Rozszerzenie SPPN na pl. Hallera i Mokotowie - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Rozszerzenie SPPN na pl. Hallera i Mokotowie

2 stycznia 2023 r. Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) rozszerzyła się o rejon pl. Hallera na Pradze-Północ oraz nowe obszary na Mokotowie. Mieszkańcy tych terenów od 3 grudnia 2022 r. mogli uzyskać abonament mieszkańca, uprawniający do bezpłatnego postoju na określonym obszarze.

Część ulic została oznakowana znakiem B-35, oznaczającym zakaz postoju dla wszystkich oprócz mieszkańców z identyfikatorem. Poniżej najważniejsze informacje dla mieszkańców.

Czym i po co jest SPPN?

SPPN ma na celu poprawę sytuacji parkingowej mieszkańców. Strefa skłania przyjezdnych kierowców do krótszego postoju lub nawet zniechęca niektórych do wjechania w jej obszar, a zarazem zwiększa rotację parkujących samochodów. Zasady działania SPPN określa Rady m.st. Warszawy w drodze uchwały. Rozszerzenie nastąpiło na podstawie uchwały z 9 czerwca 2022 r.

Jakie zmiany wprowadzono na ulicach w związku z rozszerzeniem SPPN?

W nowych obszarach strefy na Pradze-Północ i Mokotowie wyznaczonych zostało łącznie ok. 5,2 tys. miejsc parkingowych. Wszystkie płatne miejsca w strefie musiało być odpowiednio oznakowane – znakiem „parking” oraz malowaniem na jezdni. Malowanie oznakowania na jezdni wymagało czasowego przeparkowania samochodów. Taki wymóg był sygnalizowany z wyprzedzeniem 5 dni – na danej ulicy pojawiały się wówczas znaki „zakaz zatrzymywania się i postoju” obowiązujące od konkretnej daty.

Osoby, które nie dostosowały się do znaków, musiały liczyć się z możliwością odholowaniem auta. Prace trwały z reguły ok. 2 dni (zależy to m.in. od pogody). Jeżeli w czasie ustawienia znaków zakazu kierowca był nieobecny i nie miał możliwości przestawić auta, mógł złożyć reklamację od wystawionej opłaty (pod warunkiem, że udowodnił brak możliwości przestawienia auta).

Więcej informacji na temat procedury usuwania pojazdów.

Informator

Komu przysługuje abonament mieszkańca?

Abonament mieszkańca może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN,
 • rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie,
 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Więcej informacji o zasadach wydawania abonamentów.

Gdzie wyrobić lub przedłużyć abonament?

Sprawy związane z abonamentem, a więc jego wyrobienie lub przedłużenie można załatwić:

Jaki abonament wybrać?

Wybór rodzaju abonamentu należy do mieszkańca. Dostępne są dwa rodzaje.

Abonament rejonowy

 • kosztuje 30 zł rocznie,
 • pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 m od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu, co przekłada się średnio na kilkadziesiąt miejsc postojowych,
 • uprawnia do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców”, czyli na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ”, gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze. Do abonamentu rejonowego przyporządkowane są odcinki B-35 znajdujące się w rejonie do 150 m od miejsca zameldowania.

Abonament obszarowy

 • kosztuje 600 zł rocznie (z możliwością zapłacenia w dwóch równych ratach),
 • pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle,
 • obszary abonamentowe obejmują ok. 800-1200 miejsc postojowych. Parkować można po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament,
 • uprawnia do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców” B-35 na całym obszarze obowiązywania abonamentu.

Identyfikator B-35

Osoba wnioskująca o abonament otrzymuje identyfikator B-35. Taki identyfikator uprawnia do warunkowego postoju poza miejscami wyznaczonymi w SPPN.

Dla abonamentu rejonowego identyfikator B-35 obowiązuje:

 • na tych odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy…” (szczegóły powyżej), które znajdują się w okręgu o promieniu 150 m od miejsca zameldowania lub są przez promień tego okręgu przecinane. Każdy odcinek ma w terenie numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec,
 • w strefie oznakowanej znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, jeśli miejsce zameldowania znajduje się w takiej strefie. Każda strefa w terenie ma swój numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.

Ważna informacja

Posiadacz abonamentu rejonowego nie dostanie identyfikatora B-35 na strefę B-39, jeśli miejsce jego zameldowania w niej nie leży, a jedynie zahacza ją swoim promieniem 150 m.

Dla abonamentu obszarowego identyfikator B-35 obowiązuje:

 • na całym obszarze obowiązywania abonamentu, na wszystkich odcinakach oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy…” (szczegóły powyżej) oraz we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu.

Kto jest zwolniony z opłat za parkowanie w SPPN?

Poza posiadaczami abonamentu, z opłat zwolnieni są posiadacze jednej z kart:

 • Karta N+ – wydawana jest na podstawie ważnej Karty Parkingowej osoby z niepełnosprawnościami i innych wymaganych dokumentów,
 • Karta Powstańcawydawana jest uczestnikom Powstania Warszawskiego,
 • Karta Honorowa – wydawana jest uczestnikom walk o Warszawę w latach 1939-1945 (innych niż Powstanie Warszawskie).

Powered by Projectic.pl