Handel i gastronomia - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Handel i gastronomia

Pojemnik naścienny z pustymi wnioskami posegregowanymi na kiosk, stoisko, targowisko

Zezwolenia na zajęcie pasa drogi pod obiekt handlowy oznacza zezwolenia na handel, stanowisko targowe, targowisko, kioski, stoiska sezonowe świąteczne – Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych i inne, ogródki gastronomiczne sezonowe i stałe.

Jak uzyskać zezwolenie?

Krok 1.

Należy sprawdzić czy ulica, przy której  ma być umieszczony obiekt znajduje się w wykazie ulic należących do ZDM (lista ulic).

W przypadku stoiska handlowego niezbędne jest także sprawdzenie wykazu miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego w danej dzielnicy i zweryfikowanie czy przewidziane jest stoisko handlowe we wnioskowanym miejscu. Każda z dzielnic w drodze uchwały ustala wykaz stoisk handlowych na własnym obszarze. Zarząd Dróg Miejskich może rozważyć możliwość wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia stoiska handlowego wyłącznie w miejscach, terminach oraz z asortymentem wskazanymi w uchwale konkretnej dzielnicy.

Krok 2.

Jeśli ulica znajduje się w wykazie ZDM, kolejnym krokiem jest złożenie wniosek do Zarządu Dróg Miejskich o zlokalizowanie wybranego obiektu (wniosku do pobrania na dole strony).

Umieszczenie ogródków gastronomicznych w pasach drogowych reprezentacyjnej przestrzeni publicznej m.st. Warszawy (m.in. Trakt Królewski – ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, ul. Francuska, ul. Świętokrzyska, ul. Senatorska) powinno być w zgodzie z ust. 3 załącznika nr 7 Zarządzenia nr 1636/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.10.2018 r.

Z kolei w przypadku stoiska handlowego należy także ustalić czy stanowisko to nie jest udostępnione innemu podmiotowi.

Dokumenty

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

Kiosk handlowy
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (aktualny podkład geodezyjny), z zaznaczeniem lokalizacji kiosku handlowego i podaniem jej wymiarów,
 • pełnomocnictwo z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika,
 • pisemne uzasadnienie wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych i przedstawienia stosownych dowodów na okoliczność, że umieszczenie kiosku handlowego stanowi „szczególnie uzasadniony przypadek”.
Ogródek gastronomiczny
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (aktualny podkład geodezyjny), z zaznaczeniem granic i podaniem planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu (wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy). Nie dotyczy ul. Francuskiej (więcej informacji).
 • oświadczenie stwierdzające, że ogródek gastronomiczny będzie usytuowany przed użytkowanym lokalem i nie będzie zasłaniał witryn lokali sąsiednich,
 • informację o tym czy w ogródku gastronomicznym będą usytuowane parasole lub markiza oraz czy na tych obiektach będą umieszczone reklamy. W przypadku występowania reklam, należy wskazać powierzchnię zajętą pod reklamy oraz ich treść, prawo do dysponowania lokalem (np. umowa najmu lokalu),
 • pisemne uzasadnienie wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych i przedstawienia stosownych dowodów na okoliczność, że umieszczenie ogródka gastronomicznego stanowi „szczególnie uzasadniony przypadek”,
 • pełnomocnictwo z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
Stoisko handlowe
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (aktualny podkład geodezyjny), z zaznaczeniem lokalizacji stoiska handlowego i podaniem jego wymiarów,
 • oryginał projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym. Wykonanie projektu organizacji ruchu leży w gestii wnioskodawcy,
 • pisemne uzasadnienie wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych i przedstawienia stosownych dowodów na okoliczność, że umieszczenie stoiska handlowego stanowi „szczególnie uzasadniony przypadek”.
Targowisko
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (aktualny podkład geodezyjny), z zaznaczeniem granic i podaniem planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy,
 • oświadczenie, że na targowisku nie będzie prowadzona działalność handlowa, w tym promocyjna i informacyjna, produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczami”, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia,
 • pisemne uzasadnienie wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych i przedstawienia stosownych dowodów na okoliczność, że umieszczenie targowiska stanowi „szczególnie uzasadniony przypadek”,
 • pełnomocnictwo z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
W przypadku posiadania opinii niżej wymienionych instytucji prosimy o ich załączenie

Krok 3.  –  dotyczy kiosku handlowego

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji na zlokalizowanie kiosku handlowego strona zobowiązana jest do wypełnienia warunków określonych w ww. decyzji.

Krok 4.  – dotyczy kiosku handlowego

Złożenie wniosku na umieszczenie kiosku handlowego (do pobrania na dole strony) wraz z:

 • załącznikami potwierdzającymi spełnienie warunków zawartych w decyzji  lokalizacyjnej,
 • podkładem geodezyjnym,
 • oświadczeniem, że w kiosku handlowym nie będzie prowadzona działalność handlowa, w tym promocyjna i informacyjna, produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczami”, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia.

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn powierzchni obiektu, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przypisanej dla poszczególnej kategorii drogi (powiatowa/wojewódzka/krajowa) oraz liczby dni zajmowania pasa drogowego (zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień). Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określono w Uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z 27 maja 2004 roku.

W wyniku Uchwały Nr LXXIV/2468/2022 Rady m.st. Warszawy z 15 grudnia 2023 r. stawki opłat za zajęcie pasa drogowego określone w załączniku nr 3 w pozycji 3
obniża się o 50%. Obniżenie stawek obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

 • Osobiście w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, w godz. 7.30 – 15.30
 • Pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie – odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Złożenie wniosku nie upoważnia strony do zajęcia wnioskowanego terenu

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty.

Kontakt

Wydział Pasa Drogowego – Zespół ds. Obiektów Handlowych

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl