia lub wypadku, wydaje się abonament zastępczy na pojazd zastępczy, na  okres  nie dłuższy niż dotychczasowy abonament, jeżeli wnioskodawca:

 1.  wykaże utratę możliwości korzystania z pojazdu, w szczególności przez przedłożenie: notatki z policji lub innej służby, zgłoszenia szkody potwierdzonego przez ubezpieczyciela, zaświadczenia z zakładu naprawczego;
 2. przedłoży umowę z ubezpieczycielem lub zakładem naprawczym, lub inny dokument potwierdzający wydanie pojazdu zastępczego do używania w określonym terminie, nie dłuższym niż czas naprawy albo likwidacji szkody,

przy czym dotychczasowy abonament ulega zawieszeniu na czas obowiązywania abonamentu zastępczego.

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie