ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
01-03-2015

Noty księgowe

  Zarząd Dróg Miejskich nie wystawia not księgowych z tytułu parkowania na terenie SPPN (na podstawie biletów z parkometrów oraz na podstawie usługi sms-owej) dla podmiotów zewnętrznych. 

Informujemy, iż art. 106b ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. nr177, poz 1054 z późn zm.) oraz w związku z art. 15 ust 6 nie ma zastosowania do Zarządu Dróg Miejskich, który nie jest zobowiązany do wystawiania faktur dokumentujących fakt opłacenia parkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania. W świetle powyższych przepisów Zarząd Dróg Miejskich nie jest podatnikiem w rozumieniu w/w ustawy.

Co istotne, ustawa o rachunkowości w art.20 ust. 4 (Dz.U. 2013.330) oraz art.22 ust.6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361) oraz art.15 ust.4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2011 nr.74 poz.397 z późń zm) dopuszcza księgowanie, przez niniejsze podmioty, (kwitów parkingowych) w ewidencji księgowej bez konieczności uzyskania noty księgowej/faktury z ZDM. 

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie